Enkla övningar i Java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skriv ett program som skriver ut ditt namn på bildskärmen.
Modifiera det förra programmet, så att både förnamn, efternamn och adress skrivs ut
på var sin rad på skärmen.
Modifiera programmet i uppgift 8, så att programmet frågar efter uppgifterna där
användaren får mata in svaren, innan dessa skrivs ut .
Skriv ett program som frågar efter två heltal och adderar de två talen. Resultatet
presenteras på skärmen.
Ändra föregående program, så att första talet divideras med andra talet och kvoten
och resten skrivs på skärmen.
Gör om programmet i uppgift 11 så att programmet fungerar med flyttal istället för
heltal. Tänk bara på att det inte finns någon rest när man dividerar två flyttal.
Skriv ett program som frågar efter antalet svenska kronor och anger hur mycket
detta motsvarar i amerikanska dollar (1$ =8.32 SEK, Obs gammal uppgift!).
Iteration
8.
Skriv ett program som producerar en tabell med följande utseende:
9.
10.
11.
12.
tal tal*tal tal*tal*tal
-----------------------------------111
248
3 9 27
...
...
Som indata skall programmet ha ett heltal, som anger det högsta värdet på tal.
Skriv ett program som läser in ett antal heltal. Inmatningen avslutas med 0. Beräkna
summan och kvadratsumman av talen.
Skriv ett program som beräknar värdet av 1+2+3.... tills summan överstiger 100. Då
ska summan samt det senast adderade talet skrivas ut.
Skriv ett program som skriver ut alfabetet:
- i ordning(A-Z)
- i omvänd ordning (Z-A)
Selektion
12.
Skriv ett program som läser in ett antal heltal och därefter bestämmer om det
inmatade talet är jämnt eller udda.
13.
Programmet ska avslutas om användaren matar in en nolla som heltal.
14.
Skriv ett program som läser in ett flyttal brutto (=bruttoinkomst) och beräknar netto
(=nettoinkomst). Grundformeln för beräkningen är: netto=brutto-brutto*skattesats
där skattesatsen låg (30%) gäller för brutto<=204,000 och hög (50%) för
överstigande inkomst.
om brutto<=tröskelvärde så
Netto=Brutto-(Brutto*låg)
annars
Netto=Brutto-(tröskelvärde*låg+(brutto-tröskelvärde)*hög)
15.
Skriv ett program som läser in ett antal heltal från terminalen och sedan skriver ut de
två största och de två minsta samt medelvärdet av talen. Inläsningen avslutas med 0.