Kallelse och föredragningslista Sammanträdet inleds

advertisement
KALLELSE
1 (10)
Datum
2017-02-14
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kallelse och föredragningslista
Enligt uppdrag
Ordförande Carin Lidman
Sammanträdesdatum
22 februari 2017
Plats och tid
Stadshuset E454, 09:00
Förmöten
Majoriteten, F481, kl 08:00
Oppositionen, egna lokaler
Ledamöter
Ordförande Carin Lidman (S)
1:e vice ordförande Markus Lindgren (MP)
2:e vice ordförande Caroline Högström (M)
Mikael Stenås (S)
Indi Persson (C)
Lars Lindén (KD)
Marie Pernhall (M)
Erik Ödmansson (L)
Christer Lenell (SD)
Ersättare
Djeila Ahundzada (S)
Göran Eriksson (S)
Alexandra Olsson (S)
Johannes Wretljung Persson (MP)
Carl-Gustaf Björklund (C)
Carl Henrik Knutsson (M)
Pernilla Ohlin Beji (M)
Anders Duvkär (L)
Faris Henry Gergis (SD)
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15
minuter
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
1
Dnr UAN 1810086Protokollsjustering
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser NN att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
Förslag 1: Lars Lindén (KD)
Förslag 2: Marie Pernhall (M)
2
Dnr UAN 1810088Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendena 1-14 är offentliga.
Ärendebeskrivning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar vilka ärenden i
föredragningslistan som ska vara öppna för allmänheten.
3
Dnr UAN 2017/00103-6.0.1
Direktören informerar 2017
Ärendebeskrivning
Direktören informerar nämnden om aktuella frågor.
4
Dnr UAN 1810090Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserien UAN under perioden 16 januari
2017 till och med 10 februari 2017 redovisas för nämnden:
Delegationsbeslut om deltagande i utlandsresa (APL-period för elever) i
april/maj 2017 och för personal Hahrska gymnasiet Reims, Frankrike EUprojekt Erasmus+: 2017/00287
Delegationsbeslut om deltagande i utlandsresa Krakow Polen, 31 mars - 2
april 2017 personal Lidmanska gymnasiet: 2017/00260
Anställningsbeslut för barn- och utbildningsförvaltningen period 2017-01-01
-- 2017-01-31: 2017/00257
2 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
Beviljat tilläggsbelopp för enskild elev period 2017-01-01 - - 2017-06-30:
2016/01771
Delegeringsbeslut att utse beslutsattestant position 5.5 -- 2017-01-26:
2017/00077
Beslut om deltagande i utlandsresa 20-24 februari 2017 Aten, Grekland för
lärare Wijkmanska gymnasiet EU-projekt Erasmus Icaros: 2017/00223
Beslut om deltagande i utlandsresor våren 2017 för 15-20 februari
Ermoupolis Grekland, 20-24 februari Aten Grekland EU-projekt ICAROS
Wijkmanska gymnasiet: 2017/00222
Delegationsbeslut om deltagande utlansresa till Aten, Grekland 20-24
februari 2017 kommunikationsstrateg Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden: 2017/00218
Återrapportering av delegationsbeslut 4.14 avseende deltagande på
utlandsresa till London 2017-01-24 -- 2017-01-27: 2017/00088
Utredning gällande den som anklagats för att ha diskriminerat/kränkt elev:
2017/00246, 2017/00247
Utredning av diskriminering och kränkande behandling: 2017/00245
Utredning gällande enskild elev som upplevt sig diskriminerad/kränkt:
2017/00242
5
Dnr UAN 1810058Redovisning av postlista
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie UAN för perioden 16 januari 2017 till och
med 10 februari 2017 redovisas för nämnden.
3 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
6
Dnr UAN 1810060Delgivningar
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Beslut om avstängning av elev, kränkande behandlingar, handlingar och
ärenden till kännedom för huvudmannen för perioden 16 januari 2017 till
och med 10 februari 2017 samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
beredningsutskotts protokoll den 9 februari 2017 redovisas för utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
7
Dnr UAN 2017/00233-5.2.1
Uppdrag att utreda förutsättningar samt kostnader för
kartläggning och insatser för personer med varierande grad av
funktionsnedsättningar
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder
och relevanta externa organisationer, utreda förutsättningar samt kostnader
för kartläggning och insatser för personer med varierande grad av
funktionsnedsättningar.
Ärendebeskrivning
Många unga som avslutat sin skolgång från särskolan eller specialutformade
program för personer med funktionsnedsättning övergår direkt till daglig
verksamhet, trots att en förmodad arbetsförmåga finns. Utöver denna grupp
finns enskilda individer som genomgått ordinarie undervisning och som trots
behov av särskilda stödinsatser inte bedömts stå till arbetsmarknadens
förfogande. Detta har medfört att antalet människor i Västerås stads daglig
verksamhet har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som man kan anta att
många av dessa människor, särskilt ungdomar, istället skulle kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande den 6 februari
2017 följande förslag till beslut till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder
och relevanta externa organisationer, utreda förutsättningar samt kostnader
för kartläggning och insatser för personer med varierande grad av
funktionsnedsättningar.
4 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
8
Dnr UAN 2017/00229-5.2.2
Beslut om hantering av nämndinitiativ från S, MP, C och KD
"Serviceassistenter enligt 'Skövdemodellen'"
Förslag till beslut:
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller nämndinitiativet
"Serviceassistenter enligt Skövdemodellen", daterat 2017-01-25.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med
berörda parter, utreda om en ny typ av anställningar enligt den så kallade
Skövdemodellen kan implementeras i Västerås stad.
3. Uppdraget återrapporteras och förslag till åtgärder presenteras senast maj
2017.
Ärendebeskrivning
Ett nämndinitiativ med rubriken "Serviceassistenter enligt Skövdemodellen",
har lämnats in av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna.
Svårigheter att rekrytera till exempel lärare, undersköterskor, förskollärare,
barnskötare och restaurangpersonal, gör att arbetsbelastningen och därmed
sjukskrivningstalen ökar. Samtidigt finns många människor som står långt
ifrån arbetsmarknaden och behöver en väg in till arbete.
Initiativet föreslår att förutsättningarna för att, med förebild från Skövde,
inrätta särskilda tjänster av servicekaraktär ska utredas. Flera fördelar kan
enligt initiativet uppnås. Nya rekryteringsvägar till ordinarie tjänster skapas
på detta sätt vilket kan utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare.
Grupper utanför arbetsmarknaden kan ges ett inträde där. Kvalificerad
personal kan avlastas enklare uppgifter och arbetsbelastningen minska hos
befintlig personal. Slutligen möjliggörs en bättre service till västeråsarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande den 1 februari
2017 följande förslag till beslut till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden:
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bifaller nämndinitiativet
"Serviceassistenter enligt Skövdemodellen", daterat 2017-01-25.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med
berörda parter, utreda om en ny typ av anställningar enligt den så kallade
Skövdemodellen kan implementeras i Västerås stad.
3. Uppdraget återrapporteras och förslag till åtgärder presenteras senast maj
2017.
9
Dnr UAN 2017/00258-1.4.1
Detaljbudget för Vuxenutbildningscentrum 2017
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer detaljbudget för
Vuxenutbildningscentrum 2017.
5 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för att utforma en detaljbudget för kommunal
vuxenutbildning i Västerås stad är nu givna. Den kommunala budgetdelen
inklusive generella statsbidrag för vuxenutbildning är fastställd till 78 300
000 kronor. Budgeten är en bedömning av förväntade studerandeströmmar
inom de olika skolformerna. Sökande har i dag rätt att studera inom SFI,
grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning som syftar
till att ge gymnasieexamen eller som krävs för behörighet till utbildningar
inom högskoleområdet eller yrkeshögskoleområdet. Resterande
yrkesutbildningar som inte är behörighetsgivande till någon högre utbildning
är den del som kan användas för att reglera kostnaderna om fler eller färre
personer väljer de rättighetsstyrda utbildningarna. Utöver denna budget
tillkommer riktade statsbidrag till yrkesutbildning eller särskilda riktade
satsningar som kan sökas under verksamhetsåret.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande den 10 februari
2017 följande förslag till beslut till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer detaljbudgeten för
Vuxenutbildningscentrum 2017.
10
Dnr UAN 2017/00185-1.4.2
Verksamhetsberättelse 2016 för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
verksamhetsberättelsen 2016 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen följer upp nämndens årsplan 2016 samt övriga
styrande dokument. Dokumentet är utformat utifrån anvisningar från
stadsledningskontoret.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande den 1 februari
2017 följande förslag till beslut till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
verksamhetsberättelsen 2016 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
11
Dnr UAN 2017/00235-6.5.2
Start av Programmet för samhälle, natur och språk på
Lidmanska gymnasiet
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Programmet för
samhälle, natur och språk startar på Lidmanska gymnasiet från och med
höstterminen 2017.
6 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
Ärendebeskrivning
Lidmanska gymnasiet har idag drygt 50 elever på det individuella
programmet, vilket är det program som skolan erbjuder. Övriga nationella
program inom gymnasiesärskolan erbjuds på övriga gymnasieskolor,
undantaget programmet för samhälle, natur och språk samt programmet för
skog, mark och djur.
Förvaltningen föreslår att programmet för samhälle, natur och språk startas
på Lidmanska gymnasiet från hösten 2017. Huvudsyftet är att möta elevers
varierande behov och kunna erbjuda ytterligare ett antal flexibla lärmiljöer.
Programmet ryms inom enhetens befintliga budgetram.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande den 10 februari
2017 följande förslag till beslut till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Programmet för
samhälle, natur och språk startar på Lidmanska gymnasiet från och med
höstterminen 2017.
12
Dnr UAN 2017/00248-1.3.1
Information om En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att
alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU
2016:77)
Ärendebeskrivning
I oktober 2016 presenterades gymnasieutredningen En gymnasieutbildning
för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning (SOU 2016:77).
13
Dnr UAN 2017/00236-6.5.2
Information om ansökan om att bedriva IBCP (International
Baccalaureate Career-related Programme) inom vård- och
omsorgsprogrammet
Ärendebeskrivning
Carlforsska gymnasiet SA VO IB bedriver de två nationella
gymnasieprogrammen samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet samt International Baccalaureate Diploma Programme
(IB). IB-utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende
organisation, International Baccalaureate Organization (IBO).
Inom ramen för IB finns möjlighet att bedriva yrkesutbildning, IBCP
(International Baccalaureate Career-related Programme). IBCP-utbildningen
fungerar genom ett samarbete mellan IB och skolor med yrkesutbildningar.
Carlforsska gymnasiet SA VO IB önskar ansöka om att få bedriva IBCP
inom vård- och omsorgsprogrammet på den egna enheten. Syftet är bland
annat att höja intresse och status för vård- och omsorgsprogrammet och
fånga upp de elever som är intresserade av att fortbilda sig eller arbeta
utomlands. För skolan skulle IBCP innebära att en ytterligare utbildning
erbjuds - inom ramen för de utbildningar som redan finns och därför till inga
7 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
extra kostnader. Elever på vård- och omsorgsprogrammet får läsa vissa
kurser inom IB-programmet och får på så sätt en IB-akademisk kvalifikation
utöver sin yrkesutbildning som breddar förutsättningarna för att få tillgång
till anställningar och fortsatt högre utbildning internationellt.
14
Dnr UAN 1810076Övriga frågor
15
Dnr UAN 2016/01732-1.4.1
Årsplan 2018 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överläggning
Ärendebeskrivning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska senast 1 april 2017 lämna ett
planeringsunderlag till kommunstyrelsen för årsplan 2018 med utblick fram
till 2021. Kommunstyrelsen har i början av februari skickat anvisningar i
form av en planeringsinriktning. I planeringsinriktningen anges dels de
ekonomiska förutsättningarna för planeringen, dels vilken information
kommunstyrelsen behöver från respektive nämnd. Nämndernas
planeringsunderlag blir sedan ett centralt underlag när kommunfullmäktiges
årsplan 2018 tas fram. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
planeringsunderlag ger dessutom en inriktning åt förvaltningen inför arbetet
med nämndens årsplan 2018.
16
Dnr UAN 2016/01639-6.5.2
Information om utredning för stärkt styrning, planering och
uppföljning av gymnasieverksamheten
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet kommer barn- och utbildningsförvaltningen att ge
aktuell information inom den pågående utredningen för stärkt styrning,
planering och uppföljning av gymnasieverksamheten. Bland annat kommer
barn- och utbildningsförvaltningen informera om de uppdrag som nämnden
tidigare gett förvaltningen i ärendet.
17
Dnr UAN 2017/00312-6.5.2
Framtida utformning av RX-tågutbildning - överläggning
Ärendebeskrivning
Inom ramen för förvaltningens gymnasieutredning har bland annat RX
tågteknik vid Wijkmanska gymnasiet analyserats. Vid nämndens möte 201702-22 är avsikten att kompletterande information ges, samt att
handlingsalternativ för framtiden föreslås och diskuteras. Beslut i ärendet
kan sedan tas vid nämndens möte i mars.
8 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
18
Dnr UAN 2017/00232-2.6.1
Inriktning för upphandling av kommunal vuxenutbildning överläggning
Ärendebeskrivning
Den innevarande upphandlingen av kommunal vuxenutbildning är inne på
sitt sista år och beslut om fördelning av uppdrag till egen regi respektive
andra aktörer behöver fattas. Beslut om upphandlingsform och avtalsperiod
är avgörande för hur förvaltningen ska driva arbetet vidare. En kortare
genomlysning av nuvarande tjänstekoncession har presenterats.
En prioriteringsordning av vilka icke rättighetsstyrda utbildningar som kan
genomföras med rådande ekonomi behöver formas.
19
Dnr UAN 2016/01646-1.7.1
Yttrande till kommunstyrelsen över Klimatprogram för Västerås
stad 2016-2020
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterad den 1 februari 2017 som sitt eget
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-12-05 remitterat förslag till Klimatprogram
2017-2020, för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen
senast 2017-03-03.
Under 2015 och 2016 har mål och åtgärder arbetats om med utgångspunkt att
behålla de åtgärder som fortfarande är aktuella och arbeta in nya åtgärder
som uppkommit till följd av i programmet genomförda utredningar. En
workshop arrangerades i juni 2015 för att ta fram helt nya åtgärder.
Åtgärderna har tagits fram gemensamt med berörda förvaltningar och bolag.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande den 1 februari
2017 följande förslag till beslut till utbildnings- och
arbetasmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterad den 1 februari 2017 som sitt eget
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
20
Dnr UAN 2017/00022-6.5.2
Information om förskjutning av gymnasieskolans starttider för
anpassning till busstider
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2014 att bifalla nämndinitiativet Fler spår
för kollektivtrafiken och gav stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans
med berörda nämnder inleda en förstudie om spårvagnstrafik i Västerås.
Uppdraget vidgades efter beslut i kommunstyrelsen i september 2015 till att
även omfatta alternativ till spårväg samt att beskriva hur utvecklingsprocessen från dagens kollektivtrafik till framtida trafiklösningar kan se ut,
9 (10)
VÄSTERÅS STAD
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Datum
2017-02-14
med ekonomiska konsekvenser för olika alternativa lösningar.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2016, § 345, att godkänna
framtagen projektbeskrivning för en förstudie om fortsatt långsiktig
utveckling av kollektivtrafiken. Förstudien ska belysa behov och effekter på
övergripande nivå.
Som en del i arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att
se över möjligheterna att ändra skoldagens starttider för gymnasieskolan.
Syftet är att minska antalet extrainsatta bussar och fördela resandet med
kollektivtrafiken bättre under morgonen. En utredning har genomförts
tillsammans med tekniska kontoret. Utredningen har hållits samman av
Kollektivtrafikmyndigheten.
Det finns vissa ekonomiska vinster att göra vid en förskjutning av
gymnasieskolans starttider, samtidigt som det får konsekvenser för
gymnasieskolorna vad gäller att planera och genomföra undervisningen.
21
Dnr UAN 2017/00002-6.0.1
Verksamhetsinformation 2017 - regelbunden redovisning till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna för gymnasie- och vuxenutbildning samt
beställarverksamheten ger vid nämndsammanträdet aktuell information från
respektive verksamhet.
10 (10)
Download