Förvirrande begrepp?

advertisement
lart!
Självk
ÖVNING:
Förvirrande begrepp?
I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en
hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är
vad i begreppsdjungeln. Den här övningen reder ut begreppen.
Så gör ni:
1 Dra ett begrepp i taget ur högen och försök förklara detta med
egna ord.
2 Jämför sedan med förklaringen på kortet.
Kan göras i smågrupper, två och två eller enskilt som en tävling.
Meningen är inte att ni ska kunna detta direkt utan få möjlighet att
diskutera och fundera kring dessa begrepp.
Begreppen är i de flesta fall hämtade från myndigheter och
officiella organisationer som Diskrimineringsombudsmannen,
RFSL med flera.
BEGREPP_PAG_14.indd 1
2014-04-09 21:07
Breddad
rekrytering
Heterosexuell
Etnisk
tillhörighet
Diskriminering
Feminism
Etnicitet
BEGREPP_PAG_14.indd 2
2014-04-09 21:07
Heterosexuell
En sexuell läggning. Att känna attraktion
till personer som inte har samma kön
som du själv.
Breddad rekrytering
Att eftersträva en rekrytering av
till exempel studenter och arbetstagare på lika villkor oavsett kön, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, ålder,
social bakgrund, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.
Diskriminering
Att någon blir sämre behandlad än någon
annan och behandlingen har samband
med kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Etnisk tillhörighet
Enligt lagen menas en individs
nationella och etniska ursprung, hudfärg
eller annat liknande förhållande. Alla
människor har en eller flera. Alla kan
därför bli utsatta för etnisk diskriminering
– samer, romer, personer med svensk,
somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet o s v.
Den bygger på självidentifikation.
Etnicitet
Denna relateras vanligen till gruppbildning
samt till föreställda eller verkliga kulturella skillnader (som språk, religion o s v)
samt maktrelationer mellan majoritet och
minoritet.
Feminism
Det finns flera definitioner av feminism,
men alla har gemensamt att feminism
är en strävan för ekonomisk, politisk och
social jämlikhet mellan könen.
BEGREPP_PAG_14.indd 3
2014-04-09 21:07
Funktionshinder
Funktionsnedsättning
Intergender
Genus
Hen
HBTQ
BEGREPP_PAG_14.indd 4
2014-04-09 21:07
Funktionsnedsättning
Med det menas enligt lagen varaktiga
fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en människas funktionsförmåga.
Funktionshinder
Brister i tillgänglighet till offentliga lokaler,
information, möjligheten till arbete osv.
Funktionshinder är inte en egenskap hos
en person. Istället är det miljön som kan
fungera funktionshindrande.
Genus eller könsroll
Brukar förklaras som det sociala
könet, dvs föreställningar om vad som
är kvinnligt och manligt.
Intergender
En person som har en könsidentitet som
är mellan eller bortom de traditionella
könskategorierna; kvinna och man. Eller
en person som väljer att inte definiera sin
könsidentitet
HBTQ
Ett samlingsbegrepp för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queer.
Hen
Ett personligt pronomen likt han eller
hon, men könsneutralt. Används istället
för han/hon när du t ex inte vet könet på
en person. Eller när någon inte vill katigoriseras i grupperna »kvinna« eller »man«.
BEGREPP_PAG_14.indd 5
2014-04-09 21:08
Homofobi
Heteronormen
Jämställdhet
Härskartekniker
Jämlikhet
Inkludering
BEGREPP_PAG_14.indd 6
2014-04-09 21:08
Heteronormen
Föreställningen att alla är heterosexuella
och att detta är det självklara och önskvärda sättet att leva. En av utgångspunkterna är förväntningar om kvinnlighet och
manlighet som varandras motsatser och
komplement.
Härskartekniker
Olika sätt som människor avsiktligt eller
omedvetet använder sig av för att trycka
ner andra personer. Härskartekniker har
ofta funktionen att stärka eller bevara
normer och orättvisor.
Inkludering
Med detta menas att var och en ska känna
sig välkommen och kunna bidra och delta
i verksamheter och olika grupperingar
från början.
BEGREPP_PAG_14.indd 7
Homofobi
En uppfattning (hos en individ, en grupp
eller ett samhälle) som ger uttryck för en
starkt negativ syn på homosexualitet eller
på homo- och bisexuella människor.
Jämställdhet
Jämlikhetsförhållandet mellan könen och
innebär att kvinnor och män har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter
inom alla väsentliga
områden i livet.
Jämlikhet
Alla människors lika värde oberoende av
kön, nationalitet, etniskt ursprung, social
bakgrund, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder
m m.
2014-04-09 21:08
Kvotering
Kränkande
särbehandling
och
trakasserier
Könsidentitet
Kön
Likabehandling
Könsöverskridande
identitet eller
uttryck
BEGREPP_PAG_14.indd 8
2014-04-09 21:08
Kränkande särbehandling och
trakasserier
Med detta avses på arbets- eller studieplatsen ovälkommet uppträdande som
kränker den personliga integriteten.
Kvotering
Innebär att en andel av platserna på till
exempel en arbetsplats eller en utbildning, reserveras för en speciell grupp.
Det kan vara till exempel kvinnor eller
personer med annan etnicitet än svensk.
Är inte tillåtet i Sverige.
Kön
En persons biologiska kön. Det kön
som registreras för dig vid födseln.
Könsidentitet
En persons självupplevda
könstillhörighet.
Könsöverskridande identitet
eller uttryck
Att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel,
eller på annat sätt, ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön.
Likabehandling
Kan ibland användas för att beskriva
arbetet för lika rättigheter och
möjligheter. Det är viktigt att tänka
på att detta inte alltid betyder att alla
ska behandlas lika.
BEGREPP_PAG_14.indd 9
2014-04-09 21:08
Transvestit
Mångfald
Mänskliga
rättigheter
Normer
Positiv
särbehandling
Organisationskultur
BEGREPP_PAG_14.indd 10
2014-04-09 21:08
Mångfald
En blandning av olikheter och likheter
som exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning
och social bakgrund.
Transvestit
En person som tidvis, ofta eller alltid vill
använda sig av motsatta könets kläder
och/eller andra attribut. Det är ett könsrollsuttryck.
Normer
Oskrivna regler, förväntningar och
ideal som handlar om vad som anses vara
positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad
som inte är det. Normerna är situationsberoende, föränderliga över tid och
formas utifrån maktförhållanden.
Mänskliga rättigheter
Är en del av folkrätten och övrig
internationell rätt och preciseras i
internationella överenskommelser.
Dessa rättigheter reglerar relationen mellan statsmakten och individen och fastställer samtidigt vissa
skyldigheter som staten har gentemot individen. De
anses vara universella, vilket innebär att de gäller
över hela världen, oavsett land, kultur eller andra
omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell
läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De
slår också fast att alla människor är födda fria, är lika
i värde och har samma rättigheter.
Organisationskultur
Uppsättning normer, värderingar
och verklighetsuppfattningar, som finns
i en organisation. De osynliga reglerna om
hur vi som grupp förhåller oss till saker
och ting. Kulturen är de uppfattningar,
vanor, kompetens och praxis, som utgör
det mest allmänna och mest accepterade
beteendet i en organisation.
Positiv särbehandling
Med detta menas att exempelvis
en arbetsgivare vid lika eller likartade
meriter i en rekrytering kan välja en
person av underrepresenterat kön.
Det är ett sätt att främja lika rättigheter
och motverka diskriminering.
I Sverige är detta tillåtet bara när det
gäller kön.
BEGREPP_PAG_14.indd 11
2014-04-09 21:08
Rasism
Queer/
Queerteori
Tillgänglighet
Religion och
annan
trosuppfattning
Cisperson
Transsexualism
BEGREPP_PAG_14.indd 12
2014-04-09 21:08
Queer/Queerteori
Kan dels vara en syn på samhället där
(könsliga och sexuella) normer ifrågasätts
och dels en identitet där personen försöker eftersträva att inga könsrelaterade
normer ska vara hindrande för deras liv.
Detta är en syn på samhället och/eller ett
sätt att leva.
Rasism
Ursprungligen ett ord som beskriver
uppdelningen av människor i ett rassystem där vissa raser biologiskt är
underställda andra. Idag pratar man mer
om kulturrasism – föreställningen om att
kulturer är absoluta, oföränderliga och
definierar individens egenskaper.
Religion och annan
trosuppfattning
Med detta menas de fyra världsreligionerna men också åskådningar som ligger
nära det vi benämner religion. Till dessa
åskådningar hör t ex buddism, ateism
och agnosticism.
Tillgänglighet
Det innebär bl a att information, lokaler
och verksamheter fungerar så att alla kan
ta del av dem, oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller inte. Viktigt för
att personer med funktionsnedsättning
ska kunna delta på lika villkor i samhället.
Transsexualism
Att känna sig som en kvinna men ha en
mans kropp, eller tvärtom att känna sig
som en man men ha en kvinnas kropp.
Många transsexuella personer har en
stark önskan om att korrigera kroppen
och få ett nytt juridiskt kön. Ordet har
ingen ting med sexuell läggning att göra.
Cisperson
En person som följer normerna om kön.
Exempelvis en person som föds med
penis, ser sig själv som kille och är registrerad som man i folkbokföringen.
Ordet har ingenting med sexuell läggning
att göra.
BEGREPP_PAG_14.indd 13
2014-04-09 21:08
Sexuell läggning
Transperson
Ålder
Stereotyp
BEGREPP_PAG_14.indd 14
2014-04-09 21:08
Transperson
En person som inte följer normerna
om kön. Transperson är ett paraplybegrepp för transsexuell, intergender
och transvestit.
Stereotyp
Bilder eller föreställningar om grupper
och personer, ofta i form av förenklade
antaganden och idéer om vilka egenskaper, intressen och förmågor medlemmar i
en viss grupp har.
BEGREPP_PAG_14.indd 15
Sexuell läggning
Homosexuell, bisexuell eller
heterosexuell.
Ålder
Definition enligt diskrimineringslagen:
uppnådd levnadslängd.
2014-04-09 21:08
Download