över alla gränser - KRISTEN GEMENSKAP

Kristen Gemenskap
NYHETSBREV
OKTOBER 2013
över alla gränser
Generationer
söker Gud
i Tanzania
Kristen Gemenskap – över alla gränser
Pastor Henry Holmberg • Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd • Tel. 0393-123 10 • www.kristengemenskap.se
E-post: [email protected] • PostGiro i Sverige: 80189-4 • Bank i Finland: FI8780001970844131
1
M I N I P R E D I K A N
A V
H E N R Y
H O L M B E R G
FÖR GUD
Ä R A L LT M Ö J L IG T !
Matt. 19: 16–26
”Endast av nåd
får jag komma,
endast din nåd
ger mig liv...”
Henry Holmbe
rg predikar.
Berättelsen om den unga, rika mannen som kom till Jesus
är en underlig, märklig och jag tror ibland missförstådd berättelse.
Varför ber Jesus honom att sälja allt han äger och ge till de
fattiga? Och om han så gör skall han få en skatt i himlen!
Men glöm då inte bort frågan mannen ställer till Jesus;
”Vad gott skall JAG göra för att få evigt liv”? Jesus svarar helt
enkelt på mannens fråga vad han skall göra för gott för att
bli frälst. Jesu svar visar att DE GODA GÄRNINGARNA FRÄLSAR INTE. 2012 proklamerade påven i Rom det året som ett
speciellt avlatsår då människor kunde motta syndaförlåtelse på grund av att det fanns ett överflöd av goda gärningar
inom katolska kyrkan!
Bibeln har ett annat budskap; ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av
gärningar, för att ingen skall berömma sig.” Ef. 2: 8,9
Den unga mannen i berättelsen kunde berätta att han
hållit lagen alltsedan han var helt ung. Problemet med att
bli rättfärdig genom att följa lagen är att vi då måste följa
allt vilket enligt Paulus är en omöjlighet och därmed kan vi
inte bli frälsta den vägen. Här är orsaken till Jesu drastiska
uppmaning till mannen att sälja allt han äger och ge till de
fattiga. Mannen går bedrövad bort, ty ”han hade många
ägodelar”. Här var den mannens svaga punkt i hans egen
rättfärdighet; var det girighet, självgodhet, kärlek till den
här världens goda eller...
2
Men vi fortsätter i berättelsen.
”Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag
säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”
Inför detta påstående utbrister lärjungarna: ”Men vem
kan då bli frälst?” Jesu svar utestänger ALLA egna försök till
frälsning; ”För människan är det omöjligt...”
Skulle berättelsen sluta här var det riktigt illa. Men Jesus
fortsätter: ”FÖR GUD ÄR ALLTING MÖJLIGT!”
Människans olycka är att göra sig oberoende av Gud. Endast hos Gud är frälsning!
”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta:” Apg.4: 12
Frälsningen är Guds fria gåva till oss. I mottagandet av
gåvan; Jesus Kristus, sker miraklet i människans liv; hon blir
född på nytt (Joh.1:12), hon blir Guds barn, hon blir frälst!
”Endast av nåd får jag komma, endast din nåd ger mig
liv...”
FÖR GUD ÄR ALLTING MÖJLIGT!
De orden ger oss tro och hopp i allt som möter oss!
De orden öppnar för det övernaturliga, mirakulösa!
Önskar dig allt gott!
Henry Holmberg
Guds frid och kraft i samverkan
på Kåfalla
Årets konferens på Kåfalla herrgård blev en fullträff! Guds
närvaro och frid fanns där lika påtagligt som bruset från
Sverkestaån, den å som flyter genom området.
Publik i Ladan
på Kåfalla.
Kristen gemenskap – över alla gränser, har nu i flera år
inbjudit till sensommarkonferens i herrgårdsmiljö på
EFK:s anläggning Kåfalla utanför Lindesberg. Även i år
kom det människor från många håll för att dela gemenskapen, njuta av den avstressande miljön och bli välsignade av Guds närvaro i de olika samlingarna.
När det nu är dags att skriva ett referat ligger det
nära till hands att det blir upprepningar från tidigare
Talare John Larsson.
år. Dessutom är det svårt att beskriva i ord vad Gud
gör i varje individs liv, eftersom Gud möter var och en
på ett personligt sätt. Men rubriken härovan tycker jag täcker
in den atmosfär som präglade konferensen.
Sångarparet Ing-Marie
och Olle Måledal.
Inbjuden talare var liksom förra året Kenneth Witick, pingstpastor i Mariehamn på Åland. Hans predikostil är mycket
personlig och avspänd och innehåller många intressanta
Kenneth Wittick
vinklingar, som bygger på nyanser i grundtexten. Kenneth
talare i Kåfallakonferensen.
predikade om Anden som vår hjälpare och om vad som väntar i den yttersta tiden. Han illustrerade sin förkunnelse med
ämne var den frid som präglade gemenskapen. Den domånga dramatiska exempel från sin egen erfarenhet som
minerade även de stunder när Guds kraft visade sig på ett
pastor och församlingsbyggare.
mäktigt sätt och det gick ganska livligt till.
Övriga kvällsmöten predikade Henry Holmberg, i efterSverkestaån, vars mäktiga brus hela tiden hördes i bakmötena fick många med olika behov möten med Guds kraft.
grunden, kan tjäna som illustration till upplevelsen av hur
John Larsson uppmuntrade i sitt undervisningspass till att
Guds frid och Guds kraft verkade parallellt. Samtidigt som
stå stadigt i prövningen och lita på Gud. När prövningen väl
bruset från ån ger frid och harmoni åt stressade sinnen,
övervunnits ger det erfarenheter som kan bli till hjälp för anfinns det också kraft i det strömmande vattnet. Vattenkrafdra. Börje Norlén talade om att ha sitt medborgarskap i himten används nämligen till att driva det lilla kraftverk, som
len och inte bara leva med det korta, mänskliga livsperspekalstrar den elektricitet, som täcker konferensanläggningtivet. I det sista mötet predikade Torwald Bergström mycket
ens behov.
inspirerat om att gå vidare i tron, för Gud är inte färdig med
Torwald Bergström berättade att han sitter på två stolar,
oss än.
han ingår nämligen både i styrelsen för Kristen GemenAlla medverkande är ”en hop original”, konstaterade Torskap och för Kåfalla konferensanläggning. Inte så konstigt
wald, som tillsammans med Gunnel Martinsson, Bror Abradå att han skämtsamt tog tillfället att tacka sig själv för en
hamsson och Henry Holmbergs fru Inga-Lill ingår i Kristen
lyckad konferens.
Gemenskaps team. Inga-Lill ansvarade som vanligt för sång
Ni som missade årets konferens får en ny chans nästa
och musik under konferensen. Till sin hjälp hade hon bland
år, om vi då inte firar en mycket större konferenshögtid i
andra Ing-Marie och Olle Måledal och Rune Norlén.
Guds rike. En ny konferens är nämligen redan inbokad i
I samtalen mellan mötena kom spontana kommentarer av
Kåfalla 14-17 augusti 2014.
tacksamhet för uppmuntran och ny inspiration. Guds närvaro
gav en beröring på djupet till ande, kropp och själ, och styrka
Börje Norlén
till en fortsatt vandring med Gud. Ett återkommande samtals3
TORWALD HAR FÅTT
G U L D K A N T PÅ L I V ET
Torwald Bergström hade allt han kunde begära, men ändå
kändes det som om någonting fattades. Han hade passerat
55 när han fattade ett drastiskt beslut. Många ställde sig
frågande, men själv har han aldrig ångrat sitt val. Alltsedan
dess har livet bara blivit bättre och bättre.
Torwald Bergström har de senaste åren blivit en alltmer välbekant profil i nätverket för Kristen Gemenskap
– över alla gränser. När vi möts under konferensen på
Kåfalla strålar Torwald av tacksamhet över vad de senaste drygt tio åren bjudit på av glada överraskningar.
– Jag är så oerhört tacksam till Gud som gav mig denna
chans. De senaste åren har varit mer innehållsrika än hela
mitt tidigare liv varit. Inte ett ögonblick har jag ångrat att
jag valde att bryta upp från min trygga tillvaro.
Torwald har livet igenom varit en skötsam och balanserad man, med torr humor och integritet och med den kristna tron som en fast grund i livet. Uppväxt i ett varmt kristet
hem slog han tidigt in på den vägen. Som många andra i
efterkrigsgenerationen fick han möjlighet till vidare studier
och såg sin livsbana tydligt utstakad.
– På 60-talet studerade jag till civilingenjör vid KTH i
Stockholm. När jag var klar med min examen började jag
Torwald med sin fru Inger.
4
jobba med byggfrågor och gjorde karriär i kommunal förvaltning. Så småningom hade jag avancerat till bygglovschef i Västerås kommun. Jag hade det bra på alla sätt och en
ordnad tillvaro, men mitt andliga liv gick på sparlåga.
Torwald satsade på sitt jobb, där han hade stort förtroende. Men Gud hade en annan plan för den ambitiöse och
plikttrogne byråkraten. Mitt i livet och karriären var det som
om allt stannade upp när en högre uppdragsgivare ville ha
Torwald i sin tjänst.
– Jag hade ju mina väl dokumenterade byggkunskaper
så jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra en insats för
missionen. Jag tog därför några års tjänstledighet, då jag
jobbade i Pingstmissionen med att rita skolor och kyrkor i
Tanzania och några andra länder.
Efter tjänstledigheten försökte Torwald gå tillbaka till sitt
jobb på halvtid och på den andra halvan arbeta som pastor.
Det visade sig ohållbart i längden att sköta ett chefsjobb på
halvtid, så efter tre år gick Torwald tillbaka till heltid igen.
Han fick många ryggdunkningar av politiker och arbetskamrater, men inom sig grät han.
– Efter fyra ganska jobbiga år fattade jag ett väl övervägt
beslut att gå ut i tro på Guds löften. Många varnade mig och
sa att jag skulle komma att ångra mig, men jag hade prövat
mitt beslut och kände att det var rätt.
Nu blev Torwald deltidspastor i två församlingar nära Kåfalla herrgård, den plats, där han i mitten av 2000-talet knöt
den första kontakten med Kristen Gemenskap och dess ledare Henry Holmberg. Kristen Gemenskap hade nämligen
hyrt in sig där för sin sommarkonferens, och Torwald kom
till mötena. Fast han tillstår att mötesformerna i början blev
något av en kulturchock för honom.
– Ja, nog ställde jag mig lite frågande till vissa yttringar,
men snart såg jag att det fanns en äkthet bakom. Det dröjde heller inte så länge förrän jag kom in i denna andliga
frihet. Då upplevde jag själv Gud på ett starkt sätt och insåg att detta är något vi alla behöver. Sen är det även så
att vi har också olika läggning och att alla inte reagerar på
samma sätt på Guds beröring.
Med tiden har Torwald blivit alltmer involverad i arbetet
inom Kristen Gemenskap. Han har gjort resor med Henry
Han hade allt
han kunde
begära, men
ändå kändes
det som om
någonting
fattades …
Holmberg till bland annat Tanzania och Bolivia och blivit invald i styrelsen. Som om det inte vore nog med det, har en
annan revolutionerande händelse de senaste åren, vänt ytterligare upp och ner på Torwalds tillvaro. Efter att ha uppnått de sextio, levt som singel hela livet och väl betraktades
som en inbiten ungkarl, träffade han Inger.
– Vi hade mötts i olika mötessammanhang, bland annat
i mötena i Kåfalla. Så fattade vi tycke för varandra och har
nu varit gifta i sex år. Det är Gud som har fört oss samman.
Inger är en dyrbar gåva för mig och det är en välsignelse att
vi tillsammans får dela livet och tjänsten i Guds rike.
Framöver kommer Torwald att gå in i ett ökat engagemang i missionsarbetet. Meningen är att han därmed ska
avlasta Henry Holmberg en betydande del av ansvaret för
administration, planering av praktiska insatser samt direktkontakter med missionsländerna. Torwald kommer också
att besöka församlingar, som han har kontakt med, för att
utöka Kristen Gemenskaps nätverk.
– Det passar bra överens med de profetiska tilltal jag de
senaste åren fått från flera håll om att ett utvidgat område
väntar mig. Rent mänskligt sett kunde jag förut inte förstå
hur detta skulle bli verklighet, men nu börjar det klarna. Jag
tror att Gud under åren förberett mig för detta uppdrag,
även om jag kan önska att jag vore åtminstone tio år yngre.
Torwald ser det som en förmån att få finnas med i arbetet inom Kristen Gemenskap. I det arbetet har han sällskap
med flera andra i hans åldersgrupp. Torwald inser förstås
behovet av att en yngre generation fasas in, för att arbetet
på sikt ska kunna leva vidare.
– Ja, det är ett stort böneämne som jag vill uppmana alla i
vårt nätverk att be för. Har ni tankar och förslag så hör gärna
av er till oss! Det här är inget arbete som utförs av några få
personer, utan vi behöver allt stöd och all förbön vi kan få!
Börje Norlén
r! Också med
Vi ser hur Herren förse
re för vårt växande
hängivna medarbeta
rwald Bergström och
arbete. Till dem hör To
rwald är inte bara en
hans hustru Inger. To
d predikant, han har
medryckande och go
ministrera. Med nogockså förmågan att ad
tar han sig an uppgifgrannhet och omsorg
r förmån att vi får ha
ter. Det är därför en sto
tare. Framöver komhonom som medarbe
a en hel del av våra
mer Torwald att sköt
lkommen Torwald
missionskontakter. Vä
r!
och välkommen Inge
Henry
5
NYTT! NYTT! NYTT! NYTT! NYTT!
Vi har glädjen att presentera en ny CD-inspelning
med 12 härliga sånger. TACK FÖR LIVET
På den nya CD:n finns 6 sånger med INGA-LILL & HENRY
HOLMBERG och 6 sånger med ING-MARIE & OLLE MÅLEDAL.
70-ÅRSFIRANDE!
Titeln TACK FÖR LIVET är hämtat från en av sångerna skriven
av Ing-Marie Måledal. Musik och arrangemang är gjorda i
studio RAINBOW i Stora Forsa.
Den 9 oktober fyller jag 70 år.
Otroligt men sant!
Pris:
160:- + porto.
Återförsäljare har 30 % rabatt vid köp av minst 5 ex.
Beställ i dag från Telefon: 0393 - 123 10 eller 070 - 642 32 44.
RAFAELS, Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd.
E-mail: [email protected]
Lördag 12 oktober kl. 15.00
är alla välkomna till Betel i Vaggeryd och
speciellt våra vänner i Kristen Gemenskap.
Vi bjuder då på smörgåstårta med dricka
och sedan kaffe och tårta.
Jag vill inte ha blommor och presenter
men gärna frikostiga gåvor till vårt
missionsarbete!
För att få en överblick över hur många som
kommer ber vi Er föranmäla Er på telefon
0393-123 10, senast 7 oktober.
Vill Du hålla tal eller sjunga eller göra något
annat under dagen så kontakta Torwald
Bergström på telefon 0581-33 02 40 eller
070-360 85 01.
Kan Du inte närvara men ändå önskar
uppvakta mig så använd gärna Kristen
Gemenskaps PlusGiro 80189-4.
Med vänlig hälsning Henry
6
SKAKANDE
P R O F E T IA
William Booth
– Frälsningsarméns
grundare, sa angående
den sista tiden:
”Var på vakt!
I de sista dagarna
skall det bli
- religion utan ande,
,
- kristendom utan Kristus
Henry Holmbergs
Rese- och mötesprogram
OKTOBER
17
Bibelkväll i Pingstkyrkan HOK
19
Bibelstudium och väckelsekväll
i Fria Församlingen HUSKVARNA
26–27 Väckelsehelg i Smyrnaförsamlingen
OSKARSHAMN
NOVEMBER
1Väckelsekväll i JAKOBSTAD Kristna Center
2
(11.00) Förmiddagsgudstjänst i Betel, OXGANGAR
2
(18.00) Väckelse & Missionsmöte i
Metodistkyrkan VASA
se,
- förlåtelse utan bekännel
else,
- frälsning utan pånyttföd
3
14
Bibelkväll i Pingstkyrkan HOK
- politik utan Gud och
- himmel utan helvete,”
16
Samlingsdag för Kristen gemenskap
– över alla gränser i Filadelfia FRÖVI
17
Förmiddagsmöte i Filadelfia FRÖVI
Förmiddagsmöte i Filadelfia KORSNÄS
8–10 Bibelhelg i Filadelfia LAGAN
23 Väckelse & Missionsdag i Pingstkyrkan
SKULTORP
8 01 89-4
Bl 2021.04S (mar 05) 01056 13.09 Skilltryck AB
Inbetalningen avser:
qGåva till lokala pastorer
qGåva till fadderbarn
qGåva till humanitärt biståndsarbete
qGåva till kampanjmission
qGåva till missionsresor
qÖvrigt
qErkännande om mottagande önskas
Kristen gemenskap – Över alla gränser –
801894 06
Posttidning B
Nyhetsbrev för
KRISTEN GEMENSKAP
– över alla gränser –
Bagarens väg 3, 567 32 Vaggeryd
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan.
Konferensmöten i Österbotten
Välkommen till välplanerade möten i Alla Helgons Helgen
1/11 JAKOBSTAD Kristna Center kl.18.00
2/11Betel OXGANGAR kl.11.00
Metodistkyrkan VASA kl.18.00
3/11Pingstkyrkan KORSNÄS kl.11.00
HENRY & INGA-LILL HOLMBERG, INGER & TORWALD BERGSTRÖM,
BROR ABRAHAMSSON, GUNNEL MARTINSSON tillsammans med ett stort
team från Sverige. Evald, Sven, Lise och Hildur Rönnlund m.fl. medverkar!
Offer för Kristen gemenskap – över alla gränsers missionsarbete.
Lovsång, undervisning, förbön …
Alla varmt välkomna!
Följ med
på resan
till Öster
botten!
Bosatt i
Sverige
oc
h intres
här evan
serad av
gelisatio
att delta
nsresan
minibus
i den
? Vi ordn
sar, färjb
ar; plats
iljetter o
i våra
ch hotell
Kontakt
övernatt
a oss 03
93-123 1
ning i Va
sa.
0 eller 0
70-6423
244.
Mötesbild från Österbotten, Finland.
Tack för din gåva till
missionsarbetet!
Ditt stöd möjliggör våra insatser för att hjälpa barn och vuxna i ekonomiska svårigheter
men fram för allt att budskapet om Jesus når skarorna.
Tack för ditt generösa bidrag!
Bor du i Finland är banknumret FI8780001970844131.