etik
metaetik
normativ etik
tillämpad etik
https://youtu.be/5yB3n9fu-rM?t=41s
moraliskt ansvar
•
att vara moraliskt ansvarig är att vara en moralisk agent
•
vad är moraliskt ansvar?
•
vad krävs för att någon/något vara moraliskt ansvarig?
•
under vilka omständigheter är en moralisk agent
moraliskt ansvarig för ett specifikt faktum?
•
vad kan du vara moraliskt ansvarig för?
•
en storm som orsakar fällda träd kan inte vara moraliskt
ansvarig
tillämpad etik
•
praktiska moraliska problem i vardagen
•
professionell etik
•
läkaretik
•
forskningsetik
•
ingenjörsetik
•
äganderätt
läkaretik
•
Den Hippokratiska Eden, Hippokrates (*460 f.Kr. - †370 f.Kr.)
•
Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, dela
med honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; hans söner skall jag
anse som mina bröder, och om de önskar lära denna konst skall jag undervisa
dem däri utan lön eller förbindelse. […]
•
Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn
för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja.
Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till
dylikt. […]
•
Vad jag under utövandet av mitt yrke eller under umgänget med människor
utom yrket sett eller hört, och som möjligen är av beskaffenhet att ej böra
utspridas, skall jag förtiga och anse som om det vore osagt.
•
Håller jag nu denna min ed och ej bryter däremot, så må det vara mig
förunnat att njuta av livet och min konst, alltid och av alla ärad och aktad!
Överträder jag den och blir menedare, så må motsatsen bli min lott!
forskningsetik
•
fundamentala etiska principer inom vetenskaplig forskning
•
planering och utförande av experiment på människor,
kräver informerat samtycke
•
etiknämnd för djurförsök
•
medicins forskning kräver djurförsök innan studier med
människor
•
forskningsetik reglerar också plagiat, källor refereras, endast
korta citat, markeras med citattecken och blockcitat
•
disciplinnämnd
ingenjörsetik
•
American Society of Civil Engineers
1. Engineers shall hold paramount the safety, health and welfare of the public and shall strive to
comply with the principles of sustainable development in the performance of their professional
duties.
2. Engineers shall perform services only in areas of their competence.
3. Engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner.
4. Engineers shall act in professional matters for each employer or client as faithful agents or
trustees, and shall avoid conflicts of interest.
5. Engineers shall build their professional reputation on the merit of their services and shall not
compete unfairly with others.
6. Engineers shall act in such a manner as to uphold and enhance the honor, integrity, and dignity
of the engineering profession and shall act with zero-tolerance for bribery, fraud, and corruption.
7. Engineers shall continue their professional development throughout their careers, and shall
provide opportunities for the professional development of those engineers under their supervision.
äganderätt
•
materiellt rättighetsanspråk
•
mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén till ett fysiskt
föremål
•
idé om en rätt att fritt förfoga över en individuellt bestämd fysisk
•
immaterialrätt, rätt till skydd av immateriell egendom
•
exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och
konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn
•
Statute of Anne 1710, Copyright Act of 1790
•
kritik Thomas Pettitt Gutenbergs parentes (2007)
•
allemansrätt (Norden, Baltikum) - right to roam (UK 2000)
Moral Machine
http://moralmachine.mit.edu
metaetik
normativ etik
normativ etik
•
frågan om vad kännetecknar rätt handling?
•
vilka karaktärsegenskaper är goda?
•
etiska system
•
konsekvensetiska system
•
utilitarism
•
deontisk etik
•
kantiansk etik, människovärdesprincip
etiska system
•
normativ etik
•
konsekvensetiska system
•
deontisk etik
konsekvensetiska system
•
etiska system
•
utilitarismen, värderar en handlings konsekvenserna
•
John Stuart Mill (*1806,†1873), Jeremy Bentham (*1748, † 1832)
•
värdera alla konsekvenser
•
om positivt resultat så kan handlingen genomföras
•
plikt att utföra handlingen
•
om negativt resultat är handlingen förbjuden att genomföra
utilitarismen
•
konsekvensetiska system
•
utilitarismen kan ha absurda konsekvenser
•
fyra svårt sjuka personer behöver vardera
hjärta, lungor, njurar och lever
•
kan vi ta organen från en fullt frisk människa?
hedonism
•
hedonism en variant av utilitarism
•
maximal lycka istället för nytta
•
alla varelser strävar efter att bli lyckliga
(psykologisk hedonism)
•
således är lycka något bra i sig självt (etisk
hedonism).
deontisk etik
•
etiska system
•
handlingarna i sig är goda eller onda
•
en ond handling kan inte rättfärdigas
•
religösa lagar oftast av deontisk typ
•
tillåtande, valfri, borde, obligatorisk
•
Kantiansk pliktetik (Emanuel Kant *1724 - †1807)
•
hypotetiska imperativet: om du vill ? så borde du …
•
kategoriska imperativet: ”Handla bara enligt en maxim som är sådan
att du samtidigt kan vilja att den skulle upphöjas till allmän lag”
deontisk etik
•
mänskliga rättigheter 1948
•
rötter i Magna Charta 1215
•
"Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas
sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till
fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt
ofredas eller förföljas annat än efter laga
dom av sina jämlikar och enligt landets lag."
mänskliga rättigheter
•
FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna
•
ordförande Eleanor Roosevelt
•
30 artiklar
•
(A1) Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. […]
•
(A14) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries
asylum from persecution […]
•
(A18) Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; […]
•
(A19) Everyone has the right to freedom of opinion and expression […]
•
okränkbara rättigheter (unalienable rights)
integritet
•
rättigheter möjliggör att agera som moralisk
agenter, stå till svars för sina handlingar
•
rätten till frihet från intrång, för att kunna
agera som moralisk agent
•
integritet som begrepp viktigt i
individualistiska kulturer
•
kan vi acceptera att göra avkall på
integritet? i så fall i vilka sammanhang?
metaetik
metaetik
•
värdeteori, etisk teori, metaetik
•
studie moraliska omdömen
•
har värden en självständig existens?
•
kunskapsteoretiska frågan (epistimologist), hur moraliska
omdömen kan berättigas?
•
värdeontologiska frågan, har värden en självständig existens
eller är de konstruerade (jmf objektivism och subjektivism)
•
semantiska frågan, vilken semantisk funktion moraliska
omdömen
ontologiska
•
metaetik
•
ontologisk ≈ metafysisk
•
finns det objektivt existerande värden?
semantisk
•
metaetik
•
vad är värdeomdömen?
•
kan värdeomdömen vara sanna?
•
vilken funktion har värdeomdömen?
deontisk logik
•
metaetik
•
pliktens logik, formellt språk för att resonera om moraliska
omdömen
•
jämförbar med predikatslogik eller satslogik
i.
!A = "A bör vara fallet".
ii.
A f B = "A fordrar B" .
iii. A ∞ B = "A och B behöver varandra."
iv. U = "ovillkorligen (absolut) obligatoriskt" .
v. ∩ = "ovillkorligen (absolut) förbjudet".
metaetik
•
metaetik
•
metaetik ≈ moralisk värdeteori
•
studier om bör vara
•
empirisk vetenskap: vilka värderingar
människor har?
•
metaetik: vad värderingar är? vilka
värderingar är riktiga?
metaetik
normativ etik
tillämpad etik
etik
https://youtu.be/qDrDUmuUBTo