Strategi för jämlik vård 2016-2018

Koncernkontoret
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Johan Öberg
Hälso- och sjukvårdsstrateg
040-6753505
[email protected]
Datum 2015-12-02
Dnr 1502601
1 (8)
Strategi för jämlik vård 2016-2018
Behovet av att säkerställa en jämlik vård är formulerat i hälso- och
sjukvårdsuppdraget 2015. Denna strategi utgör grunden för Region Skånes
arbete för en jämlik vård i all verksamhet finansierad av Region Skåne.
Bakgrund
Att säkerställa en jämlik vård är av högsta vikt eftersom en ojämlik offentligt
finansierad vård inte är förenligt med vårdens demokratiskt förankrade
uppdrag. God patientsäkerhet förutsätter en jämlik vård utan omotiverade
skillnader. Trots att en jämlik vård utgör ett gemensamt intresse för
patienter, medborgare, profession och beslutsfattare så visar forskning och
rapporter på omfattande brister i jämlikhet i svensk hälso- och sjukvård.
Omotiverade skillnader har framförallt observerats utifrån kön, ålder,
geografi, funktionsnedsättningar och socioekonomiska förhållanden1
Kravet på en jämlik vård uttrycks i gällande lagstiftning och har förankring i
flera av Region Skånes policys:
Patientlagen (2014: 821) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
tydliggör att ”målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård
på lika villkor för hela befolkningen”. I tandvårdslagen (1985:125) framgår
att målet för tandvården är ”en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor
för hela befolkningen.”
Diskrimineringslagen (2008:567) anger i 1 § att ändamålet är att ”motverka
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
1
Diaz 2009, Socialstyrelsen 2011, Smirthwaite 2007, Myndigheten för vårdanalys 2014
Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
2 (8)
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning2, sexuell läggning
eller ålder”.
I Skånes regionala utvecklingsstrategi (Det öppna Skåne 2030) är en av
delstrategierna en förbättrad och mer jämlik hälsa, vilket en jämlik vård är
en del av. Där framgår att ”en god hälsa ger bättre förutsättningar för ett
gott liv för den enskilde, och en god och jämlik hälsa är också en
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort.”
Handlingsplanen Ett socialt hållbart Skåne 2030 har tagits fram med syfte
att samordna olika strategier och handlingsprogram inom Region Skåne
som kan bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling och minskade
hälsoskillnader. Strategi för jämlik vård utgör ett viktigt bidrag till detta
arbete.
Region Skåne har 2009 antagit Likabehandlingspolicy för Region Skåne
som fastslår att ”Region Skåne ska arbeta för ett samhälle där den enskilda
människan inte kränks eller marginaliseras. I Region Skåne ska
bemötande, kommunikation och service ges utifrån människors lika värde
och individuella förutsättningar och behov – inte utifrån bemötarens
föreställningar”.
Region Skåne har även undertecknat CEMR:s (Council of European
Municipalities and Regions) jämställdhetsdeklaration, som med sina 30
artiklar lägger grunden för Region Skånes jämställdhetsarbete.
Vad är jämlik vård?
Begreppet jämlik vård är ofta använt inom hälso- och sjukvården men
innebörden varierar i olika sammanhang, därför är det viktigt att förtydliga
begreppet inom Region Skåne.
Utgångspunkten för en jämlik vård är att vården anpassas efter individens
förutsättningar och behov, den som har störst behov ska ges företräde till
vården. Vården ska ges på lika villkor och med respekt för alla människors
lika värde. Jämlik vård innebär inte att alla behandlas lika.
Jämlik vård ska bedömas utifrån jämlika resultat och upplevelser. Därmed
kan en ojämn resursfördelning bidra till en jämlik vård eftersom individers
förutsättningar och behov skiljer sig åt.
Prioriteringar måste alltid ske i hälso- och sjukvården eftersom det ofta går
att göra mer samtidigt som resurserna är ändliga. Detta kan skapa olika
sorters dilemman, inte minst utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
2
Region Skåne
Psykisk och fysisk funktionsnedsättning
3 (8)
Utgångspunkten för vårdens prioriteringar är människovärdesprincipen,
behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen, och de
måste alltid bedömas från fall till fall3.
För att avgöra om vården är jämlik måste skillnader i hälso- och sjukvård
bedömas utifrån om de är motiverade eller omotiverade. En omotiverad
skillnad är en skillnad som inte kan motiveras utifrån medicinska
förutsättningar eller vårdbehov.
Jämlik vård – Ett bidrag till en jämlik hälsa
Att hälsan varierar mellan olika grupper i samhället är känt sedan länge.
Detta förklaras primärt av att de faktorer som avgör en individs hälsa ser
olika ut för olika grupper i samhället4. En individs hälsa påverkas av en
mängd faktorer som grovt går att dela in i levnadsvanor och livsvillkor.
Levnadsvanor, t.ex. mat- och motionsvanor, är påverkarbara för individen
själv. Livsvillkor, t.ex. ålder, genetiskt arv samt samhälleliga förutsättningar
som tillgång och kvalitet på utbildning och vård, påverkar en individs val av
levnadsvanor och skapar förutsättningar för hälsa.
Därmed står det klart att även om en jämlik hälso- och sjukvård bidrar till en
jämlik hälsa så krävs insatser på bredare front för att uppnå detta. Hälsooch sjukvårdens viktigaste bidrag till minskade skillnader i hälsa är att
tillhandahålla en jämlik vård och att arbeta hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande. Det ligger i hälso- och sjukvårdens uppdrag att
utjämna hälsoskillnader.
Målsättning
Region Skånes målsättning för en jämlik hälso- och sjukvård är:
”En hälso- och sjukvård som bidrar till minskade skillnader i hälsa genom
att erbjuda alla en vård på lika villkor anpassat efter individuella behov och
förutsättningar”
Målsättningen understryker en hög ambitionsnivå och utmaningen med att
ge vård på lika villkor till flera individer vars behov och förutsättningar skiljer
sig åt.
3
Jmf. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (1996/97: SoU14) och Hälso- och
sjukvårdslag (1982:763))
4
Region Skåne
Jmf. Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut 2013
4 (8)
För att nå målsättningen ska arbete bedrivas enligt den strategi som
beskrivs i stycket nedan.
Strategi för jämlik vård
Region Skånes strategi för jämlik vård är att integrera ett
jämlikhetsperspektiv i hälso- och sjukvårdens befintliga styrning genom
politiska handlingar, avtal och ansvar i linjeorganisationen samt uppföljning
och kontroll enligt etablerade rutiner. Denna strategi vilar på tanken om att
det är lättare att nå resultat genom att justera ett befintligt styr – och
uppföljningssystem än att skapa nya och parallella kanaler. Region Skånes
hälso- och sjukvårdsuppdrag är utgångspunkten för vårdverksamhet
finansierad av Region Skåne, och detta uppdrag ska fungera som den
primära kanalen för att styra hur arbetet för en jämlik vård successivt ska
bedrivas.
Kännedomen om omotiverade skillnader i Region Skånes verksamhet är år
2015 låg. Därför behövs ett systematiskt arbete för att öka kunskapen om
vilka ojämlikheter som finns, varför de uppstår och vad som kan hindra
dem. Kännedomen om den jämlika vården ska successivt öka genom
löpande uppföljning, fördjupade analyser och forskning. De slutsatser som
dras bör ses som ett långsiktigt och kumulativt lärande. Kunskap om
omotiverade skillnader ger en kvalitetssäkrad problemformulering, vilket är
av största vikt för en framgångsrik uppdragsstyrning med konkreta insatser.
För att uppnå en mer jämlik vård behöver reella och varaktiga förändringar
och förbättringar ske i verksamheten närmast patienten. När en omotiverad
skillnad identifierats måste orsakssambandet till skillnaden säkerställas så
att effektfulla insatser kan sätts in. Dessa insatser bör implementeras på
samma sätt som annan verksamhetsutveckling.
För att säkerställa en jämlik vård behöver vårdens resultat följas upp utifrån
ett jämlikhetsperspektiv, vilket innebär att resultaten behöver grupperas
utifrån olika faktorer för att hitta strukturella mönster och omotiverade
skillnader. Kön, funktionsnedsättningar, ålder, geografiska områden och
socioekonomiska förhållanden (exempelvis utbildningsnivå, inkomst och
yrkesstatus) är av stort intresse eftersom dessa faktorer visat sig ha
påverkan på den jämlika vården och hälsan.
I uppföljning och analys ska ett intersektionellt perspektiv vara
utgångspunkten när så är möjligt för att tydliggöra strukturer i resultaten. 5
5
Region Skåne
Resultat bör grupperas utifrån identitetsgrupper, inte utifrån enskilda egenskaper.
5 (8)
För att uppnå en mer jämlik vård behöver förbättringar inom hela
organisationen ske.
Det krävs:





Ett varaktigt fokus och prioriteringar på området jämlik vård i ledning
och styrning
Ett utvecklat arbete för att identifiera omotiverade skillnader i
vården, inklusive en utvecklad och förändrad uppföljning
Resurser och kompetens för att fullfölja strategi för jämlik vård
Prioriteringar och implementering av insatser för en mer jämlik vård
En tydlig ansvarsstruktur
Ansvarsstruktur och åtaganden
Enligt gällande lagstiftning är det varje vårdgivares ansvar att tillhandahålla
en jämlik vård. Hälso- och sjukvården bedrivs i en omfattande organisation
och för att underlätta arbetet för en mer jämlik vård är det viktigt med en
uttalad ansvarsstruktur med åtaganden.
Politisk nivå
Med utgångspunkt i denna strategi ska aktiviteter som främjar jämlik vård
initieras via hälso- och sjukvårdsuppdraget. Kvalitetsdata som säkerställer
jämlik vård ska kontinuerligt efterfrågas. Riktade åtgärder ska prioriteras
och sättas in för att motverka omotiverade skillnader i vården.
Koncernkontoret
Koncernkontoret ska bidra till den jämlika hälsan genom att samordna
arbetet för en jämlik vård och det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet. Koncernkontoret ska även verka för att
integrera ett jämlikhetsperspektiv i uppdragsstyrning och uppföljning samt
ansvara för att fördjupad analys genomförs för att säkerställa en jämlik
vård. Vidare ska koncernkontoret även verka som stödfunktion vid
implementering för att motverka omotiverade skillnader i vården.
Koncernkontoret ska i samverkan med verksamhet upprätta metoder för att
säkerställa hög kompetens inom området. Upprättande, implementering
och uppföljning av nationella och regionala vårdprogram ska ske för att
säkerställa en kunskapsstyrd vård i hela Region Skåne. Forskning på
området jämlik vård ska främjas. Omvärldsbevakning ska ske kontinuerligt.
Ex: Istället för att genomföra separata analyser utifrån perspektiven kvinnor/män och
yngre/äldre så bör analysen utgå från grupperna äldre kvinnor och äldre män samt yngre
kvinnor och yngre män.
Region Skåne
6 (8)
Verksamhet finansierad av Region Skåne
Verksamhet finansierad av Region Skåne ska i uppföljning sträva efter att
analysera resultaten utifrån kön, ålder och geografiska områden. Genom
verksamhetsutveckling ska vården förbättras och göras mer jämlik om
behov identifieras. Information ska göras tillgänglig för alla, oavsett
språkkunskaper och funktionsnedsättningar. Ett hälsofrämjande arbete ska
bedrivas för att minska skillnader i hälsa. Medarbetares kompetens ska
vara god ifråga om mänskliga rättigheter och diskriminering.
Prioriterade områden för en jämlik vård och hälsa
Det är viktigt att understryka att jämlikhet är ett prioriterat värde inom all
hälso- och sjukvårdsverksamhet finansierad av Region Skåne men
nedanstående områden kommer särskilt att prioriteras. Områdena är
utvalda baserat på prioriteringar inom Region Skåne samt områden med
redan belysta behov på nationell nivå. Genom att integrera ett
jämlikhetsperspektiv i befintliga styr- och uppföljningssystem ska dock all
verksamhet utvecklas på ett sätt som främjar en mer jämlik vård.
Generella områden:




6
Region Skåne
E-hälsa är ett område med stor framtida relevans för vården. Inom
området finns både utmaning och möjligheter för en mer jämlik vård.
Genom enklare och mer kostnadseffektiva lösningar kan resurser
omfördelas på ett sätt som gagnar de med störst behov. Samtidigt
behöver e-hälsolösningar kritiskt utvärderas utifrån vem de
tillgängliggörs och anpassas för.
Hälsovalet kallas vårdvalssystemet för primärvård i Region Skåne
och det är av stor vikt att tillgänglighet och kvalitet utvärderas utifrån
ett jämlikhetsperspektiv. En omfattande översyn av hälsovalet
utifrån ett jämlikhetsperspektiv pågår och utveckling av
ersättningssystemet sker för att bidra till en mer jämlik vård
Information, bemötande och delaktighet är självklara
komponenter i en god vård och vården ska tillgodose behov inom
dessa områden. Särskild hänsyn ska tas till individers
förutsättningar och behov i fråga om kommunikation, bemötande
och möjlighet till delaktighet. Alla ska bemötas med respekt och
vården ska vara fri från diskriminering.
Sjukskrivningarna är ojämlikt fördelade i samhället, framför allt
utifrån ett jämställdhetsperspektiv6. I Region Skåne pågår flera
satsningar för att bidra till förbättrad hälsa och minskad
Smirthwaite 2007
7 (8)


sjukskrivning. Sjukskrivning är även en patientsäkerhetsfråga med
utgångspunkten att den ska vara rätt, lagom, säker och jämställd.
Tillgänglighet och ledtider är viktiga kvalitetsparametrar som
omfattar all hälso- och sjukvård. Resultat tyder på att det finns
omotiverade skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper i
samhället7. Det är därför viktigt att regelmässigt utvärdera
tillgängligheten utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Vård för personer från andra länder behöver utvecklas genom
ökad kunskap och en bättre anpassad vård. Migration, olika
sjukdomspanorama och hälsotillstånd, vägledning i hur hälso- och
sjukvårdssystemet fungerar samt vårdens förmåga att informera
och inkludera är viktiga områden att vidareutveckla.
Kliniska områden:





7
Cancervården har kommit relativt långt i arbetet för en jämlik vård
genom organiseringen via regionala cancercentrum som framför allt
arbetat för en geografisk jämlikhet i Sverige. Stora skillnader i
vården finns dock även utifrån ett socioekonomiskt perspektiv8.
Nationella vårdprogram och arbete med standardiserade
vårdförlopp är två medel i arbetet för en mer jämlik cancervård.
Demensvården har utmaningar inom flera områden som påverkar
jämlikheten i vården, bland annat utbredd underdiagnostik,
varierande utredningsmetoder, läkemedelsförskrivning och
samverkan över huvudmannagränserna. Dessa områden ska
förbättras i enlighet med Region Skånes strategiska plan för jämlik
demensvård.
Hjärt- och kärlsjukdomar har en tydlig koppling till kön och
socioekonomi i fråga om insjuknande. Det finns tecken på att
behandling och läkemedelsförskrivning inte sker på ett jämlikt sätt9.
Det finns stora geografiska skillnader i svensk hjärtsjukvård, även
inom Region Skåne. Hjärtsjukvården ska bedrivas evidensbaserat
och enhetligt för att främja jämlikhet. Förebyggande och
hälsofrämjande arbete ska aktivt bedrivas.
Mödra- och barnhälsovård är viktiga arenor i arbetet för en ökad
folkhälsa och minskade skillnader i hälsa. Med ett omfattande
deltagande av barn och familjer kan vården med tidiga insatser och
hälsofrämjande arbete effektivt bidra till en jämlik hälsa.
Kunskapscentrum för barnhälsovård och Kunskapscentrum för
kvinnohälsa verkar för detta i nära samverkan med verksamheterna
Psykisk ohälsa ökar i samhället, framför allt bland yngre. Den
ökade förekomsten av psykisk ohälsa har bland annat samband
Smirthwaite 2007, Diaz 2009
Socialstyrelsen 2011
9
Diaz 2009, Socialstyrelsen 2011
8
Region Skåne
8 (8)

med socioekonomiska faktorer10. Det är viktigt att bedriva en
målgruppsinriktad utveckling som stävjar den negativa
hälsoutvecklingen. All vårdverksamhet ska ta särskild hänsyn till
sänkt autonomi som psykisk ohälsa kan orsaka.
Tandvården ska arbeta förebyggande och målgruppsanpassat för
att minska skillnader i tandhälsa. Tandhälsan har en stark koppling
till socioekonomiska faktorer. Tandvårdens arbete utgår från
Strategisk plan för tandvården i Region Skåne.
Referenser
Diaz, Adolfo på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, 2009. Vård
på (o)lika villkor – en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk
hälso- och sjukvård
Myndigheten för vårdanalys, 2014. En mer jämlik vård är möjlig – Analys av
omotiverade skillnader i vård, behandlings och bemötande (Rapport
2014:7)
Region Skåne, 2009. Likabehandlingspolicy för Region Skåne.
Smirthwaite, Goldina på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting,
2007. (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk
kunskapsöversikt
Socialstyrelsen, 2011. Ojämna villkor för hälsa och vård –
Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013. Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2013
Svensk författningssamling. Diskrimineringslag (2008:567)
Svensk författningssamling. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Svensk författningssamling. Patientlag (2014:821)
Svensk författningssamling. Tandvårdslag (1985:125)
10
Region Skåne
Socialstyrelsen 2011