Kampen mot ondskan - Filadelfiakyrkan Örebro

advertisement
AndersSundström,FiladelfiakyrkanÖrebro,2017-03-19
Kampenmotondskan
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
LäsMarkusevangelium9:14-29
”Dekomframmedpojken,ochnärhanfickseJesusbörjadeandengenastslitaihonom
såatthanföllomkullochvältradesigpåmarkenmedfradgakringmunnen.”(v.20)
DethärärfjärdegångeniMarkusevangelietsomJesusdriverutenorenandeellerdemonurenmänniska.Härtalasdetomenstumande.Densägeringenting,utansliterochdrarbaraipojken.Vidandra
tillfällenhardenorenaandentalattillJesusochsagt”JagvetvemduärGudshelige?”eller”Vadhardu
medmigattgöraJesus,dudenhögsteGudensson.”DeondaandarnavisstetydligtvemJesusvar.Det
folketintevissteomJesus,detvisstedeondaandarna.Hosdemvarhankänd.
PaulusskriverattGudavväpnadehärskarnaochmakternaochutsattedemförallasföraktnärhan
triumferadeöverdemgenomJesudödpåkorset(Kol2).Vikanidenhärhändelsenseettuttryckfören
andligstrid.1Kor15stårdetomdenförsteochsisteAdam,attalladörgenomAdammenfårnyttliv
genomKristus.Jesuskomtillvårjordförattienbemärkelsebörjaomdetsomdenförstamänniskan
misslyckadesmed.DetvarormensomluradeAdamattätaavdetförbjudnaträdet.NufödsennyAdam
sominteskalurasavdenondeutanbesegrahonom.Hurbesegrarmanegentligendjävulen?
CSLewisharenbraförklaringpådethär,tyckerjag.Hanjämfördetgodaochdetonda.Detgodaär
starkareändetonda,därförattdetondaärberoendeavatthanågotgottattförstöra.Detgodakan
existeraisigsjälv,mendetondakanintedet.Detmåstehanågotsomdetkanförstöra,förnedra,
förfula.Omdetgodaintesläpperindetonda,såbesegrasdet.
Jesuskommedsittrikeochtogtillbakadetsomvarförlorat.Sjukablevfriska,hantaladeomförlåtelse
ochkärlek,hanstoduppförsanningen,ondaandartvingadesattflyochpåkorsetvägradehanattkliva
nerutanvaldeattbliettförsoningsofferförallamänniskor.Hanbesegradeslutgiltigtsyndensyttersta
konsekvens–döden–genomattuppstå.Djävulentvingadesinseatthanaldrigfickgreppomden
mannen.
Pojkenidagenstextharavnågonanledningfåttenondandeinisinkropp.Jesusfrågarpappanhur
längedetvaritsåhärmedpojken.Hanfårtillsvar:”Sedanhanvarliten.”MenJesusärsedaninteintresseradavattfrågaeftervadpojkenellerföräldrarnakundehagjortförfel,eftersomdetblivitsåhär.
Jesusskuldbeläggerintenågon,utanserpojkensochpappansnödochgriperin.
HärfårvietttydligtexempelpåattdetondatvingasflyiJesunärvaro.Detblirenreaktion.Vidmötet
medJesusbörjardemonenattdemonstrera.IJesunärhetkandenintevarakvar.Jesusharmaktöver
ondskanochkanbefallaattdenskaflybort.
”Dåropadepojkensfar:’Jagtror.Hjälpminotro!’”(v.24)
Detpojkensfarsägerhär,ärnågotsommångakännerigen.Hanharentro,menändåsamtidigttvivel.
DetärklartattpappantroddepåJesus,annarshadehanjualdrigsöktupphonomochbettomhjälp.
Menändå,idennaspecifikasituation,såkommertvivlet.Kommerdetverkligenattskeettundermed
minson?
Jagsjälvär100%övertygadomattJesusharfunnits,atthangjordeunder,atthandogpåettkorsoch
atthanuppstodfråndöden.Jagtvivlarverkligenintepådet,mendäremotkanjagtvivlapåomhanvill
ochkangöranedslagimittlivochiminnödnärjagberhonomomdet.Inteföratthaninteskullekunna,
2
menkanskeföratthanavnågonanledningintevillgöradet.HärkanjagbehövahjälpfrånGud–hjälp
minotro.
Pappanskommentarärsåärligochbefriande.Jagtror,menändåinte.HandöljerinteförJesussina
tvivelidenhärsituationen,hanförsökerintespelaatthanharentrosomegentligenintefinns.Hanber
iställetomhjälpförsinotro,ochundretsker.
HåkanIsacsson,entrubadurfrånLännäs,sanågottänkvärtomdethär:”Gudharjagegentligenaldrig
tvivlatpå,mendäremotharjagoftatvivlatpåmigsjälv”.
PappantrorpåJesus.Hantvivlarintepåhonom,menisigsjälvochsinegenförmågaattfåframnågon
trobehöverhanhjälp.Kanskeärdetjustdettasomtillslutfaktisktäratttro:attbeomhjälpattkunna
tro.
”Hansvarade:’Densortenkanbaradrivasutmedbön.’”(.29)
EfteråtsökerlärjungarnauppJesusiensamhetochfrågarvarfördeintekundedrivautdemonen.Detär
enberättigadfråga,föriMarkus3,närJesusutsettsinatolvlärjungar,sägerhantilldemattgåutoch
predikaochhangerdemmaktattdrivautdemoner.
Dethärmedorenaandarsomkanbosättasigimänniskorvarförtioårsedannästanheltokäntförmig.
JaghadeiallafallingendirektpersonligerfarenhetavdetinnanjagåktetillIndien.Därvardetannorlunda.PådenstorakristnaledarkonferenseniVaranasi,somsamlade8000kristnaledare,varavmånga
nykristna,fannsdetettlitettältvidsidanomdetstora.Jagfrågadeenavledarnaomdetvarditman
gickförattfåförbönHansa”No,no.Herewesetpeoplefreefromdemons.”Jaghördehurdetvarvärldenslivdärinne.Efterkonferensenkomsammapersonframtillmigochsa:”Therewere87people
duringthisconferencewhowerereleasedfromdemons.”Jagtänkteattdetverkligenärheltolikavärldar,IndienochSverige.VarförekommerdettaiSverigepåenkristenkonferens?Detfinnsjuinte.
Jagfrågadeenavvåramissionärerhurdetkangåtillnärenmänniskafårenondandeisig.HennesförklaringvarattmångaiIndienvarjemorgongårtillsinhusgud–enavgudmanharihusetellerträdgården–ochstirrardeniögonen.Detkanbliettstarktmötemedandekrafter,dåmanöppnarsigfördet
onda,somdåförsöver.
”Densortenkanbaradrivasutmedbön”,sägerJesus.Jagtrordetärriktigt.Ivissaöversättningar,bland
annatvårsvenskafrån1917,stårdet”bönochfasta”.Dethäräringetmankantalättpå,utanmanbehöverharespektförvaddethandlarom.Ettsådanthärmötebehövermanvaraförbereddpå,fördetär
starkakraftermanharattgöramed.Detärheltavgörandeattförståattdetärbönensomärvapnet.
Detäralltsåinågonannanskraftdetskaske:iFaderns,SonensochdenheligeAndesnamn.
DetärskillnadmellanSverigeochIndien.DetärenannanreligiositetochandligaktivitetiIndien,men
detfinnsnågotavdettahärockså.EfterIndienresanharjagäveniSverigestöttpåmänniskormedonda
andarisig.Ingenbehövertvivlapåattondskanfinns.Denkantasigmångaolikauttryck.Detservinärvi
läsertidningarochhörnyheter.
RapparenSebastianStakset,somförutkalladesigSebbeStaxx,harblivitheltförvandlad.Förutlevdehan
ikriminalitet,droger,lössläpptsex,hot,hatochvåld,mendettaharbyttskärlek,förlåtelse,tro,hopp
ochglädjesedanhanmötteJesus.PåfredageniKristihimmelfärdshelgenkommerhanhitochharen
storkonsertpåStortorget.Vikyrkoristanförberedernuatthaenveckasgemensambönfördetta,och
atthaförebedjarepåplatsvidkonserten.Sebastiansjälvtrorattflerahundrapersonerkommerattta
emotJesusochlämnasittgamlalivbakomsig,ochviplanerarattutsementorerochhauppföljning.
Menhanäroerhörtödmjuk,ochsägerattdethäräringetsomhansjälvgör,utanalltärdenhelige
Andesverksomfödsframibön.Härtrorjagattallaärviktiga.Duochjag,ochvitillsammansmedandra
kyrkoristanfårvaramedochdrivabortondskanochbeattGudsandeskakommaöveross.Viharalla
enrollattspela.
3
NärpappanivårtextförstsökteuppJesus,visadedetsigatthanintevardär.Hanvarpåhärlighetens
bergtillsammansmedPetrus,JakobochJohannes,detreledarnailärjungaskaran.Iblandkanskeviställs
införsituationerdärmänniskorråkatillautgenomondskapåolikasätt.Viärensamma.Detfinnsingen
pastordärellerannankristen,utandetärbaradu.Vadgördudå?Självklartskadulyssnapåpersonen,
menocksåkanskegöradetsomJesussägerhär.Säga:”Jagvillbefördig.Jagtrorpåbön.Jagtroratt
Gudihimlenhörossnuochvillhjälpadigmeddetta.Hanälskardig.”FörGudärengodGudsomvill
hjälpaossattfåbortdetsomskadatochförstörtvåraliv.
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) Vadtänkerduinfördenhärtexten?Vilkaintryckfårdu?
2) HurkandetfinnassåmycketondskaidagivärldenomJesusharbesegratdenonde?
3) KandukännaigendigiattdutrorpåJesusmentvivlarpåatthangriperin?Hurkantronstärkasi
våraliv?
4) Hardustöttpåmänniskorsomhaftenondandeinomsig?Vadtänkerduinförnågotsådant?
5) Ärdetvisomskastridafördetgodamotdetonda?Trorduattgemensambönharbetydelse?
Download