Yrityslainakori Pohjois-Amerikka USD 2022 II

Yrityslainakori Pohjois-Amerikka USD 2022 II
Företagslånekorg Nordamerika USD 2022 II
ISIN: XS1619997684
13.7.2017
Kuponkijakson päätöspäivä
Kupongperiodens slutdag
Coupon period ends
Päiviä kuponkijaksolla
Antal dagar i perioden
Days in coupon period
Kuponginmaksupäivä
Kupongutbetalningsdag
Coupon payment date
Kuponki (p.a.)
Kupong (p.a.)
Coupon (p.a.)
Jäljellä oleva nimellispääoma
Återstående nominella kapitalet
Payment basis
Kuponkijakson tuotto pääomalle
Periodens avkastning på kapitalet
Period return on capital
20.6.2018
20.6.2019
20.6.2020
20.6.2021
20.6.2022
350
360
360
360
360
9.7.2018
9.7.2019
9.7.2020
9.7.2021
9.7.2022
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
100,00 %
-
-
Kuponkituotot yhteensä
Kupongavkastning sammanlagt
Coupon yield total
0,00 %
Erääntymisarvo, mikäli tilanne pysyy muuttumattomana luottovastuuajan loppuun asti.
Återbetalning på förfallodaen om läget förblir oförändrat ända till kreditansvarstidens slut.
Redemption Amount if the status stays unchanged until the end of the credit risk period.
100,00 %
EUR/USD -valuuttakurssi
Markit CDX North America High Yield Sprd
1,1600
390
1,1400
370
1,1200
350
1,1000
330
1,0800
310
1,0600
290
1,0400
270
1,0200
250
06/201706/201706/201706/201706/201706/201707/201707/201707/201707/2017
1,0000
06/2017
06/2017
06/2017
06/2017
06/2017
06/2017
07/2017
07/2017
07/2017
07/2017
Toteutuneet luottovastuutapahtumat Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 28
Inträffade kredithändelser i serien 28 av Markit CDX North America High Yield index
Notified credit events in series 28 of Markit CDX North America High Yield Index
Päivämäärä
Datum
Date
-
Yhtiö
Bolag
Company
-
Vastuunrajoitus / Ansvarsbegränsning / Disclaimer
Lähde / Källa / Source: Bloomberg
Luottovastuutapahtuma
Typ av kredithändelse
Credit event type
-