Rekommenderad medicinering vid AAS-missbruk

advertisement
Rekommenderad medicinering vid AAS-missbruk
I USA rekommenderas medicinering enligt nedan. I Sverige har vi en mycket mera
restriktiv syn på substitutionsbehandling. All medicinering av mera tveksam art när
det gäller dessa patienter bör ske enbart på vitalindikation, dvs. omständigheter
varvid man måste företa viss åtgärd för att faktiskt rädda patientens liv. När det gäller
AAS– patienter är det i övrigt viktigt att inte tillgodose deras egna krav på
medicinering. De framstår som experter inom sitt område och tycks vid en ytlig
betraktelse också ha stora kunskaper om AAS och olika substitut. Det är lätt att bli
bländad av den kunskapen. Tänk på att deras kunskap ofta kommer från
undergroundlitteratur som vid en första betraktelse kan tyckas vara vetenskaplig,
men det är en slätstruken kunskap. Det handlar om mindre nogräknade ”experter”
som har egen vinning för ögonen snarare än om personer med något slags känsla för
kunskap, vetenskap och objektivitet. Branschinformationen handlar om försäljning
och om att lugna oroliga potentiella kunder. Aggressiv marknadsföring och vetenskap
hänger naturligtvis inte ihop!
Vid dysfunktion på hypotalamus – hypofys – gonadaxeln:




I vissa fall testosteron-ester (Testoviron depot) kan användas för
att lindra de psykiska biverkningarna vid extremt låga nivåer av
egenproducerat testosteron
hCG – också dessa preparat underlättar de psykiska
biverkningarna genom att de är behjälpliga att få igång den egna
produktionen av testosteron. hCG (human chorionic
gonadotropin) har en gonadotrop effekt på kroppen.
Gonadotropa hormoner har den effekten att de stimulerar
kroppen till att utsöndra mer testosteron (gäller båda könen). En
ökad förekomst av hCG i kroppen medför alltså en ökad
förekomst av testosteron.
Antiöstrogen som klomifen eller tamoxifen. Missbrukarna har
ofta mycket höga östrogennivåer. Med hjälp av antiöstrogen kan
nivåerna balanseras. Underlättar den psykiska abstinensen
förutom att de kan motverka Gynekomasti.
LHRH-antagonister förslagsvis cetrotide. Beskrivs också som
gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) som stimulerar
frisättningen av LH som i sin tur stimulerar
testosteronproduktionen.
Download