Anteckningar Tärnaby 26-27 mars 2015

advertisement
Anteckningar Tärnaby 26-27 mars 2015
Konferensen inleds med lunch och därefter en intressant ”världsmästarvandring”.
Introduktion av ordförande Magnus Håkansson.
Lars Sandström informerar om branschregionrådets arbete
S-företagen har tagit fram de fem vitigaste yrkandena inför avtalsförhandlingen 2016.
1.
2.
3.
4.
5.
Företagsanpassade löneformer.
Ändrade regler att kontrollera tid. En del i frågan är att definiera var arbetsplatsen är.
Reskostnadsersättning.
Ändrade turordningsregler.
Säsongsanställning / årsarbetstid.
Lars Tobin informerar om de nya byggreglerna
(fullständig presentation hittas inom kort på hemsidan www.isolerarna.se)
Revidering av BBR:s energikapitel
Inriktning på nollenergibyggnader. EU-direktiv-krav har inneburit viktiga förändringar i Plan- och
byggförordningen:
2019-01-01 Nya byggnader som används och ägs av myndigheter ska vara nära-nollenergibyggnader.
2021-01-01 Nya bostäder ska vara nära-nollenergibyggnader.
BBR 22 – Två viktiga förändringar som innebär skärpta krav på energieffektiva konstruktioner:
1. Vi går ifrån 3 till 4 klimatzoner.
2. ”Bostäder” delas upp i ”Småhus” och ”Flerbostadshus”.
Gäller fr.o.m. 2015-03-01, 6 månaders övergång.
Lars Tobin återkopplar från Kontrollrådet
Otydliga avtal – bruttoyta/nettoyta
Exempel. Oklarheter mellan kund och lösullsentreprenör. Kontrollrådet konstaterar brister i avtalet.
Flera muntliga överenskommelser framgår inte i det skriftliga avtalet. Kunden höll inne 230000 kr. ->
var tydlig i ditt avtalsskrivande!
Viktigt att veta / tänka på gentemot konsument:
 Rätt avtal (Hantverkarformuläret).
 Fackmässigt.
 Det underförstådda ingår (ni förväntas ha gjort platsbesök).
 Det som konsument påstår har avtalats muntligt. Därför alltid skriftliga avtal!
Avtalsavvikelser & samråd
 Låga vindavledare
 Ej korrekt monterade vindavledare (otätt mot hammarband)
 Otätt underlag (kunden upptäckte i efterhand)
 Ej monterat undertak
Hur hantera avvikelser, välj mellan
1. Bara ”notering” egenkontroll (MINIMUM!!!)
2. Samråd/påkallande av ÄTA.
3. Undvika blåsa
Om uteblivet samråd eller avrådande -> brist i omsorg – skadeståndsgrundande.
Men uppenbara risker bör rimligtvis hanteras i förbesiktningen och därmed i avtalet.
Hur hantera?
Överför relevanta anmärkningar och korrigeringar från egenkontrollen till
installationsprotokollet. Hur man fyller i egenkontrollen avgör hur relevant
dokumentet/företaget upplevs av kunden.
1
Anteckningar Tärnaby 26-27 mars 2015
Behörig personal – ID06
Det ska finnas en BL på varje bil vid spruttillfället.
Personal ska kunna uppvisa giltigt ID.
Annars avtalsbrott!
Samverkan personal – företag
Behörig blåsare ska ha utrymme för att korrigera m.h.t. avvikelser eller variationer i förutsättningar för
installationen.
Effekten blir kontraproduktivt för
 Den enskilde blåsaren
 För företaget
 För Behörig Lösull
 Och i slutändan för lösullsbranschen som helhet
Viktigt att företagsledaren ger förutsättningar till sina medarbetare att göra ett bra jobb. Detta
innefattar rätt prissättning och villkor samt vilja från företagsledning att ge kunder rätt kvalitet.
Vi bör ställa krav mellan varandra inom Behörig Lösull.
Ytvikt och densitet
Användande av ytvikt innebär att densitet måste beräknas på beställd tjocklek (utan att ha med
sättningspåslag). Detta har BL informerat SP om.
Underkänd kontroll – när och hur ska vi agera, vad ska kontrolleras
Grupparbete utmynnade i följande punkter som respektive grupp önskade prioriteras:















Kontrollera att den som utfört jobbet är behörig.
Bättre kontroll av dokumentationen.
Annat sätt att kontrollera slutna konstruktioner. Ex värmekamera, foto.
SP ska ha en lista över alla som är behöriga och kunna kontrollera mot den.
Kontrollera hela kedjan från förfrågan till faktura.
Kontrollera att kunden får det han beställt (ex. med avseende på lambda-värde).
Hur vet kunden vad han fått? Märkning av material.
Ta fram en tydlig checklista för SP där det framgår vad som ska kontrolleras och vilken
omfattning.
Kontrollera rimlighet att behörig verkligen kan ha utfört jobbet. Kontroll mot lönebesked.
Mer kontroller på plats under blåsning.
Allvarliga fel – uteslutning! Ta fram en exempellista på vilka saker som ska innebära
uteslutning. Även justera regelverk som hanterar när, om, pris mm för omkontroll, varningar
m.m.
Kontroll av större antal arbetsrapporter, installationsprotokoll mm i löpnummerordning.
SP ska ha rätt till fördjupad kontroll.
Effektivisera platskontrollerna av vindsbjälklag och se till att inte installatören kan ”styra” mot
önskade projekt. Ex. SP tar ut minst 10 objekt som är möjliga att kontrollera (utifrån
löpnummerseriekontrollen exempelvis) och gör detta välplanerat (kanske samplanerat med
andra installatörers projekt).
Kontrollera att det framgår på offerter mm om en installatör inte utfört med anslutet material.
Vi i Lösullsentreprenörerna måste sätta tydliga krav på SP och ge dem verktygen för att
genomföra rätt kontroller!
Avslut dag 1 med den samiske berättaren Lara.
Marknadsföring/IT
Beslutades om att bilda en marknadsföringsgrupp med uppgiften att planera, budgetera och verkställa
marknadsåtgärder för år 2015. Gruppen är beredande och beslut sker av styrelsen.
2
Anteckningar Tärnaby 26-27 mars 2015
Utöver traditionella marknadsföringsåtgärder har gruppen att beakta hur hemsida ska utvecklas,
användande av adresser/e-postadresser till KA, intern marknadsföring - hur vi når nya medlemmar
(och behåller gamla!) m.m. m.m.
Följande sammansättning har gruppen (fler personer är välkomna!):
 Robin Seger, Cremab – sammankallande med rapporteringsansvar till styrelse
 Mats Becker, Isover
 Johan Leander, RockWool
 Per Bynelius, Ekofiber
 Gabriel Ängmo, Ekoisolering (föreslagen i sin frånvaro)
ROT – ta fram branschstandard
Robin presenterade tankar kring att ta fram en branschstandard kring ROT. Beslutades att Robin tar
fram ett förslag som är bekräftat av Skatteverket.
Utbildning
Lars konstaterar att innehållet för nya (som dessutom är nya i branschen) är för komplext. Hur göra?
 Ta fram ett kompendium till nyanställda. Detta blir som ett underlag för kommande utbildning.
 Verka för yrkesstolthet. Utbildningstrappa.
 Krav på praktisk kunskap innan man går utbildningen. Ex minst X dagar som bagger, minst
sprutat X st vindsbjälklag, läst igenom och löst frågorna i kompendiet.
 Yrkesbevis? Kan vi nå dit? Ja, det finns möjligheter att ta fram inom Lösullsentreprenörerna.
 Kärnfråga – varje installatör ska kunna räkna densitet!
 Utbildningsgruppen uppdateras.
 Avstämningsfrågor. Provfrågor (krav för certifikat).
Uppdatering var 5:e år? Begränsa tid på ID06? Beslutades att ha en uppdatering vart 5:e år för att
verka för kvalitet. Beslutades att även, om möjligt, koppla giltighetstid till ID06.
Innehåll på uppdateringsdagen?
 Verifiera kunskap kring densitet, säckåtgång mm med ett prov.
 Poängtera vikten av förbesiktning.
 Diskussionsforum.
 Information från installatörerna – problem som kan hanteras bättre.
 Energiregler.
 Saker som hänt de senaste 5 åren.
Företag med installatörer som inte kan svenska, ansvarar för att tolk finns.
Framtid och konkurrens




Ökade isoleringskrav kräver bättre isoleringar!? Uppmaning till materialleverantörerna.
Utveckling mot mer och mer lösull i väggar – något vi i branschen bör beakta?
FoamKing – konkurrent eller kollega? Idé att bjuda in dem? Beslutades att vi avvaktar.
Central funktion för föreningen skulle kunna verka för lösull (seminarium mm). Bör till viss del
kunna finansieras av leverantörerna.
Kommande höstmöte
Idé på innehåll på kommande höstmöte: Entreprenadjurist – avtalsskrivning light.
Vid pennan
Magnus Håkansson
3
Download