Folsyratillskott vid cancerbehandling med cytostatika eller

Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 23 februari 2016. SBU:s Upplysningstjänst svarar
på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför
resultaten av litteratursökningen kan vara ofullständiga. Kvaliteten på ingående studier har inte
bedömts. Detta svar har tagits fram av SBU:s kansli och har inte granskats av SBU:s råd eller
nämnd.
Folsyratillskott vid cancerbehandling med
cytostatika eller strålning
Folsyrakosttillskott ges ibland vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning.
Folsyra kan ha både en skyddande effekt på utvecklingen av vissa cancerformer och
en stimulerande effekt på tillväxten av vissa tumörer.
Dfgdfg
Fråga:
Vilka risker finns det med ett folsyratillskott på 160–250
mikrogram/dag, över längre tid, vid cancerbehandling med
cytostatika eller strålning? Påverkar dosen folsyra cytostatikaSammanfattning:
eller strålbehandlingen?
Upplysningstjänsten har identifierat två observationsstudier som undersökt riskerna
med folsyratillskott vid cancerbehandling med cytostatika eller strålning. En studie
undersökte risken för återfall av prostatacancer över tid efter strålbehandling och en
annan studie undersökte antalet dödsfall över tid efter bröstcancerbehandling med
cytostatika. Totalt folsyraintag uppskattades genom att patienterna fick redogöra för
konsumtionen av mat och vitamintillskott. Behandlingstiden framgår dock inte i
någon av studierna. Studiernas resultat baseras på få studiedeltagare.
Författarna till prostatacancerstudien drar slutsatsen att konsumtionen av mat och
multivitaminer som innehåller folsyra inte är associerad med återfall av
prostatacancer efter strålbehandling.
Författarna till bröstcancerstudien konstaterar att folsyratillskott troligen inte
påverkar överlevnaden efter bröstcancerbehandling med cytostatika.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte
har bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de
enskilda författarnas slutsatser.
1/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
Bakgrund
Det är vanligt att patienter med cancerdiagnos intar kosttillskott med folsyra i
förhoppningen om att kunna förebygga återfall [1,2]. Resultat från epidemiologiska
studier har indikerat en skyddande effekt kopplad till ökat folsyraintag vid kolorektal
cancer [3,4]. Samband mellan folsyraintag och stimulerande effekt på tillväxten av
tumörer har också rapporterats [2,5].
Folsyra och folat är olika former av samma B-vitamin. Folat finns naturligt i
livsmedel (till exempel gröna bladgrönsaker och lever), medan folsyra
(pteroylglutaminsyra, PGA) är en syntetisk framställd kristallin form som används vid
berikning av födoämnen och i kosttillskott. Folsyra är mer stabilt och tas lättare upp
av kroppen än folat [6].
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anger det högsta intaget
som inte riskerar att ge biverkningar (upper limit, UL) till 1 mg/dag för vuxna. ULvärdet avser folsyra (som används i kosttillskott och vid berikning) och inte folat från
naturliga källor i kosten [6].
Avgränsningar
Vi har gjort sökningar (se avsnittet ”Litteratursökning”) i databaserna Embase,
Medline, Cochrane Library och HTA-databaser samt på andra svenska myndigheters
webbplatser. Svaret innefattar inte cancerbehandling med läkemedlet pemetrexed
(Alimta: en folsyraantagonist) eller när tillskott med vitamin B12 och folsyra ges för
att reducera de eventuella skadliga effekterna av behandlingen [7]. Användningen av
folsyraanalogerna leukovorin och isovorin för att modulera eller hämma effekten av
cytostatika ingår inte i svaret. Identifierad litteratur som visar
folsyratillskottsbehandling vid canceroperation redovisas enbart i referenslistan
eftersom det i dessa studier inte ingick cytostatika- eller strålbehandling [8-13].
Resultat från sökningen
Upplysningstjänstens litteratursökning har totalt genererat 1 203 träffar. Vi har läst
alla sammanfattningar. Av dessa har 46 artiklar bedömts kunna vara relevanta och
lästs i fulltext. Två artiklar ingår i svaret. De artiklar som inte ingår i svaret har
exkluderats på grund av att de inte var relevanta för frågeställningen. Observera att vi
varken har bedömt kvaliteten på översikterna eller de ingående studierna. Det är
2/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
sannolikt att studierna kan ha lägre kvalitet än vad SBU inkluderar i sina ordinarie
utvärderingar.
Observationsstudier
De två observationsstudierna uppskattade total konsumtion av folsyra via mat och
vitamintabletter i samband med behandling mot prostatacancer och bröstcancer
[14,15].
I prostatacancerstudien [15] ingick 1 153 män som fått cancerbehandling genom
bortoperation av prostatan (radikal prostatektomi), extern stålningsterapi eller
behandling med intern strålkälla (brachyterapi). Folsyrakonsumtionen skattades
genom att patienten fick fylla i en blankett och uppskatta tidigare års konsumtion av
folsyrainnehållande mat samt konsumtion av vitamintabletter (B2, B6 och B12).
Studien var prospektiv och utfallet mättes som återfall av prostatacancer över tid.
Studien redovisar inte separata utfall för de patienter som fått strålningsterapi mot de
som fick operation. Behandlingstiden framgår inte. Författarna påpekar att det vid
prostatacancer kan uppkomma stora skillnader i patienternas folsyranivåer som inte
enbart behöver bero på intaget av folsyra. Författarna drar slutsatsen att konsumtion
av mat och multivitaminer som innehåller folsyra inte är associerad med återfall av
prostatacancer efter strålbehandling.
Kvinnor som kunde ha en ökad risk för postmenopausal bröstcancer (n=37 105) fick
uppskatta konsumtionen av folsyrainnehållande mat samt konsumtionen av
vitamintabletter [14]. Totalt analyserades sedan 1 018 kvinnor som utvecklat
bröstcancer och fått cytostatika som primär behandling. Utfallsmåttet var antalet
dödsfall över tid. Behandlingstiden framgår inte. Författarna drar slutsatsen att
överlevnadsgraden inte är sämre bland bröstcancerpatienter med högt folatintag (460
µg/dag) än hos patienter med lågt folatintag (≤280 µg /dag).
Tabell 1. Observationsstudier
Population
Behandling
Utfallsmått
Tomaszewski och medförfattare [15] 2014
Män som genomgått
bortoperation av prostatan
(radikal prostatektomi),
extern stålningsterapi eller
behandling med förseglad
strålkälla (brachyterapi)
Konsumtion av folsyra efter
cancerbehandling (mat och
vitamintabletter), n=1153
Återfall av prostatacancer
över tid
Författarens slutsatser:
”Results suggest that the consumption of foods and multivitamins that contain folate is not
associated with prostate cancer progression after definitive treatment.”
3/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
Population
Behandling
Utfallsmått
Sellers och medförfattare [14] 2002
Kvinnor som fått bröstcancer
och som genomgått
cytostatikabehandling
Folsyrakonsumtion (mat och
vitamintabletter), n=1018
Dödsfall över tid
Författarens slutsatser:
“The results provide no evidence that survival is worse among breast cancer patients in the
highest tertile of folate intake (460 µg/day) than in patients in the lowest tertile (≤280
µg/day).”
”These findings, although preliminary, afford some reassurance that folate supplementation is
unlikely to have a significant adverse effect on survival after chemotherapy for breast cancer.”
Projektgrupp
Detta svar är sammanställt av Göran Bertilsson, Jessica Dagerhamn, Anna Edemo
och Jan Liliemark vid SBU.
Litteratursökning
PubMed via NLM 16 november 2015
Folic acid supplementation during cancer treatment
Search terms
Items found
Population:
1.
("Neoplasms"[Mesh]) OR Neoplasms
2741611
Intervention:
2.
"Folic Acid"[Mesh] OR "Folic Acid"[All Fields]
3.
Supple*
41756
257334
Combined sets
4.
(#2 AND #3) and #1
663
Final
663
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of
abstracts
[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found
below this term in the MeSH hierarchy
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Cohrane Library via Wiley 16 november 2015
Folic acid supplementation during cancer treatment
Search terms
Items found
4/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
Cohrane Library via Wiley 16 november 2015
Folic acid supplementation during cancer treatment
Population:
1.
MeSH descriptor: [Neoplasms, Second Primary] explode all trees
2.
Neoplasms:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
52089
3.
cancer:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
71286
4.
"treatment":ti,ab,kw (Word variations have been searched
232
399334
Intervention:
5.
MeSH descriptor: [Folic Acid] explode all trees
2277
6.
Folic Acid:ti,ab,kw (Word variations have been searched)
2685
7.
"supplement":ti,ab,kw (Word variations have been searched)
18100
Combined sets
8.
(#2 OR #3) AND #4
9.
(#1 OR #7) AND ((#5 OR #6) AND #7)
Final
43734
36
CENTRAL =36
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of
abstracts
[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found
below this term in the MeSH hierarchy
[TI,AB,KW] = Title or abstract or keyword
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
Embase via embase.com 16 november 2015
Folic acid supplementation during cancer treatment
Search terms
Items found
Population:
1.
'cancer therapy'/exp OR 'cancer treatment':ab,ti OR 'cancer therapy':ab,ti
541299
Intervention:
2.
('folic acid derivative'/exp OR folic:ab,ti) AND ('diet supplementation'/exp OR
supplement*)
14424
Combined sets
3.
#1 AND #2
Final
528
528
/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy
:ti:ab = Title or abstract
* = Truncation
’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
5/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
Databas via CRD 16 november 2015
Folic acid supplementation during cancer treatment
Search terms
Items found
Population:
1.
MeSH DESCRIPTOR Neoplasms EXPLODE ALL TREES
2.
(cancer)
11709
9996
Intervention:
3.
MeSH DESCRIPTOR Folic Acid EXPLODE ALL TREES
153
4.
(folic acid)
155
5.
(#1 OR #2) AND (#3 AND #4)
92
Final
92
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of
abstracts
6/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
Referenser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rausch SM, Winegardner F, Kruk KM, Phatak V, Wahner-Roedler DL, Bauer B,
et al. Complementary and alternative medicine: Use and disclosure in radiation
oncology community practice. Supportive Care in Cancer 2011;19:521-529.
Velicer CM, Ulrich CM. Vitamin and mineral supplement use among US adults
after cancer diagnosis: A systematic review. Journal of Clinical Oncology
2008;26:665-673.
Sanjoaquin MA, Allen N, Couto E, Roddam AW, Key TJ. Folate intake and
colorectal cancer risk: a meta-analytical approach. Int J Cancer 2005;113:825-8.
Vollset SE, Clarke R, Lewington S, Ebbing M, Halsey J, Lonn E, et al. Effects of
folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during
the randomised trials: meta-analyses of data on 50 000 individuals. Lancet
2013;381:1029-1036.
Mayne ST, Ferrucci LM, Cartmel B. Lessons learned from randomized clinical
trials of micronutrient supplementation for cancer prevention. Annu Rev Nutr
2012;32:369-90.
Livsmedelsverket. http://www.livsmedelsverket.se/. (Nedladdad 2016-02-23)
2016.
FASS. http://www.fass.se. (Nedladdad 2016-02-23) 2016.
Cole BF, Baron JA, Sandler RS, Haile RW, Ahnen DJ, Bresalier RS, et al. Folic
acid for the prevention of colorectal adenomas: a randomized clinical trial. Jama
2007;297:2351-9.
Jaszewski R, Misra S, Tobi M, Ullah N, Naumoff JA, Kucuk O, et al. Folic acid
supplementation inhibits recurrence of colorectal adenomas: a randomized
chemoprevention trial. In: World journal of gastroenterology; 2008. p 4492-8.
Logan RF, Grainge MJ, Shepherd VC, Armitage NC, Muir KR. Aspirin and folic
acid for the prevention of recurrent colorectal adenomas. Gastroenterology
2008;134:29-38.
Moreira DM, Banez LL, Presti JC, Jr., Aronson WJ, Terris MK, Kane CJ, et al.
High serum folate is associated with reduced biochemical recurrence after radical
prostatectomy: results from the SEARCH Database. Int Braz J Urol
2013;39:312-8; discussion 319.
Qin X, Cui Y, Shen L, Sun N, Zhang Y, Li J, et al. Folic acid supplementation
and cancer risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. International
Journal of Cancer 2013;133:1033-1041.
Wu K, Platz EA, Willett WC, Fuchs CS, Selhub J, Rosner BA, et al. A
randomized trial on folic acid supplementation and risk of recurrent colorectal
adenoma. Am J Clin Nutr 2009;90:1623-31.
Sellers TA, Alberts SR, Vierkant RA, Grabrick DM, Cerhan JR, Vachon CM, et
al. High-folate diets and breast cancer survival in a prospective cohort study.
Nutr Cancer 2002;44:139-44.
7/8
Svar från SBU:s Upplysningstjänst
23 februari 2016
15. Tomaszewski JJ, Richman EL, Sadetsky N, O'Keefe DS, Carroll PR, Davies BJ,
et al. Impact of folate intake on prostate cancer recurrence following definitive
therapy: Data from CaPSURE™. Journal of Urology 2014;191:971-976.
8/8