Bemötande av personer med kognitiva - Sn-dd

advertisement
Hur kan vi bemöta personer med
problemskapande beteende?
Lotta Lindholm
Ubildningsansvarig/Gruppchef Vägskälet
367 90 36
Dagens upplägg
13:00-13:15 Inledning, alla hälsas välkomna!!
13:15-14:00 Presentation, bakgrund samt kognitiva
svårigheter utifrån ett kommunperspektiv
14:00-14:30 Inledning Problemskapande beteende
14:30-15:00 Fika
15:00-16:00 Forts. Problemskapande…
15:45-16:00 Frågestund
16:00
Avslut
Resan hit……..
Bo Hejlskov-Elvén
•Psykolog
•Föreläsare
•Handledare
•Inspiratör
•Problemskapande beteende
•Stress & Belastning
•Lågaffektivt bemötande
Social resursförvaltning
Social resursförvaltning
= fackförvaltning
Stöd till
familjer &
Individer
Integration
Boende &
Socialjour
Funktionsstöd
Social
utveckling
Boende & Socialjour
Boendeverksamheten
Jour & Akut
Stöd & Habilitering
Långsiktigt boende
Bergsjöhöjd
Kvinnovårdskedjan & Dana
Träning & Referensboende
Ungdom & Familj
Socialjour & familjeboende
Metoder & Förhållningssätt
• Boende-DOK
• Motiverande Intervju (MI)
• Problemskapande beteende & Kognitiva nedsättningar
• Återfalls Prevention (ÅP)
• Ett Självständigt Liv (ESL)
• Vård & Stödsamordning (VoS)
Vad är gjort…..
Mellanboendeprojektet:
• Grundföreläsning i ca. 150 verksamheter
• Case, delaktig i planering och metodutveckling
• Studiecirkel i några verksamheter
• Handledning (Ulrika Brodd)
Socialresurs förvaltning:
• Grundföreläsning, halvdag om PSB och Kognition
• Fördjupning (tre omgångar)
• Casediskussioner (samtliga verksamheter)
• Handledning
• PSB och ledarskap, testas nu…
• Trygghet & Säkerhet
8
Perspektivkaos
Kräver/inte
tacksam
Väldigt sjuk
Egoistisk/
oempatisk
Missbrukar
alltför
mycket
Omotiverad
Manipulativ
Har aldrig fått
lära sig
Vägrar
acceptera
regler
VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT
FÖRSTÅ??
• Dålig kunskap om kognition
• Osynlig funktionsnedsättning/funktionshinder
• Beskriver något som fungerar hos oss själva
• Ojämn profil & funktion
• Saknar diagnos/kompassriktning
• Verbala förmågan ofta högre
Kognitiva funktioner
• Exekutiva funktioner
• Central koherens
• Mentalisering/Theory of mind
Diagnoser & Tillstånd
• Psykisk sjukdom/ Psykiska funktionsnedsättningar
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar:
- T. ex Autism, Tourettes syndrom, OCD och ADHD
• Missbruk & Beroende
• Livskriser/Trauman/PTSD
• Låg begåvning
• Förvärvad hjärnskada
• Smärta/somatiska symtom
• Sömnstörningar
• Stresstillstånd
Exekutiva funktioner
• Att ta initiativ (ha en på/av knapp)
• Tidsuppfattning
• Förmågan att planera och organisera sin vardag
• Att fokusera uppmärksamheten och att värdera den egna prestationen
• Att hejda oönskade handlingar
Central koherens-
Hålla ihop och foga
samman detaljer!
• Få ihop livets detaljer till en helhetsbild
• Kunna tolka sociala sammanhang
• Känna igen ansikten och ansiktsdrag
Mentalisering
• Att sätta sig in i hur/att andra tänker och känner.
• Kunna förstå att det egna beteendet påverkar hur andra
människor bemöter en
• Att förstå övergripande begrepp
samt liknelser och ordspråk
Konsekvenser
• Ett annorlunda sätt att tänka och
• Uppmärksamhets- och minnes
uppfatta omgivningen och därmed ett
störningar/Trötthet
annorlunda beteende
• Stora svårigheter att få till en
fungerande vardag/ ADL (Aktiviteter i
det dagliga livet)
• Utanförskap/känsla av att vara
annorlunda
• Svårt att följa
överenskommelser/genomföra
nödvändiga aktiviteter
• Dålig självkänsla/att inte duga
• Självmedicinering (missbruk)
• KASAM (låg känsla av
sammanhang)
• Ojämn profil
• Stressbeteenden/ Negativa
hanteringsstrategier/=
Problemskapande beteende
Diskutera tillsammans
Vad innebär
”Problemskapande
beteende”
för dig?
• Diskutera 2 & 2 några minuter
17
Problemskapande beteende
för mig..
• Hot och aggressivitet
• Personer som ”kräver”
• Missbruk
• Kontaktsökande
• Gränslöshet
• Tar inte emot hjälp
• Norm- och Regelbrott
• Samarbetsvägran
• Tvångsmässiga beteenden
• Initiativlöshet/Depressivitet
• Självskadebeteende
• Tystnad
• Brist på konsekvenstänk
Definition
”Problemskapande beteenden
är beteenden som skapar
problem för personer
i omgivningen”
Några utgångspunkter…..
= Ett icke konfrontativt förhållningssätt
 Ansvaret måste vara omgivningens eftersom det är
omgivningen som har problemet och därmed
motivationen att ändra beteendet
- Fokus på vad personalen kan påverka….
 Ansvar och förståelse skapar makt och möjlighet att
påverka
 Problemskapande beteende går ofta att ses som
strategier, i alla fall tillfälligt positiva för brukaren
Bärande principer
Människor som kan uppföra sig gör det, Människor gör så gott
de kan….
Fostrande metoder fungerar sämre….
Kontrollprincipen. Viktigt att metoder utgår ifrån att
brukaren har kontrollen/ får möjlighet att återta kontrollen
Våra metoder måste ha som mål att öka tilliten till oss
Ställ krav på ett sätt så att brukaren kan leva upp till dom
Alla har rätt att säga nej? Pedagogik att få ja-sägare…
Affektsmitta
Undvik konfrontation, avled hellre!!!
Att förstå
problemskapande beteende!
 Motivet ligger ofta närmare handlingen än man tror
 Omgivningen ”läser in” motiv och beräkningar; ofta med
utgångspunkt ifrån vårt eget sätt att fungera…
 Våra negativa föreställningar härrör från en icke-förståelse och
tolkningar
-ex. lat, omotiverad, manipulativ, lögnare, aggressiv
 Att alltid ställa frågan ”VARFÖR”, att sätta sig in i brukarens sätt att
tänka och uppfatta världen, öppnar möjligheter
Stress & Belastning
STRESS – PRESS - BELASTNING
Stress och belastningsmodellen
KAOS
Hemlöshet/Boendeproblem
Stimuliöverkänslighet
Oförutsägbarhet/låg känsla av kontroll
Starka känslor i omgivningen
Somatiska symtom eller missbruk
Kognitiva funktionsnedsättningar
Grundstressnivå
Vanliga
stresshanteringsstrategier
• Gap & Skrik
• Självskadebeteende
• Våldsamt beteende
• Vägran
• Missbruk
• Tystnad
• Splitting & konfliktskapande • Inåtvändhet
• Tvångsmässighet, ex
samlande
• Att lägga skulden hos andra
Varningstecken/
Hanteringsstrategier
Negativa
Positiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ångest
Ljud och ljuskänslighet
Rädsla och otrygghet
Störd sömn
Återkommande infektioner
Tvångsbeteenden
Pessimism/ modlöshet
Humörsvängningar
Rastlöshet
Vägran
Avskärmning
Självskadebeteende
Trötthet, lättja
Specialintresset tar över
Övriga
• Tappade färdigheter t ex ADL,
koncentration och närvaro
• Minne
• Sociala färdigheter
Kaostecken=Kontrollförlust
Akuta
Långvariga
• Utåtagerande beteende ex. slag,
sparkar, spottande eller
skadegörelse
• Depression
• Impulsiva självmordsförsök
• Ångesttillstånd ex. tvång och
fobier
• Hög ångest/panik ångest
• Desorientering/Psykos
• Handlingsförlamning
• Dissociation
• Psykoser
• Stress - och
överbelastningssymtom
Arbetsmodell stress- och belastning
1. Kartlägg
•
Belastningsfaktorer
•
Varningstecken/Hanteringsstrategier
•
Kaostecken
2.
Kvalificera/värdera
•
Vilka kan tas bort?
•
Vilka vill vi ta bort?
3.
Navigera efter varningstecken
Stresshöjare/Triggers
• Resonerande / Argumentation / Konfrontation
• Fostran / Krav på anpassning
• Fysisk kontakt / Fösning
• Krav på mentalisering / Empati / Att ta andras perspektiv
• Ilska / Irritation från personalen
• Maktutövning / Tvång / Ta kontrollen
• Känsla av underläge eller att vara dålig
• När man inte förstår
Lågaffektivt arbetssätt
= Låg känslointensitet & lågaffektiva tekniker
• Ge fysiskt utrymme
• Använd möjliga och positiva avledningsmanövrar, visa nästa steg….
• Kravanpassning
• Miljöanpassning, den fysiska miljön
• Möjliggör återhämtning regelbundet, ta pauser….
• Skapa förutsägbarhet via struktur och rutiner
• Jobba med det klienten vill arbeta med
• Gör ”händelseanalyser” i utvecklande syfte:
- Vem har/äger problemet?
- Ställ alltid frågan varför personen beter sig som den gör (=Omformulera)
- Gör alltid ”kan inte-vill inte”-analysen
Lågaffektiva tekniker
• Reagera behärskat
• Sätt dig och prata lugnt
• Undvik ögonkontakt
• Ge dig / Undvik konfrontation
och avled
• Undvik beröring
• Respektera det personliga
utrymmet ”När du vill gå
ett steg framåt ta då två
steg tillbaka”
• Ställ dig inte mitt emot
brukaren
• Undvik att markera dig
• Byt personal
• Vänta/ ge tid/ stå kvar utan
press/ bekräfta
• Ge alternativa utvägar/
lösningar/ hanteringsstrategier
• Avled/ prata om något som
personen tycker om, blir lugn
av
• Backa ur situationen!
Metodutveckling
1. Identifiera det problemskapande/oönskade beteendet
2. Vilken funktion fyller beteendet?
3. För vem är beteendet ett problem; för personalen, brukaren eller
oss gemensamt?
4. Går orsakerna till beteendet att hitta ur stress & belastning?
5. Finns det alternativa handlingsmöjligheter, går det att möta
brukaren utifrån dennes önskemål?
Tack för mig!
Mina kontaktuppgifter:
Lotta Lindholm
[email protected]
Tel: 031-367 90 36
Download