150908 Faktablad Programmet - Myndigheten för samhällsskydd

FAKTA
SEPTEMBER 2015
RAKEL OCH LEDNINGSSYSTEM
Hur säkrar vi framtidens kommunikation
för samhällsviktiga aktörer?
- vägen till ett dedikerat mobilt bredbandsnät
I framtiden ska våra samhällsviktiga aktörer på ett
säkert sätt sända och ta emot data, bild och filmer med
stabila och robusta system. Mobila system som kan nås
överallt, och system som alltid fungerar. För att nå dit
krävs en mängd politiska, tekniska och ekonomiska
förutsättningar som MSB lägger grunden för idag.
Våren 2015 startade MSB Programmet kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet. Målet är att
framtidssäkra de kommunikationslösningar för tal och data
som finns idag och komplettera med mobila
bredbandstjänster.
Programmet ska skapa förutsättningar för att tillhandahålla
kommunikationstjänster som uppfyller de krav på skydd,
säkerhet, tillgänglighet, robusthet och funktionalitet som
samhällsviktiga aktörer kräver för att kunna utföra sina
uppdrag.
Varför behövs programmet?
Samhället förändras, aktörernas sätt att hantera information
förändras och samhällets resurser är begränsade:
Den snabba tekniska utvecklingen och den ökade
digitaliseringen i samhället leder till att aktörer delar och
utbyter information på flera sätt – det så kallade ekosystemet
för kommunikation förändras.
Aktörer behöver hantera och analysera av större mängder
information. Fler uppgifter ska utföras mobilt, var vi än
befinner oss. Användningen av sociala medier skapar nya
krav på samhällsviktiga aktörers tjänster till allmänheten, på
organisation och arbetssätt. Beroendet av digitala verktyg och
tjänster ökar, och med det förväntningar på robusta system
som klarar påfrestningar.
Samhällets resurser är begränsade och därför är det särskilt
viktigt att skapa tjänster och infrastruktur som bidrar till
effektiv samverkan. Att utveckla och anpassa system till ny
teknik är kostsamt. Gemensam infrastruktur skapar
myndighetsgemensamma synergier och förenklar samverkan.
Det skapar också utrymme för effektiv myndighetssamverkan
och billigare lösningar för staten som helhet.
Kort om Programmet
kommunikationstjänster för
samhällsviktig verksamhet
Programmet består av flera projekt
som tillsammans syftar till att
erbjuda de organisationer som idag
använder Rakelsystemet möjligheter
att sända och ta emot större
datamängder.
I detta arbete ingår att utreda hur
Tetratekniken kan utvecklas och
kompletteras med andra tekniska
standarder, som till exempel LTEteknik.
MSB:s inriktning är att driva, förvalta
och utveckla ett mobilt bredbandsnät
för samhällsviktig verksamhet.
Vilka är de samhällsviktiga
aktörerna?
I första hand räknas i programmets
sammanhang de som idag de som
har tillgång till Rakelsystemet:
aktörer med författningsreglerat
ansvar inom allmän ordning,
säkerhet eller hälsa. Det är till
exempel polisen, kriminalvården,
försvarsmakten, räddningstjänsten,
akutsjukvården och el- och
energibolag.
Programmets kontaktpersoner
Hur ser det ut idag?
MSB driver idag Rakelsystemet som bygger på Tetrateknik
och som uppfyller extremt höga krav på täckning och
säkerhet. Det bygger främst på radiokommunikation men
används även för att sända och ta emot mindre datamängder.
Det finns idag ett behov av högre datakapacitet för att i
realtid behandla information från flera källor: tal, text, data,
ljud och bild.
Projekt inom Programmet
Fem projekt har hittills startat inom programmets ram:
•
•
•
•
•
Projekt Utökad paketdatatjänst 2015: Har som
mål att tillhandahålla mobilt bredband integrerat i
Rakelsystemet.
Projekt TEDS, Tetra Enhanced Data Service: Har
utrett Tetrateknikens möjligheter och gett underlag
till beslut att inte gå vidare med att utreda TEDS i
Rakel, bland annat på grund av Rakelsystemets
begränsade frekvensutrymme.
Projekt MVNO, Mobile Virtual Network Operator:
Har som mål att utreda förutsättningar för MSB som
leverantör av mobilt bredband via existerande
infrasstruktur samt även föreslå en lämplig teknisk
lösning.
Projekt Frekvenser: Har som mål att ta fram ett
beslutsunderlag för dedikerade radiofrekvenser för
samhällsviktiga aktörer. En viktig utgångspunkt är att
arbeta för att tilldelning av frekvenser i 700 MHzbandet utreds utifrån samhällsviktiga aktörers behov.
EU-projektansökan Broadmap: Deltar i
framtagandet av en ansökan till EU-projektet
”Interoperable next generation of broadband radio
communication system for public safety and security”.
Anita Galin
Programledare
Therese Agerstig Rosenqvist
Projektcontroller
Gunilla Georgsson
Kommunikatör
Evert Enblom, projektledare
Projekt Utökad paketdatatjänst 2015
Robert Danelius, projektledare
Projekt TEDS
Fredrik Rask, projektledare
Projekt MVNO
Kristina Bram, projektledare
Projekt Frekvenser
Mikael Borgquist, projektledare
EU-projektansökan Broadmap
Vilka aktörer deltar i Programmet?
Programmet drivs av MSB. Styrgruppen är chefer inom MSB:s
verksamhet för Rakel och ledningssystem. En referensgrupp
med aktörer har tillsatts med representanter för
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, SKL, Kriminalvården,
Svenska Kraftnät, SOS Alarm, SMHI, Sveriges Radio och
Smittskyddsinstitutet.
Vad är MSB:s roll i utveckling av kommunikationstjänster?
MSB har enligt sin instruktion ansvar för att utveckla och
tillhandahålla ledningsmetoder och stödsystem för
samhällsviktiga aktörer samt att införa, förvalta och utveckla
radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet Rakel. MSB har i sitt uppdrag att se till att samhällsviktiga
aktörer har tillgång till säkra, skyddade, robusta
kommunikationstjänster som tillgodoser också framtida
användarbehov.
Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress: 651 81 Karlstad
Tfn vxl: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 25
[email protected]
www.msb.se
Kontaktpersoner:
Anita Galin
010-240 41 59
070-342 83 82
Therese Agerstig Rosenqvist
010-240 41 92
072-702 25 39