Doknr. i Barium
13573
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-03-03
RUTIN
Antibiotika profylax och behandling vid kirurgi
Version
2
Innehållsansvarig: Christina Svärd, Verksamhetschef, Läkare kirurgi Östra (chrsv17)
Godkänd av: Christina Svärd, Verksamhetschef, Läkare kirurgi Östra (chrsv17); Hans Lönroth, Verksamhetschef,
Verksamhetsledning (hanlo1)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Kirurgi Östra; Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Tidigare rutin nr 139, version 1.10 – Verksamhetsområde Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Byte av titel från Antibiotika profylax och behandling vid Verksamhetsområde Kirurgi SU/Sahlgrenska
och SU/Östra till Antibiotika profylax och behandling vid kirurgi.
Arbetsbeskrivning
Riktlinjer för antibiotikaprofylax och behandling vid Kirurgkliniken SU/Sahlgrenska och
SU/Östra.
Riktlinjer för antibiotikaprofylax och behandling vid Kirurgkliniken SS/Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Elektiv kirurgi
Typ av kirurgi
Preparat
Esofagus
Obesitas
Ventrikel
Ca ventriculi, ulcus ventriculi,
ulcus duodeni
Lever-Gallvägar-Pancreas II
Stasicterus
Pancreasresektion
Tunntarm-Kolon-Rektum
Tunntarmsresektion
Kolonresektion
Rektumamputation





Bukväggsbråck
Profylax ges ej rutinmässigt vid
ljumskbråckskirurgi


Inf Eusaprim 10 ml
op.dagens morgon
Inf Eusaprim 10 ml +
inf Metronidazol 1 g,
op.dagens morgon
Inf Eusaprim 10 ml +
inf Metronidazol 1 g,
op.dagens morgon
T Eusaprim forte 1
tabl + T Flagyl 0,4 g,
3 tabl op.dagens
morgon alt
Inf Eusaprim 10 ml +
inf Metronidazol 1 g,
op.dagens morgon
T Eusaprim forte, 1
tabl op.dagens
morgon alt
Inf Eusaprim 10 ml
op.dagens morgon
Alternativ vid allergi





Inj Cefuroxim 1,5 g 1/2
tim innan operationsstart.
Inj Cefuroxim 1,5 g +
inf Metronidazol 1 g, 1/2
tim innan operationsstart
Inj Cefuroxim 1,5 g + inf
Metronidazol 1 g, 1/2 tim
innan operationsstart
Inj Cefuroxim 1,5 g + inf
Metronidazol 1 g, 1/2 tim
innan operationsstart.
Inf. Cloxacillin 2 g, 1/2
tim innan op.start
Akut kirurgi
Typ av kirurgi
Preparat
Akut laparotomi I
I följande fall ges profylax:
 Ileus utan peritonit
 Trubbig eller
penetrerande buk- eller
tarmskada <12 tim
 Misstänkt appendicit
 Kolecystit

Inf Eusaprim 10 ml +
inf Metronidazol 1 g,
1/2 tim innan
operationsstart
Alternativ vid allergi

Inj Cefuroxim 1,5 g + inf
Metronidazol 1 g, 1/2 tim
innan operations- start
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
13573
Giltigt fr.o.m
2016-03-03
RUTIN
Antibiotika profylax och behandling vid kirurgi

Version
2
Laparotomi för blödande
ulcus
Akut laparotomi II
Vid stark klinisk misstanke
Behandling inleds vid:
om vidstående tillstånd ej
 Generell peritonit *(t.ex.
indikation för profylax utan
vid perforerat ulcus,
påbörja antibiotikabehandling
perforerad diverticulit,
direkt enligt nedan
perforerad appendicit,
perforerad kolecystit)
 Lokal peritonit (t.ex. vid
gangränös eller
perforerad appendicit
eller kolecystit)
 Trubbig eller
penetrerande buk- eller
tarmskada >12 tim
* Med peritonit avses intraperitoneal bakteriell infektion.
Antibiotikabehandling
Vid tillstånd associerade med kontamination
ges inte rutinmässigt antibiotika postoperativt.
Perforerat gastroduodenalt ulcus som
opereras inom 12h från symptomdebuten.
Traumatisk tunntarmsperforation som
opereras inom 12h.
Intraperitoneal kontamination med tarminnehåll i samband med elektiv eller akut
kirurgi.
Appendektomi av frisk eller flegmonös
appendix.
Kolecystektomi av flegmonös gallblåsa.
Infektion i organ som resekeras  24h postoperativ
antibiotikaterapi.
Appendektomi av gangränös appendix.
Kolecystektomi av gangränös gallblåsa.
Tarmresektion av ischemisk eller
strangulerad tarm utan perforation.
Begränsad intraperitoneal infektion  48h
postoperativ antibiotikaterapi.
Intraabdominell infektion av diverse
orsaker med lokal ansamling pus.
Sen operation (>12h) av traumatisk tarmskada eller perforerat gastroduodenalt
ulcus utan etablerad intraabdominell
infektion.
Måttlig intraperitoneal infektion  upp till 5-7 dagars
postoperativ antibiotikabehandling.
Diffus och etablerad intraabdominell
infektion av olika orsaker.
Svår intraabdominell infektion  mer än 5-7 dagars
postoperativ antibiotikabehandling.
Svår intraabdominell infektion där källan
till infektionen inte enkelt kan kontrolleras
(t ex infekterad pankreasnekros).
Svår infektion som behandlas med upprepade laparotomier.
Postop intraabdominella infektioner.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
13573
Giltigt fr.o.m
2016-03-03
Version
2
RUTIN
Antibiotika profylax och behandling vid kirurgi
Restriktiv användning av cefalosporiner (t ex cefotaxim) och ciprofloxacin för att undvika selektion av
multiresistenta tarmbakterier. Nedanstående doseringar gäller vid normal njurfunktion.
 Förstahandsval: Inj Piperacillin/Tazobactam 4 g x 3 iv (innehåller piperacillin = penicillin)
 Andrahandsval: Inj Cefotaxim 1 g x 3 + inf. Metronidazol 1 g x 1 iv
 Vid komplicerade, svåra infektioner: Inj Meropenem 0,5 g x 3 iv
Vid allvarlig penicillinallergi: Inf. Ciprofloxacin 400 mg x 2 + inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Vid övergång till peroral terapi: T Ciprofloxacin 500 mg x 2 + T. Flagyl 400 mg x 2 (eller enligt
resistensbesked).
Ansvar
Verksamhetschef, Verksamhetsområde Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Verksamhetschef, Verksamhetsområde Kirurgi, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att
verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.
Samtlig personal på Verksamhetsområde Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Verksamhetsområde Kirurgi, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska delges direktivet via
Verksamhetschef, Vårdenhetschef och Enhetschef.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetschef, Verksamhetsområde Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
ansvarar för att detta dokument uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen
dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen
rapporteras i MedControl PRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Framtagen/uppdaterad/granskad
Granskad av:
Torsten Sandberg, Docent, Verksamhetsområde Infektion, Område 4, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Anders Hyltander, Verksamhetschef, Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Hans Lönroth, Verksamhetschef, Verksamhetsområde Kirurgi/Område 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)