CNS-infektioner - neurologisk och kognitiv bedömning på

advertisement
Doknr. i Barium
RUTIN
Kategori
Giltigt fr.o.m.
Infektion
2016-01-05
Version
CNS-infektioner – neurologisk och kognitiv bedömning på
Infektion
Utfärdad av: Marie Studahl, överläkare
Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Revisionsansvarig: Marie Studahl, överläkare
Denna rutin gäller för
Infektion och rekommendation för andra verksamheter som vårdar patienter med CNSinfektion.
Syfte
CNS-infektioner såsom hjärnabscess, viral encefalit (ex. TBE, herpes simplex eller varicella
zostervirusencefalit) kan ha ett långsamt läkningsförlopp och patienterna har specifika behov.
Ansvar
På Infektion: Marie Studahl, överläkare
På övriga verksamheter: Utifrån lokala bestämmelser för fördelning av det medicinska
ansvaret.
Arbetsbeskrivning
Åtgärder under vårdtiden
Läkare:
Utför neurologstatus regelbundet under vårdtiden, minst 1 gång
per vecka.
Utför Mini Mental Test (MMT) (se bilaga) när det akuta
sjukdomstillståndet är över.
Sjuksköterska:
Efterhör med anhöriga tidigare funktions- och aktivitetsnivå,
personlighet etc.
Neurologkonsult:
Om neurologiska symtom i status, ex. pares, dysfasi, tremor,
desorientering eller kramper.
Arbetsterapeut:
Bedömning och eventuell träning av patientens aktivitetsförmåga
sker genom kognitiva tester (MoCA-test), inom personlig vård
eller inom köksaktiviteter.
Kurator:
Läkare dikterar en utförlig anteckning i Melior och bevakning
skickas till kurator via sekreterare.
Sjukgymnast:
En helhetsbedömning görs utifrån patientens förändrade status vad
gäller kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet samt
Sida 1 (av 2)
Doknr.i Barium
Version
RUTIN
CNS-infektioner – neurologisk och kognitiv bedömning på
Infektion
omgivningsfaktorer. Undersökningen kan omfatta: rörlighet,
styrka, balans, psykisk och fysisk uthållighet, motorisk färdighet
samt att försöka identifiera problem i patientens omgivning.
Psykiatrisk bedömning och/eller kontakt med logoped kan bli aktuellt.
Inför utskrivning
På planeringsronden diskuteras lämplig vårdnivå och fortsatta rehabiliteringsåtgärder utifrån
teamets och övriga konsulters bedömningar.
Läkaren beslutar om konvalescentdiagnostik (lumbalpunktion samt serumprover) vid
återbesök om etiologin är okänd.
Uppföljning och utvärdering
Revision vartannat år.
Relaterad information
MMT – bilaga 1
MoCA-test – bilaga 2
Kunskapsöversikt
Vårdprogram ”Virala CNS-infektioner”, Infektion.net, vårdprogram ”Bakteriella CNSinfektioner”, www.infektion.net
Sida 2 (av 2)
MMT – Mini Mental Test
Orientering
Vad är det för:
År: ............ Årstid: ................ Datum: ................. Veckodag: ................ Månad: ................
Var är vi:
Land: ............. Län: ................ Stad: ............... Sjukhus/Vc: ................... Våningsplan: ....................
Bilaga
Poäng
.............. (5)
.............. (5)
Registrering
Säg orden nyckel, tandborste, lampa. Ett ord per sekund. Be patienten repetera dem.
1 poäng för varje rätt svar vid första försöket. Den första repetitionen avgör antalet poäng. Upprepa orden
tills patienten kan de tre orden. Max 6 försök.
.............. (3)
Antal försök som krävdes för inlärningen: ............................
Uppmärksamhet och räkneförmåga
Serie 7:or. Be patienten att börja vid 100 och subtrahera med 7. Fortsätt subtrahera
7från resultatet. Sluta efter 5 svar. (93, 86, 79, 72, 65)
Alternativ: Stava ordet KONST baklänges (TSNOK). Poäng för antal rätta bokstäver före första fel.
………… (5)
Minne
Be patienten repetera de tre ord du tidigare bad honom/henne att lägga på minnet.
1 poäng för varje rätt svar.
............. (3)
Språk
Namngivning
Peka på en klocka och fråga vad det är. Gör samma sak med en penna.
............. (2)
Repetition
Be patienten repetera: ”Inga om, men eller varför”. Tillåt bara ett försök.
............. (1)
Trestegsuppmaning
Ge patienten ett blankt papper och säg: ”Tag papperet med din högra hand, vik det
på mitten en gång och lägg det på golvet”. Ge 1 poäng för varje riktigt utförd uppgift.
Läsning
............. (3)
.............. (1)
”Läs och utför det som står i den här texten”: BLUNDA. Ge bara 1 poäng om patienten verkligen blundar.
Skrivförmåga
............. 1)
Ge patienten ett blankt papper och be patienten skriva en mening, vilken som helst,
efter eget tycke. (Skall innehålla subjekt, predikat och vara förståelig. Stavfel ignoreras)
Kopiering/spatial förmåga
Be patienten att rita av figuren. Samtliga 10 hörn och skärningspunkter skall finnas med.
.............. (1)
Max
.............. (30)
MMT – Mini Mental Test
Bilaga
MMT är inte ett diagnostiskt prov utan en del i en undersökning. Den ger inte heller information om orsakerna till kognitiv svikt. Den maximala poängen är 30. Halva poäng ges
ej. Såväl falskt positiva som negativa resultat förekommer. Psykisk eller somatisk sjukdom, språkskillnader, nedsatt syn, hörsel eller motorisk förmåga, medicinering, motivation
och koncentration kan påverka resultaten. Hög poäng utesluter inte demensutveckling. Om anamnes och klinisk bild talar för begynnande demenssjukdom, bör patienten
genomgå fullständig utredning. Undersökaren skall vara förtrogen med vad de olika frågorna innebär och veta hur man utför och tolkar testet. Vid undersökningen bedöms
också testbeteende, förmåga att medverka vid undersökning etc. frågorna ställs i den ordningsföljd de är angivna på blanketten och poängsätts genast. Undersökaren skall först
få patienten att känna sig väl till mods, skapa kontakt, ge beröm då patienten lyckas och undvika att pressa patienten. Testet är inte tidsbegränsat. En god kontakt med patienten
är en förutsättning för genomförande av MMT. Patienten måste informeras om avsikten med undersökning och vara införstådd med att det rör sig om ett minnestest. Patienten
informeras om att frågorna och uppgifterna har olika svårighetsgrad, men att det likafullt är viktigt att de ställs. Vid undersökningen skall patienten vara ensam med
undersökaren, anhöriga eller personal får ej närvara. Folstein et al; J Psychiat Res; 1975;12:189-198.
Östra sjukhuset Infektion 2008
MMT – Mini Mental Test
Bilaga
BLUNDA
Doknr. i Barium
17833
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-01-05
Version
2
RUTIN
CNS-infektioner - neurologisk och kognitiv bedömning på
infektion
Innehållsansvarig: Marie Studahl, Universitetssjukhusö, Läkare (marst72)
Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet Infektion (laran14)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Infektion
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
6 (av 6)
Download