Uploaded by Nebbe Stockholm

Gymnasiearbete Rappormall 2019

Kursnamn XX poäng
2013-10-15
Rapportmall
Författare:
(Skrivs i bokstavsordning om flera)
Handledare:
Innehållsförteckning
En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser,
Innehållsförteckning, Infoga). Varje huvudrubrik ska ha samma formatinställningar
(Format, rubrik 1) liksom underrubrikerna (Format, rubrik 2 eller 3).
Innehållsförteckningen ska innehålla såväl huvud- som underrubriker.
Vid varje ny huvudrubrik ska sidbrytning (Tryck Ctrl Enter) ske. Med andra ord ska
varje huvudrubrik stå på en ny sida. Följande rubriker ska finnas med i arbetet:
Innehåll
1. Inledning ................................................................................................................1
1.1 Syfte .................................................................................................................1
1.2 Frågeställning/ar ...............................................................................................1
2. Tidigare forskning/Bakgrund/Teori .........................................................................2
3. Metod (och material) ...............................................................................................3
4. Resultat ..................................................................................................................4
5. Diskussion/Analys ..................................................................................................5
6. Slutsats ...................................................................................................................6
Källförteckning...........................................................................................................7
Bilagor .......................................................................................................................8
Tänk på:






Innehållsförteckningen sammanställs när hela arbetet är färdigt.
Använd de rubriker som är relevanta för ert arbete.
Tänk på att innehållsförteckningens rubriker ska överensstämma med rubrikerna
inne i arbetet (vilket det gör om du använder rubriknivåerna i word och infogar
innehållsförteckningen).
Används underrubriker till huvudrubrikerna anges även dessa i
innehållsförteckningen.
Kom ihåg att uppdatera innehållsförteckningen om du ändrar i texten efter att du
infogat innehållsförteckningen så att rubrikerna och sidnumren stämmer.
(Högerklicka i innehållsförteckningen, välj uppdatera fält, uppdatera alla)
Bilagorna ska placeras sist i arbetet. Förekommer mer än en bilaga ska de
numreras.
Abstract
Alla vetenskapliga rapporter innehåller en sammanfattning, eller abstract som det heter
på engelska. Syftet med denna sammanfattning är att läsaren snabbt ska kunna
överblicka vad rapporten handlar om för att sedan avgöra om det är intressant att läsa
hela arbetet. Sammanfattningen ska med ca 100 ord beskriva hela arbetet, såväl syfte
som genomförande (metod, material, resultat) och slutsatser. Denna sammanfattning
ska vara skriven på engelska.
Tänk på:



Sammanfattningen placeras först men skrivs sist.
Sammanfattningen ska vara kortfattad och innehålla cirka 100 ord.
Sammanfattningen ska ge läsaren en kort och överskådlig information av hela
arbetet.
1. Inledning
Skrivs för att skapa intresse hos läsaren. Visar hur ämnet är förankrat i er utbildningen.
Inledningen måste vara skriven på ett sätt som fångar läsaren. Varför valde ni ert
område? Vad gör ämnesområdet intressant? Koppla ämnet till aktuella frågor om det
går.
1.1 Syfte
Med en mening ska ni beskriva vad hela arbetet går ut. Tänk på att ha ett smalt och
konkret syfte. Detta är förutsättningen för att kunna fördjupa sig i ett ämnesområde.
Meningen börjar förslagsvis såhär:
Syftet med arbetet är att…
1.2 Frågeställning/ar
En frågeställning görs i punktform. Frågorna ska vara förankrade i syftet. Det får
absolut inte finnas med frågor utanför syftet. Här ställs frågorna, men svaren redovisas
under Resultat. Tänk på att ställa så konkreta frågor som möjligt.
Börja förslagsvis såhär:
För att undersöka hur (…) har vi valt följande frågeställning:



1
2. Tidigare forskning/Bakgrund/Teori
När man gör en vetenskaplig rapport finns det oftast tidigare forskning inom området.
Ni har läst litteratur inom området och en del av detta bör hamna under rubriken
Bakgrund eller Teori. Här måste man vara ytterst noggrann med att, genom
källhänvisning, redogöra för de källor som använts. All fakta som står här är en
bakgrundsinformation, det vill säga det som behövs för att sätta sig in i ert ämne och
förstå er rapport/undersökning. Observera att ni inte ska skriva svaret på er
frågeställning här! Glöm inte att diskutera källkritiska funderingar här!
Tänk på följande:



Texten ska vara refererande, alltså använd referatteknik.
Det finns regler för hur en källhänvisning ska se ut. I rummet Gymnasiearbete
100 p på Fronter i mappen Rapportmall och skrivtips finns dokumenten ”Skriva
referenser och källförteckning enligt Oxford” och ”Skriva referenser och
källförteckning enligt Harvard” där ni kan läsa på om vilka regler som gäller för
de olika referenssystemen. Samma mallar finns även på skolans hemsida under
Biblioteket/Guider tips och rapportmallar
Använd fotnoter (Referenser, Infoga fotnot) eller paranteter när du gör dina
källhänvisningar.
2
3. Metod (och material)
Tanken med att beskriva hur man har arbetat är att mottagaren ska förstå hur arbetet har
skett och vid intresse kunna göra om en liknande studie, alternativt bygga vidare på ert
arbete. Här ska ni beskriva vilken metod ni har använt. I de flesta fall används samma
metod som tidigare forskare. Då ska denna metod beskrivas enligt referatteknik.
Hur har ni arbetat? Har ni bedrivit litteraturstudier, fältstudier, intervjuer, studiebesök
eller gjort experiment? Vilka undersökningar har ni gjort? Vilka urval har skett?
Hur skedde urvalet av intervjuade (kön, ålder etc.)? Har ni gjort egna enkäter? Förklara
era val och motivera varför ni har arbetat på detta vis.
Har ni gjort ett praktiskt arbete måste ni under denna rubrik även beskriva och motivera
varför ni har arbetat med och använt ett visst material. Hur skedde urvalet? Bygger ert
resonemang på kunskap som ni har inhämtat från källor ska detta redovisas med
referatteknik. Påverkade den ekonomiska faktorn ert val ska detta beskrivas.
Observera att ni inte ska visa era intervjufrågor, enkäter etc. här. Dessa ska finnas med
som bilagor i slutet av rapporten.
3
4. Resultat
Resultatdelen är redogörelsen av er undersökning. Här ska svaret på er frågeställning
redovisas. Observera att denna del ska vara objektiv, det vill säga inget eget tyckande.
Här ska svaret på er frågeställning vara. Förslagsvis ska ni ha underrubriker som följer
ordningen i er frågeställning, vilket gör det lättare för mottagaren att följa med i arbetet.
Sättet ni redogör för svaren ska vara väl genomtänkt. Information från litteratur,
intervjuer etc. återges med referatteknik. Tabeller och diagram redovisas i anslutning
till tillhörande text. Denna del bör vara den största delen av ert arbete. Den röda tråden
är viktig. Syfte frågeställning och resultat ska hänga ihop. I denna del får ni absolut inte
skriva någonting som inte har med ert syfte och frågeställningen att göra.
4
5. Diskussion/Analys
Under denna rubrik ska ni tolka och värdera det som framkommit under resultatdelen.
Kan man koppla ert resultat till tidigare forskning? Vad visar resultatet egentligen?
Har era förutfattade meningar påverkat vinklingen (Objektivitet?) Hur kan man bygga
vidare på det ni har kommit fram till? Hur kan ert resultat användas? Vem skulle kunna
vara intresserad av att se er rapport? Här vävs rapportens samtliga delar ihop? Skulle
resultatet ha blivit annorlunda med en annan metod? Tänk på att den röda tråden ska
vara tydlig även under denna rubrik. Diskutera och värdera i samma ordning som
frågorna har behandlats under tidigare rubrik.
5
6. Slutsats
Under denna del ska ni mycket kortfattat beskriva vad ni har kommit fram till. Börja
gärna med att beskriva vad syftet med arbetet var, därefter kan det vara bra att koppla
detta till undersökningen för att sedan avsluta med vilka slutsatser man kan dra av detta.
Syftet med vår rapport var…
Eftersom vår undersökning har visat (… ) kan vi dra slutsatsen att (…).
6
Källförteckning
Alla källor som ni har använt ska redovisas under denna rubrik. Alla källor skrivs under
samma rubrik efter det som kallas huvuduppslag. Det är oftast författarens efternamn,
men kan också vara namnet på till exempel en organisation, eller namnet på en
hemsida.
Det finns tydliga regler för hur en källförteckning ska se ut. I rummet Gymnasiearbete
100 p på Fronter i mappen Rapportmall och skrivtips finns dokumenten ”Skriva
referenser och källförteckning enligt Oxford” och ”Skriva referenser och
källförteckning enligt Harvard” så att ni kan kontrollera om ni känner er osäkra på hur
det ska se ut. Guiderna finns även på skolans hemsida under Biblioteket/Guider,tips och
rapportmallar.
Bilagor
Här ska enkätmall, intervjufrågor etc. redovisas. Finns det fler bilagor ska dessa
numreras.