Uploaded by User1215

ordlista domstolsv

Ordlista
Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet
ad acta
lägges till handlingarna i målet eller ärendet
adekvat
fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse
advokat
jurist som yrkesmässigt ger råd och hjälp i rättsliga frågor; måste
medlem av Sveriges advokatsamfund
akt
handlingar i mål eller ärende (jfr dossier)
aktuarie
tjänsteman som mottar handling vilken inkommer till myndighet,
diarieför handlingen och antecknar åtgärder och beslut i diariet
allmän domstol
tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen
allmän förvaltningsdomstol
länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten
allmän handling
hos statlig eller kommunal myndighet förvarad handling, som
inkommit dit eller upprättats där
allmänna medel
medel ur statskassan
allmänt åtal
åtal för brott som allmän åklagare får åtala; dit hör de flesta brotten
allmän underrätt
tingsrätt, som är första instans, om annat ej är stadgat
allmän åklagare
åklagare som är behörig att föra talan om ansvar för brott i allmänhet;
gemensam beteckning för riskåklagaren, statsåklagare (länsåklagare,
överåklagare), chefsåklagare, distriktsåklagare, kammaråklagare och
assistentåklagare
angivelse
anmälan av målsägande att någon begått ett brott; är i vissa fall en
förutsättning för åtal av åklagare
anhållande
provisoriskt frihetsberövande genom beslut av åklagare eller
förundersökningsledare,
Gripande – 6 tim
Anhållande – 4 dygn
Häktning – 14 dagar
häktningsframställning skall inges till rätten senast på tredje dagen
kl. 12:00 efter anhållandet
anhängigöra (mål)
väcka talan
anslag
av regeringen eller riksdagen anvisade pengar för en
myndighets verksamhet
Sidan 1 av 17
anslutningsvad
se vad (Finns ej längre. Numera anslutningsöverklagande).
arbetsdomstolen
enda instans i mål om kollektivavtal, förenings- och
förhandlingsrätt, vissa semestermål m.m.
attestera
intyga riktigheten
avhandlingsprotokoll
tingsrätts protokoll över bodelningshandlingar och vissa andra
handlingar som inlämnas för att bevaras till framtida säkerhet
avhysning
se vräkning
avskrivning
beslut varigenom mål eller ärende avslutas utan att den väckta
talan prövas
avvisning
beslut varigenom ett mål eller ärende ej upptas till prövning på
grund av rättegångshinder
besiktning
undersökning som i allmänhet företas av sakkunnig efter beslut
av rätten
besittning
innehav av en sak på ett sätt som är normalt för en ägare,
låntagare etc.
beskattningsbar inkomst
taxerad inkomst minskat med grundavdrag och extra avdrag: det
belopp som den slutliga skatten beräknas på
beslag
åtgärd varigenom en myndighet omhändertar egendom som har
samband med brott
beslut
domstolsavgörande som ej avser huvudfrågan i ett mål utan
mera formella frågor; domstolsavgörande i ärende
bestrida
betala kostnader; begära att ett yrkande skall ogillas, motsätta
sig ett förslag (jfr förneka)
besvär
vanligt rättsmedel mot domstols eller annan myndighets beslut
(jfr rättsmedel)
besvär i särskild ordning
möjlighet att i vissa i 100 § taxeringslagen angivna fall få
besvär prövade efter utgången av den ordinarie besvärstiden
besvärstid
den tid, inom vilken en besvärsskrift skall ha inkommit till
myndigheten; inkommer besvärsskriften för sent, går
besvärsrätten förlorad
betalningsföreläggande
enkel, vanligen skriftlig process för att få betalning för en
fordran som ej avser skadestånd och ej grundar sig på skriftligt
fordringsbevis; parterna betecknas borgenär och gäldenär; målet
kan hänskjutas till vanlig eller förenklad rättegång
Sidan 2 av 17
(jfr handräckning) Numera även Kronofogdemyndigheten efter
summarisk process
betänkande
skriftligt yttrande eller förslag från utredning, kommitté,
sakkunnig m. fl.
betänketid
en viss tid, minst sex månader, som måste förflyta innan makar
kan få äktenskapsskillnad om de har minderåriga barn eller om
endast en av dem vill skiljas
bevakning
åtgärd för att ej förlora rätt till testamente eller till utdelning i
konkurs
biträde
person som – utan att vara ombud – biträder part inför domstol
bodelning
delning av giftorättsgods mellan makar eller mellan en make
och den andres arvingar
bordlägga
besluta vid ett sammanträde att uppskjuta ett ärendes avgörande
till ett senare tillfälle
borgenär
den som har en fordran
bouppteckning
förtecknande av alla tillgångar och skulder i ett bo; den
upprättade handlingen
bouppteckningsprotokoll
tingsrätts protokoll över ärenden angående bouppteckning,
dödsboanmälan, arvsskatt, testamentsbevakning, lösöreköp,
äktenskapsförord, kallelse å okända borgenärer
brott
handling eller underlåtenhet för vilken straff är stadgat
brottmål
mål vari talan förs om påföljd för brott
budget
sammanställning över beräknade inkomster och utgifter för viss
tidsperiod
budgetår
statens räkenskapsår, som omfattar tiden 1.7 – 30.6
casus
våda, olyckshändelse (jfr dolus)
culpa
oaktsamhet, vårdslöshet, oförsiktighet, vållande
(jfr casus och dolus)
delegera
ett överordnat organ eller överordnad chef överlämnar ansvaret
för ett ärende till ett underordnat organ/underordnad tjänsteman
Sidan 3 av 17
delgivning
förfarande varigenom en handling – eller innehållet i en
handling – bevisligen bringas till någons kännedom
denuntiation
underrättelse om t.ex. överlåtelse av fordran, pantsättning
deklarationsskyldighet
utan anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration om
han haft beskattningsbar inkomst eller förmögenhet; efter
anmaning skall varje skattskyldig avge självdeklaration
desert
ett mål som fullföljs för sent sägs vara desert och tas ej upp till
prövning
diarium
en myndighets dagbok eller register som innehåller en
förteckning i tidsföljd över mål eller ärenden som inkommit till
myndigheten och över åtgärder som vidtagits i målet eller
ärendet
dispens
av myndighet för visst fall medgivet undantag från föreskrift
eller annan bestämmelse, t.ex. dispens från olika
planbestämmelser (stadsplan)
dispositivt tvistemål
tvistemål, i vilket parterna kan lösa tvisten genom förlikning
och själva bestämma över bevisning och annat processmaterial
dolus
uppsåt (jfr casus och culpa)
dom
domstolsavgörande av huvudfrågan i ett mål (jfr beslut)
dombok
domstols domar, ordnade årsvis i tidsföljd
domförhet
avser domstolens sammansättning för att domstolen skall vara
behörig att handlägga och avgöra ett mål eller ärende
domsaga
tingsrätts domkrets, dess rättskipningsområde
domskäl
motiveringen för domslutet
domvilla
ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat utgången i ett
mål eller ärende
dossier
samling av handlingar och akter som berör samma person, sak
eller ämnesområde (jfr akt)
dödande
beslut av domstol att en handling, t.ex. värdepapper, skall vara
utan verkan
dödsbo
en avliden persons tillgångar och skulder
Sidan 4 av 17
dödsboanmälan
intyg att en avliden persons tillgångar inte räcker till betalning
av annat än begravningskostnader; görs i.st.f. bouppteckning
e contrario
motsättningsvis
ed
på heder och samvete avgiven försäkran att tala sanning.
Lämnas osanna uppgifter under ed kan straff för mened inträda
editionsplikt
skyldighet att förete handling som har betydelse som bevis i
rättegång
eftergift
förklaring av part i tvistemål att han avstår från yrkande; i vissa
undantagsfall kan i brottmål domstol medge eftergift av påföljd
och åklagare meddela eftergift av åtal
efterlysning
åtgärd som avser att bringa till mera allmän kännedom att en
person sökes
enskilt anspråk
målsägandes krav på ersättning (skadestånd) i anledning av
brott
enskilt åtal
åtal som väcks av målsägande (jfr allmänt åtal)
erkänna
vitsorda (vidgå) en faktisk omständighet eller händelse, t.ex. en
brottslig gärning; motsatsen är förneka
ex analogia
i likhet med
exculpera
visa att vårdslöshet (culpa) ej föreligger
exekution
verkställighet av dom
ex officio
på ämbetets vägnar; i tjänsten; på eget initiativ
expedition
från en myndighet utgående skrivelse som vanligen innehåller
ett beslut
expenser
utgifter för t.ex. skrivmateriel, hyra, möbler, telefon
fastighetsdomstol
vissa tingsrätter, i allmänhet en i varje län, som handlägger bl.a.
fastighetsbildningsmål, expropriationsmål, hyresmål och
arrendemål
fatalier
i lag fastställ tid – fatalietid – inom vilken något skall fullgöras
fonetisk upptagning
ljudupptagning med tekniskt hjälpmedel
Sidan 5 av 17
force majeure
oförutsedd, vanligen extraordinär händelse (t.ex. krig) som får
anses utesluta möjligheten att fullgöras en avtalad prestation
eller dylikt
forum
den domstol som är behörig att ta upp ett visst mål eller viss
måltyp
frist
tidsrymd inom vilken en processhandling skall företas
fullföljd
användning av rättsmedel varigenom målet eller ärendet tas upp
till behandling av högre instans
fusion
förfarande varigenom ett bolag (förening) övertar alla tillgångar
och skulder i ett annat bolag (förening) som därigenom upphör;
sammanslagning
fysisk person
människa (jfr juridisk person)
fångesman
den från vilken ett förvärv sker, t.ex. en säljare
föredragande
tjänsteman som har att bereda ett mål eller ärende, redovisa
utredningen och föreslå beslut
förenklad rättegång
rättegången i tvistemål om mindre värden
(se domstolsverkets broschyr)
förfall
hinder (jfr laga förfall)
författning
en i allmänhet av regeringen eller av riksdagen utfärdad
föreskrift som oftast publiceras i SFS, t.ex. lag, kungörelse,
stadga, arbetsordning
förhandling
handläggning av mål eller ärende varvid parterna äger vara
närvarande och utföra talan muntligen
förklarande
vanligen benämningen på motparten till sökanden i ett ärende
vid domstol
förmyndare
den som har att förvalta en omyndigs ekonomiska angelägenheter, för barn i allmänhet föräldrarna
förmånsrätt
företrädesrätt till betalning vid konkurs
förneka
att ej erkänna en faktisk omständighet som motparten åberopar
försträckning
lån, av pengar o dyl.
Sidan 6 av 17
försutten tid
återställande av försutten tid är ett förfarande varigenom den
som ej fullföljt talan i laga tid får ny tid bestämd härför
försvarare
den som biträder misstänkt eller tilltalad i brottmål
förvaltningsdomstol
länsrätt, kammarrätt, regeringsrätten
genkäromål
talan av svaranden mot käranden om samma sak eller om något
som har samband med kärandens talan mot svaranden
genmäle
skriftligt svar i överrätt
giftorätt
ena makens principiella rätt till hälften av den andra makens
egendom; egendom, som ej är föremål för giftorätt kallas
enskild egendom
god man
utses bl.a. för frånvarande dödsbodelägare och då förmyndaren
ej äger företräda en omyndig
gravationsbevis
av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående vilka
inteckningar (panter) m.m. som besvärar viss egendom t.ex. en
fastighet
gäldenär
den som har en skuld till en annan (borgenär);
benämningen på den part mot vilken talan riktas i mål om
betalningsföreläggande
handlingskapacitet
se rättslig handlingsförmåga
handläggning
processuell verksamhet i mål eller ärende
handräckning
summarisk skriftlig process vid allmän domstol om annat än
pengar (jfr betalningsföreläggande); åtgärd av exekutiv
myndighet för att säkerställa en fordran eller ett anspråk på en
sak
hemligstämpel
anteckning på allmän handling att den är hemlig och ej får
lämnas ut till envar; skall ses som en varningssignal, utgör ej ett
absolut hinder mot att handlingen utlämnas
hemul
en fångesmans ansvar gentemot förvärvaren för att han ägde
den överlåtna egendomen
häktning
tvångsmedel, som regel i brottmål, vilket innebär att någon
berövas friheten
häradsrätt
tidigare benämning på allmän domstol i första instans, numera
tingsrätt
Sidan 7 av 17
immunitet
befrielse från skyldighet att svara inför domstol eller annan
myndighet, t.ex. diplomaters immunitet
indispositivt tvistemål
tvistemål i vilket förlikning ej är tillåten
in fidem
till bekräftelse eller bestyrkande av riktigheten, protokoll o dyl.
inhibition
beslut av högre instans att tills vidare inställa verkställigheten
av ett beslut som lägre instans har meddelat
in pleno
se plenum
inskrivning
anteckning i en hos rätten förd bok, t.ex. om förmynderskap
eller hos inskrivningsmyndighet om lagfart, inteckning
inskrivningsdomare
lagfaren tjänsteman som förestår inskrivningsmyndigheten
instans
domstol som är överordnad eller underordnad annan domstol
inteckning
inskrivning av viss rättighet i fastighetsbok eller liknade urkund
interimistisk
gällande tills vidare
intervenient
tredje man som inträder i rättegång för att bevaka sin rätt
invändning
omständighet som åberopas för att hindra bifall till ett yrkande
judiciell
avser domstolsväsendet
juridisk person
organisation som – på samma sätt som en fysisk person – kan
ha egna tillgångar och skulder, t.ex. stat, kommun, aktiebolag,
handelbolag och föreningar
justering
kontroll av att protokoll eller annan handling riktigt återger vad
som förekommit eller beslutat
jäv
anmärkning mot en persons behörighet att uppträda t.ex. som
domare eller vittne, då risk för partiskhet föreligger
kausalitet
orsakssammanhang
klagan
talan som fullföljes till högre myndighet för att få rättelse av
lägre myndighets beslut eller åtgärd
klagande
beteckning på den som anfört besvär mot en domstols beslut
Sidan 8 av 17
klander
talan genom ansökan om stämning med yrkande om ändring
eller rättelse av bl.a. testamente, arvskifte
kläm
slutkläm, sammanfattning i domskäl
kommitté
en grupp personer som har utsetts att utreda viss fråga och avge
förslag
kommunal inkomstskatt
den skatt som erläggs till kommunen
kommunicera (komsa)
delge part vad motpart yrkat eller anfört i mål och ge honom
möjlighet att komma in med yttrande däröver
koncept
utkast till skrivelse, protokoll, etc.
konkurs
rättsligt förfarande varigenom en gäldenärs tillgångar realiseras
och influtna medel fördelas mellan hans borgenärer
kontrakt
avtal, vanligen skriftligt
kontrasignera
en person skriver sitt namn nedanför huvudnamnteckningen och
intygar därmed att expeditionen överensstämmer med det beslut
som har fattats
korrektur
avdrag av text som satts upp för tryckning, avsett för granskning
och rättning
kronan
tidigare beteckning för staten såsom innehavare av egendom
eller rättigheter av förmögenhetsnatur t.ex. fastigheter
kumulation
förening t.ex. av flera mål till ett mål, av flera straff till ett straff
kutym
handelsbruk eller sedvänja som kan sätta dispositiva lagregler
ur spel
kvarlåtenskap
de tillgångar och skulder som en avliden person efterlämnar
kvarstad
en form av handräckning som avser att säkerställa senare
exekution
kvittning
två motstående fordringar upphör genom att de avräknas mot
varandra
kärande
den som tar initiativet, väcker talan i ett tvistemål; motparten är
svarande
laga förfall
giltigt hinder att ej fullgöra något
Sidan 9 av 17
laga kraft
egenskapen att en dom eller ett beslut ej kan överklagas
eftersom tiden för fullföljd gått ut eller rätt att överklaga ej finns
lagfart
inskrivning i fastighetsbok eller inskrivningsregister att någon
förvärvat äganderätt till fast egendom
lega
avtal om nyttjanderätt till en sak eller av arbetskraft
legal
laglig
lis pendens
mål som pågår
länsrätt
förvaltningsdomstol i första instans
medgivande
förklaring från svaranden att han icke motsätter sig att
kärandens yrkande bifalls
missiv
skrivelse varmed en myndighet överlämnar en handling, akt etc.
till någon, följebrev
missnöjesanmälan
nödvändig anmälan för att få fullfölja talan mot vissa beslut
misstänkt
den mot vilken misstanke om brott riktas (jfr tilltalad)
mora
dröjsmål
målsägande
den mot vilken ett brott blivit begånget eller som lidit skada av
ett brott
nöjdförklaring
förklaring av den dömde att han avstår från att föra talan mot
den ådömda påföljden
obduktion
undersökning av en död människas kropp
obestånd
oförmåga att betala förfallna skulder
offentlig försvarare
försvarare som utsetts av rätten och som får ersättning av
allmänna medel
offentlig handling
allmän handling är offentlig i den meningen att varje svensk
medborgare i princip har rätt att ta del av handlingen hos den
myndighet där handlingen förvaras, om undantag stadgas i
sekretesslagen, se även hemligstämpel
ohemul
obefogad, orättmätig, otillbörlig
opriorterad fordran
fordran utan förmånsrätt
Sidan 10 av 17
ordningsbot
av polisman ålagda böter för mindre förseelser;
ordningsboten godkänns, är saken slutligen avgjord
(jfr strafföreläggande)
om
paginera
numrera sidorna i akt eller skrift (pagina = sida)
pantbrev
av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis rörande panträtt i fast
egendom
partsbehörighet
rätt att vara part i rättegång
partssuccession
efterträdares (successors) inträde i en rättegång
petita
de önskemål om anslag som en myndighet årligen före den
första september ger in till central förvaltningsmyndighet eller
regeringen och som ligger till grund för statsverkspropositionen
plenum
sammanträde med alla ledamöter i en domstol eller ett
ämbetsverk
plädering
parternas slutanföranden i en rättegång då synpunkter på
bevisning en och den rättsliga bedömningen anförs
praxis
sedvana, bruk; ofta härledd från prejudikat
prejudikat
tidigare avgjorda mål eller ärenden, tidigare fattade beslut (ofta
i högre instans) som bildar norm i liknande mål eller ärenden
preklusion
förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit efter
ett kallelseförfarande utan att rätten gjorts gällande
preskription
förlust av rätt till fordran, talan m.m. sedan viss tid förflutit från
en bestämd händelse utan att rätten gjorts gällande
prioriterad fordran
fordran med förmånsrätt i konkurs
process
rättegången enligt RB (allmän process); förfarandet enligt FPL
(förvaltningsprocess) och specialprocess
processbehörighet
parts behörighet att själv utföra sin talan
promemoria
redogörelse, sammanställning av synpunkter; lagförslag som
utarbetats inom ett departement
promulgationslag
lag som innehåller bestämmelser om när en lag skall träda i
kraft och vad som sammanhänger därmed
proposition
regeringens förslag till riksdagen
Sidan 11 av 17
prövningstillstånd
krävs i allmänhet för att HD eller RR skall pröva mål eller
ärende som har avgjorts av hovrätt eller kammarrätt. Erfordras
även för att hovrätt skall pröva tvistemål om mindre värden
påföljd för brott
sammanfattande benämning för böter, fängelse, disciplinstraff,
villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild
vård (jfr särskild rättsverkan)
påminnelse
inlaga i mål vari sökanden bemöter motpartens svar
recit
den del av en dom eller ett beslut som innehåller en redogörelse
för parternas ställningstaganden och målets eller ärendets
tidigare behandling i lägre instans
reformatio in pejus
ändring till nackdel för den person som har klagat. Sådan
ändring är i allmänhet inte tillåten
reformatio in mellius
ändring till det bättre utan att klaganden har yrkat det
regeringsrättssekreterare
lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda eller föredra mål i
regeringsrätten
registrator
se aktuarie
registratur
kronologiskt ordnad samling av kopior av skrivelser som utgått
från en myndighet
regleringsbrev
brev vari regeringen lämnar uppgift till en myndighet om
riksdagens beslut i en anslagsfråga och om de ytterligare
föreskrifter som regeringen beslutar i anslutning härtill
relevant
av betydelse
remiss
begäran från regeringen eller överordnad myndighet om
yttrande i ett ärende eller rörande ett lagförslag
renovation
kopior eller avskrifter av handlingar som underrätt sänder till
överrätt eller annan myndighet för förvaring och ev. granskning
reseförbud
förbud av domstol för en person att lämna viss ort
res judicata
tvistefråga eller brottslig gärning kan ej bli föremål för ny
rättegång om den prövats i dom som vunnit laga kraft
resning
särskilt rättsmedel som kan leda till att ett mål, vilket avgjorts
genom lagakraftägande dom, kan prövas på nytt
resolution
se utslag
Sidan 12 av 17
retroaktiv
tillbakaverkande
revision
förfarandet att överklaga en hovrättsdom till HD
revisionssekreterare
lagfaren tjänsteman med uppgift att bereda och föredra mål i
HD
rubrik
uppgift i dom eller beslut om domstolen, parterna och dom eller
beslut i lägre instans; även en kort sammanfattning av fakta
vilken ingår i en myndighets beslut
rådhusrätt
tidigare benämning på allmän domstol i första instans; numera
tingsrätt
rådrum
”skäligt rådrum” i betydelsen tillräcklig tid
rättegångsfel
se domvilla
rättegångsförseelse
vissa brott som begås i samband med rättegång; kan bestraffas
utan att åtal väcks
rättegångshinder
förhållande som medför att en domstol inte är behörig att uppta
visst mål till prövning
rättsfaktum
en omedelbart relevant omständighet som leder till att en
rättsregel skall tillämpas
rättsfall
av domstol avgjort mål eller ärende; ofta detsamma som
prejudikat
rättsföljd
de verkningar av rättslig art som skall inträda om ett rättsfaktum
har inträffat
rättskapacitet
förmågan att ha rättigheter och skyldigheter
(jfr rättslig handlingsförmåga)
rättskraft
egenskapen hos ett avgörande att frågan ej kan prövas i ny
rättegång sedan avgörandet vunnit laga kraft
rättslig handlingsförmåga
förmågan att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal
rättsmedel
sätt att föra talan mot en dom eller ett buslut
(jfr besvär, vad, återvinning)
rättspraxis
domstolarnas prejudikat
rättssubjekt
den som har rättskapacitet
Sidan 13 av 17
rättsverkan
se rättsföljd
sak
den tvistefråga som är föremål för rättegång eller den gärning
åtalet avser
saker
skyldig (till brott)
sakframställning
den del av en huvudförhandling på parterna presenterar de
omständigheter vilka åberopas som stöd för yrkandet
sakkunnig
person som utses av rätten och som uttalar sig i fråga vars
bedömande kräver särskild fackkunskap; även benämning på
fackkunnig person som utses av part (jfr vittne)
saklös
fri från ansvar
sanningsförsäkran
försäkran av part i tvistemål att lämna sanna uppgifter; utsagan
avges under straffansvar
sekundosuccession
rätt att ta arv eller testamente som inträder först sedan annan
arvinge eller testamentstagare har avlidit
servitut
inskränkning i ägares rätt att disponera sin fastighet till förmån
för ägaren av annan fastighet
skifte
byte; delning av ett bo
skiljedom
avgörande av skiljemän till vilka parterna hänskjutit en tvist av
dispositiv art; en skiljedom har i stort sett samma giltighet som
en domstolsdom och kan ej klandras annat än på formella
grunder; skiljemännen utses vanligen av parterna
slutligt beslut
beslut varigenom rätten, utan att meddela dom, slutligen avgör
ett mål eller ärende samt högre rätts beslut i fråga som fullföljts
dit särskilt
sluträkning
förmyndares eller god mans slutredovisning (jfr årsräkning)
småmål
tvistemål om mindre värden som handlägges i förenklad
rättegång
spärrtid
tid varunder det föreligger hinder mot meddelande om
körkortstillstånd
stadfästa
fastställa; en förlikning i dispositivt tvistemål skall på parternas
begäran stadfästas genom dom
statlig skatt (si)
den skatt som erläggs till staten
Sidan 14 av 17
statsliggaren
en årlig specifikation av bl.a. anslag som har beviljats
myndigheterna under ett budgetår
strafföreläggande
av åklagare utfärdat föreläggande för misstänkt att betala böter;
om föreläggandet godkänns, är saken slutligen avgjord
(jfr ordningsbot)
ställföreträdande
benämning på den person som i t.ex. rättegång äger företräda
annan fysisk eller juridisk person som saknar rättslig
handlingsförmåga
stämning
föreläggande för någon att ingå i svaromål vid domstol rörande
ett mot honom framställt yrkande; ansökan om stämning är det
normala sättet att väcka talan i mål vid domstol
svarande
motparten till kärande i tvistemål
syn
särskilt bevismedel som innebär att domarna besiktigar löst eller
fast föremål; även en förrättning i bestämda former för att
konstatera något som har rättslig betydelse t.ex. till- och
avträdessyn vid arrende
särskild rättsverkan
annan verkan av brott än brottspåföljd, t.ex. förverkande,
utvisning
särskild åklagare
åklagare som får åtala endast vissa brott, t.ex. ämbetsbrott;
JK och JO
sökande
benämning på den som gör ansökan i ett ärende eller
anhängiggör ett mål på annat sätt än genom ansökan om
stämning, t.ex. gemensam ansökan om äktenskapsskillnad
taxerad inkomst
sammanlagda beloppet av inkomst från en eller flera
förvärvskällor
taxeringsintendent
den tjänsteman vid länsstyrelsen som har till uppgift att föra det
allmännas talan i taxeringsprocessen
taxeringsrevisor
den tjänsteman vid länsstyrelsen som verkställer utredningar i
form av revisioner (ev. granskning av skattskyldigs räkenskaper)
för att kontrollera den skattskyldiges uppgifter eller om denne ej
lämnat uppgifter söka få fram ett underlag för en taxering;
resultatet av kontrollen redovisas i en revisionspromemoria
testamente
en persons förordnande om sin kvarlåtenskap
tilltalad
den mot vilken talan riktas i ett brottmål (jfr misstänkt)
ting
sammanträde med tingsrätt för huvudförhandling
Sidan 15 av 17
tingsrätt
allmän domstol i första instans
tradition
överlämnande av något till annan
transumt
utdrag, avskrift av vissa delar av en handling
tredje man
person som ej är part i avtal eller en tvist men likväl berörs
därav på något sätt
tredskodom
dom i tvistemål som meddelats när ena parten har uteblivit från
en förhandling
tvistemål
mål som rör ekonomiska eller andra privata förhållanden
underrätt
domstol i första instans (jfr tingsrätt och länsrätt)
uppropslista
förteckning över mål och ärenden som utsatts till förhandling
viss dag
uppskov
förhandling avbryts och utsätts att fortsätta senare dag
utanordning
beslut om utbetalning av pengar
utlåtande
myndighets eller riksdagsutskotts svar på en fråga som
hänvisats (remitterats) dit
utmätning
viss egendom tas om hand av utmätningsmannen, kronofogden,
och säljs på offentlig auktion för att få medel till betalning av
fordran
utredning
se kommitté
utslag
avgörande i handräckningsmål, slutligt beslut av administrativ
myndighet; utfärdas i vissa fall som resolution
vad
rättsmedel mot tingsrätts dom; om ena parten vädjar kan
motparten vanligen fullfölja talan genom anslutningsvad. Finns
ej längre, numer överklagande
vakant
ledig, ej besatt, utan innehavare
vidimera
bestyrka riktigheten av avskrift, kopia etc.
vilandeförklaring
förklaring att handläggning av mål eller ärende uppskjuts på
obestämd tid, i avbidan på t.ex. viss utredning
vite
en penningsumma som bestämts i förväg om viss förpliktelse ej
fullgöres, t.ex. då part kallas att inställa sig vid domstol
Sidan 16 av 17
vitsorda
erkänna riktigheten av ett påstående, medge skäligheten av ett
yrkat belopp
vittne
person som, utan att vara part, under straffansvar hörs inför
domstol för att lämna upplysningar i mål eller ärende
(jfr sakkunnig)
vräkning
avhysning genom utmätningsman av nyttjanderättshavare, t.ex.
hyresgäst
våda
olyckshändelse; se casus
vållande
se culpa
vårdnadshavare
den som har att sörja för ett barns personliga omvårdnad,
vanligen föräldrarna
vädja
anföra
yrkande
det domslut en part begär
åklagare
tjänsteman som har till uppgift att föra talan för brott under
allmänt åtal (jfr allmän åklagare)
årsräkning
den årliga redovisning som förmyndare eller god man skall inge
till överförmyndaren
åtal
talan inför domstol om ansvar för brott
åtalseftergift
se eftergift
återvinning
rättsmedel för utebliven part mot tredskodom, för gäldenär mot
utslag i handräckningsmål samt mot slutbevis i mål om
betalningsföreläggande; talan om ogiltigförklaring av vissa
rättshandlingar som företagits av någon som senare har försatts i
konkurs
äganderättsbevis
av inskrivningsmyndighet utfärdat bevis angående sökt eller
beviljad lagfart på fast egendom
äktenskapsförord
skriftligt avtal mellan makar angående egendomsordningen i
deras äktenskap; skall inges till tingsrätten
äktenskapsskillnad
definitiv upplösning av ett äktenskap genom dom
överförmyndare
av kommunfullmäktige vald person med uppgift att öva tillsyn
över förmyndares och god mans förvaltning
Sidan 17 av 17