Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2012

Arbetsrättsliga Föreningen
i Södra Sverige, 2013
• Arbetsdomstolens domar under året, ett urval
• Något från EU-domstolen
• Kort om lagstiftning, utredningar och förslag
Jonas Stålnacke, Fastigo
1
Arbetsdomstolens domar – statistik
• Hittills under 2013 har 79 domar meddelats
- varav 63 A-mål och 16 B-mål
• Under 2012 meddelades 91 domar/beslut
• Inkomna mål totalt under perioden 2010 – 2012;
2010
374
2011
353
2012
384
• Fr o m den 1/1 2014 kommer domarna att
meddelas redan klockan 11!
2
Anställningsskyddslagens
tillämpningsområde
Arbetstagarbegreppet
• 2013 nr 32, Cellisten vid Operan.
eget AB, tidigare anställd
-jfr 2012 nr 24 och 2005 nr 16
• 2013 nr 21, Pizzabagare
3
Anställningsskyddslagens
tillämpningsområde
Undantagen i 1 §
• 2013 nr 4, Tidigare VD med uppsägningstid ”enligt
lag”
- jfr AD 1991 nr 86, Göteborgs tingsrätt T 7166-12
• 2013 nr 2, personlig assistent avskedad
- jfr 2005 nr 16 och 2006 nr 99
LAS eller allmänna principer?
• 2013 nr 57, avsked från tidsbegränsad anställning
4
Diskriminering/ missgynnande
•
•
•
•
•
•
•
•
5
2013 nr 18, avtalad lönehöjning?
2013 nr 22, sämre efter föräldraledighet
2013 nr 29, BH-storlek på namnskylt
2013 nr 63, läkarintyg för sjukt barn
2013 nr 64, lönediskriminering
2013 nr 71, sexuella trakasserier
2013 nr 74, återtaget anställningserbjudande?
Svea Hovrätt, 2013-10-08, Mål nr T 1912-13
flicka med hörselnedsättning nekad sjukförsäkring
Diskriminering, pågående
lagstiftningsärenden
• 1/1 2013, utvidgat förbud mot åldersdiskriminering
• Utredning om aktiva åtgärder (Dir. 2012:80) med
tilläggsdirektiv om lönekartläggning.
Redovisas den 1 februari 2014.
6
Tidigare AD-praxis, lönediskriminering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
2001 nr 76, IVA-sköterska ./. medicintekniker
2001 nr 51, socialkonsulenter hos länsstyrelse
2001 nr 13, barnmorska ./. Medicintekniker
1997 nr 68, gymnasielärare
1996 nr 79, avdelningschefer i Karlskoga kommun
1996 nr 41, barnmorska ./. Klinikingenjör
1995 nr 158, ekonomer i Kumla kommun
1991 nr 62, journalister vid Radio Dalarna
1984 nr 140, blankettekniker
Lönediskriminering
•
•
•
•
•
8
Missgynnande
Jämförbar situation
Orsakssamband
Löneskillnad vid nyanställning - vad är marknad?
Löneskillnad efter revision - individuell och
differentierad lön fastställd enligt kriterier
Omplaceringsfrågor
Tillräckliga kvalifikationer
• 2013 nr 13, omplacering inom staten (forskare)
• 2013 nr 67, krav på högskoleutbildning
- jfr 2010 nr 34
Omplaceringsskyldighetens omfattning
• 2013 nr 60, självständiga rörelsegrenar
- jfr 1984 nr 141
• Följderna av AD 2012 nr 16 , fritidsledarna i
Vänersborg
9
Föreningsrättskränkning
• 2013 nr 5, ingen middag för fackmedlemmar
• 2013 nr 16, mordhot mot anställd som krävde lön
• 2013 nr 34, stridsåtgärder
10
Kollektivavtalstolkning
• 2013 nr 30, tillämpligt kollektivavtal
• 2013 nr 52, nationaldagskompensation
- jfr 2011 nr 61
• 2013 nr 55, reservofficerspremie
• 2013 nr 56, rätt till måltidsersättning
• 2013 nr 69, arbetsfri dag
11
Övergång av verksamhet
• 2013 nr 6, förvärvaren bunden av lokalt
kollektivavtal hos överlåtaren?
• 2013 nr 47, vilka arbetstagare omfattades av
övergång?
12
Avsked
• 2013 nr 25, högskolelektor
• 2013 nr 53, hotfull och aggressiv mot chef
• 2013 nr 72, facklig förtroendeman med
samarbetssvårigheter
13
Nedsatt arbetsförmåga, rehab.ansvar
• 2013 nr 65, alkoholsjukdom och psykiska problem
• 2013 nr 78, busschaufför med hjärninfarkt
14
Övriga LAS-mål
• 2013 nr 11, avtalsturlista
• 2013 nr 12, tvåmånadersregeln, vem har
bevisbördan för när arbetsgivaren fick kännedom?
• 2013 nr 42, övergång till tillsvidareanställning vid
vikariat, vilken anställningstid får medräknas?
• 2013 nr 73, provocerad uppsägning
15
Övrigt
• 2012 nr 89, tjänstgöringsbetyg
- jfr 1986 nr 25
• 2013 nr 19, alkotest för chaufförer efter kundkrav
- jfr 2009 nr 36
• 2013 nr 23, konkurrensklausul
• 2013 nr 38, förhandlingsvägran, förhinder anmält
via e-post
• 2013 nr 59, karensdag på tjänstgöringsfri dag
• Solna tingsrätt, sjuklön för intermittent anställd
16
Ny lagstiftning, beslutad
2013
• Uthyrning av arbetstagare (1/1)
• Åldersdiskriminering, utvidgat förbud (1/1)
• Anmälningsskyldighet vid utstationering (1/7)
2014
• Sanktioner på arbetsmiljöområdet (1/7)
17
Utredningsförslag
•
•
•
•
•
•
•
18
Styrmedel inom arbetsmiljön
Ledighetslagstiftning, förenkling
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
Uppsägningstvister (SOU 2012:62)
Utbildningsanställning (SOU 2012:80)
Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25)
Gymnasielärlingsanställning (lagrådsremiss 5 nov)
Pågående utredningar
• Aktiva åtgärder mot diskriminering (Dir 2012:80)
• Meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (Dir 2012:76)
• Stärkt skydd för whistleblowers (Dir 2013:16)
• Inhyrning och företrädesrätt (Dir 2013:1)
19