Uploaded by sofia.karp

lektion-se 18759 Syror och baser

Syror och baser
Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se
pH-skalan
surt
neutralt
basiskt
Syror
Sura ämnen i naturen…
Vanliga starka syror…
Citronsyra
Myrsyra
Oxalsyra
Mjölksyra
Saltsyra HCl
Svavelsyra H2SO4
Salpetersyra HNO3
Svaga syror
Starka syror
Baser
Basiska ämnen är motsatsen till sura
Några vanliga basiska ämnen:
Natriumhydroxid NaOH
Kaliumhydroxid KOH
Ammoniak NH3
Indikatorer
Används för att undersöka pH-värdet i en
lösning
Exempel på indikatorer
BTB (skiftar färg GUL GRÖN BLÅ )
pH-papper (skiftar färg efter pH-värdet)
Fenolftalein (skiftar färg i sur lösning)
Laboration: indikatorer
1. Undersök, med hjälp av BTB, vilka
ämnen som är sura respektive basiska.
2. Ta reda på pH-värdet på de ämnen du
fått av läraren. Använd pH-papper.
3. Sammanfatta resultatet i en tabell:
Ämne
Surt eller basiskt
pH-värde
Syrors egenskaper
Frätande
Smakar surt
Olika koncentration – olika farliga
Alla syror innehåller vätejoner H+ i
vattenlösningar
H2SO4
HNO3
HCl
Syra i vatten
Syran
I
Vattnet
En syra i vattenlösning ger fria vätejoner
Ex saltsyra: HCl  H+ + Cl-
Ju fler fria vätejoner desto lägre pH-värde
Basers egenskaper
Frätande
Känns ”hala”
Alla baser ger hydroxidjoner OH- i
vattenlösningar
NaOH
KOH
Bas i vattenlösning
Ett basiskt ämne i vattenlösning:
NaOH  Na+ + OHNH3 + H2O  NH4+ + OHJu högre koncentration hydroxidjoner desto
högre pH-värde
Neutralisation
Syra + bas  neutralisation
H+ + OH-  H2O (vatten)
Exempel:
Saltsyra blandas med natriumhydroxid
HCl + NaOH  H2O + NaCl
Vätejon och hydroxidjon bildar vattenmolekyl.
Kloridjon och natriumjon bildar saltet natriumklorid
OHH+