itionikemi

Mhttps://start.unikum.net/unikum/planering/bank.html?__pid=2986483808
#granska/5414724730ål och arbetsmaterial för repetition i kemi:
https://start.unikum.net/unikum/planering/bank.html?__pid=2986483808#g
ranska/5414724730
Mål:
Arbetsmaterial (kemiboken + länkar)

Farosymboler och
det
naturvetenskapliga
arbetssättet

Redogöra för vad
en atom,
grundämne,
molekyl och
kemisk förening är.


Känna till några
vanliga kemiska
tecken och
formler.
Redogöra för
några egenskaper
som används för
att beskriva
ämnen

Kunna förklara hur
ämnen kan finnas i
olika faser

Kunna förklara
skillnaden på rent
ämne och
blandning
Boken s.4-9
https://www.elevspel.se/amnen/kemi/2888farosymboler.html
s.10-13
Bygg en atom, simulering:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-anatom
Bygg en molekyl, simulering:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-amolecule
Studi:
https://app.studi.se/l/allt-bestaar-avatomer?subject=64335
https://app.studi.se/l/atomensdelar?subject=64335
https://app.studi.se/l/atomer-kan-sitta-ihop
s.14-17
Energiformer och förändringar, simulering:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/energyforms-and-changes
Studi:
https://app.studi.se/l/vaerme-och-fasoevergaangar
s.18-23
Studi:
https://app.studi.se/l/blandningar-och-kemiskafoereningar
Check?

Ge exempel på
några rena ämnen
samt blandningar
https://app.studi.se/l/homogena-och-heterogenablandningar

Kunna förklara vad
en fysikalisk
förändring är
Kunna förklara vad
en kemisk reaktion
är
s.28-30
Balansera kemiska formler:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/balancingchemical-equations


kunna skriva en
reaktionsformel
och vad den
beskriver
Studi:
https://app.studi.se/l/kemisk-och-fysikaliskfoeraendring
https://app.studi.se/l/kemiska-reaktionerreaktionsformler
https://app.studi.se/l/reaktionsformler-balanseringav-reaktionsformler
s. 64-70 (fördjupning s.166-169)

Kunna redogöra för
pH-skalan och pHvärdena för en syra,
en bas samt en
neutral lösning.

Kunna redogöra för
syror och basers
egenskaper

Kunna redogöra för
några vanliga syror
och baser

Kunna ge exempel
på några indikatorer
https://app.studi.se/l/baser
https://app.studi.se/l/syror
https://app.studi.se/l/ph-skalan
Simulering pH-skalan:
https://phet.colorado.edu/sims/html/phscale/latest/ph-scale_en.html