version II kolets kemi prov 2022 new

Kapitelprov :Kolets kemi
Namn och klass ……………………………………………….
1. Vilken gas beskrivs? Välj rätt nyckelord från rutan. Samma gas kan passa
in på flera ställen .
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
Mogen frukt frigör………………….
……………..…….kallas också acetylen, eftersom det förvaras löst i aceton.
……………..…… är en växthusgas som bildas då organiskt avfall ruttnar.
-…………………..används som svetsgas.
…………………...kallas också biogas.
………..…….…. säljs under namnet gasol.
…………………. är viktigaste råvara vid framställning av plaster.
Nyckelord:







Metan
Etan
Etyn
Propan
Butan
Heptan
Penten
a) Diamant och grafit består båda av ren kol, men har väldigt olika egenskaper. Beskriv
ämnenas egenskaper och förklara varför de är så olika.
b) Känner du andra former av kol? Skriv 3 egenskaper om varje
3.
Bilden visar kolets kretslopp. Förklara hur en kolförening omvandlas till en ny kolförening
med hjälp av bilden. Använd begreppen som fotosyntes, cellandning, förbränning och
raffinering i din förklaring.
4.
Ange åtminstone en förening som hör till följande ämnesklasser. Ange också var ämnet
förekommer eller vad det används till.
a) kolväte
b) alkohol
c) organisk syra
5.
Namnge föreningarna.
6.
a) Vilka reaktionsprodukter bildas då kolväte förbränns?
b) Vilka reaktionsprodukter bildas då alkoholer förbränns?
c) Balansera reaktionsformeln.
2CH₃OH + …..O₂ → ……CO₂ + …..H₂O
d) Kan du förklara vad som händer i kroppen när vi dricker etanol eller metanol?
7.
a) Varför kallas ibland karboxylsyror för fettsyror?
b) Förklara vad som bildas om en flaska vin står öppnad för länge. Förklara processen
8.
Vilket ämne bildas? Skriv ämnets struktur- och molekylformel och berätta något om ämnet.
9.
Adam, Baran och Clara grillar en bit lammkött till middag.
Tyvärr blir köttet bränt och svart på ytan. Adams pappa säger att det svarta på köttet är kol.
Ungdomarna diskuterar var kolet kommer ifrån. Alla ungdomarna har rätt.
Använd påståendena för att förklara kolatomens kretslopp.
10. a)Det finns tre sorters fossila bränslen. Vilka är de?
b)Varför skulle det vara bra ur miljösynpunkt att byta ut bilbränslet bensin mot alkohol?