Uploaded by schabolabo

PM, Kommunal verksamhet som ska bedrivas på affärsmässig grund, 2022

Oskari Ensio Lundahl
Kommunalrätt 7,5 hp Mittuniversitetet
1(2)
Kommunala verksamhet som ska bedrivas på
affärsmässig grund
Promemorian behandlar två relaterade frågor som båda utgår från
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
befogenhetslagen. Lagen stadgar vilken typ av verksamhet en
kommun får bedriva under förutsättning att det bedrivs på
affärsmässiga grunder. De frågor som besvaras är;
1. Vilken typ av verksamhet får en kommun bedriva under
förutsättning att det görs på affärsmässig grund?
2. Vad innebär begreppet affärsmässig grund i detta
sammanhang?
Inledning
Bestämmelser om kommunernas befogenheter fanns tidigare I en
mängd speciallagar även så kallde smålagar. Sedan 1 mars 2009 då
befogenhetslagen trädde I kraft återfinns dock de flesta av dessa
speciallagar samlade I denna lag.1
I befogenhetslagen undantas en viss sorts verksamheter där en kommun
kan bedriva verksamhet om villkoret att det bedrivs på affärsmässig
grund efterlevs.2 Det gäller verksamheter inom sjuktransport,
kollektivtrafik, tjänstexport och då kommuner tillhandahåller lokaler till
företag.3
Ovan nämnda branscher undantas från självkostnadsprincipen som
stadgas I kommunallagen (2017:725).4 Det lagstöd som krävs för att göra
undantag från självkostnadsprincipen uppfylls därmed.5 Även
kommunallagens förbud mot att driva företag I vinstsyfte undantas.6
1
Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s. 78 ff.
1 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
3
1 kap. 3 § och 3 kap. 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
4
2 kap. 6 § kommunallag (2017:725)
5
Prop. 2008/09:21Kommunala kompetensfrågor m.m. s. 21
6
Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s. 93 ff.
2
Oskari Ensio Lundahl
Kommunalrätt 7,5 hp Mittuniversitetet
2(2)
Affärsmässig grund
Begreppet affärsmässig grund innebär att verksamheten ska bedrivas
enligt samma villkor som gäller för det privata näringslivet.7 Det betyder
även att verksamheten som bedrivs ska bete sig affärsmässigt och ha en
korrekt prissättning.8
Om en kommn tillhandahåller lokaler till företag ska det I samtliga
fall bedrivas på affärsmässig grund.9 Det kräver en ekonomisk
analys och kalkyl där det framkommer att räkneskaperna täcker
kostnader och avkastning på det kapital som placerats.10
EU-rätten har regler om statsstöd från det allmänna till ett bolag
(kommunal verksamhet). En förutsättning för en kommun att
investera i ”sitt bolag” är att det görs under marknadsmässiga
förhållanden.11
Syftet bakom regelverken
En privat verksamhet ska kunna agera på den konkurrensutsatta
marknaden med liknande förutsättningar som en motsvarande
kommunal verksamhet. Denna avsikt framkommer exempelvis I
förarbetena till ellagen (1997:857).12 En kommun ska vid
bedrivande av dessa verksamheter hämta vägledning från det
privata näringslivet.13
På sikt kan grundläggande kommunalrättsliga priciper undantas. En
tendens är att självkostnadsprincipen luckras upp då det
ursprungliga syftet och samhällsintresset förbises till fördel för fri
konkurrens.14
7
Ulf Lindqusit, Olle Lundin, Tom Madell, Kommunala befogenheter (2016, version 8, JUNO) s. 115
Prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade
hyressättningsregler s. 18
9
3 kap. 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
10
Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s. 93 ff.
11
Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s. 59
12
Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m s. 24
13
Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m s. 58
14
Ulf Lindqusit, Olle Lundin, Tom Madell, Kommunala befogenheter (2016, version 8, JUNO) s. 111
8