Barn som upplever våld - Brottsoffermyndigheten

advertisement
Barn som upplever våld
Maj 2008
Några böcker och rapporter som ger en allmän bakgrund
Almqvist, Kjerstin och Broberg, Anders 2004 Barn som bevittnat våld mot mamma. Göteborgs stad
Arnell, Ami och Ekbom, Inger 1999 ”…och han sparkade mamma…”. Stockholm: Rädda Barnen
Barn som begår brott. Polisens hantering av misstänkta personer under 15 år Brå-rapport 2007:16.
Stockholm: Brå
Barnahus. Försöksverksamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn.
Slutrapport 2008. Stockholm: Socialstyrelsen
Barnet i vuxnas rättsystem. En jämförande studie i nio europeiska länder om barnet i rättsprocessen
vid misstanke om sexuella övergrepp 2003. Stockholm: Rädda Barnen
Barnmisshandel ur BRIS och barns perspektiv 2002. Stockholm: BRIS
Barnmisshandel Brå-rapport 2000:15. Stockholm: Brå
Boqvist, Anna-Karin 2002 ”Olämplig vårdnadshavare?”. Stockholm: BO
Brottsoffermyndighetens Referatsamling, senaste uppl. 2006, se www.brottsoffermyndigheten.se
Christensen, Else 1988 Når mor får bank. Köpenhamn: SUS
Carlsson Sanz, Sören m.fl. 2008 Storstadsvåld 2. Stockholm: Södersjukhuset
Diesen, Christian m fl. 2001 Sexuella övergrepp mot barn. Stockholm: Norstedts Juridik
Ekbom, Inger och Landberg, Åsa 2002 Barn i skuggan av våldet. Stockholm: Socialstyrelsen
Eriksson, Maria 2003 I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld.
Stehag:Gondolin
Eriksson, Maria, Biller, Helene och Balkmar, Dag 2006 Mäns våldsutövande - barns upplevelser. En
kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Näringsdepartementet
Frisk, Katarina 2003 Anmälningarna som försvann. En kartläggning av hur socialtjänst och polis
uppmärksammar barn som lever med våld i familjen. Stockholm: Rädda Barnen
Granström, Görel (red) 2004 Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten. Uppsala Publ. House
Grände, Josefin 2005 "Jag kallade det aldrig för våldtäkt". Att möta våldtagna kvinnor. Stockholm:
ROKS
Grände, Josefin 2007 Utsatt för våldtäkt? En bok till dig som blivit drabbad. Stockholm: Gothia
Heimer, Gun och Sandberg, David (red) 2008 Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Lund:
Studentlitt.
Hellströmer, Ann och By, Ulrika 2008 Hej, hoppas allt är ok. Att samtala med unga brottsoffer.
Stockholm: Jure
Hindberg, Barbro 2006 Sårbara barn. Stockholm: Gothia
Mellberg, Nea 2002 När det overkliga blir verklighet. Umeå: Borea
Metell Barbro m fl. 2001 Barn som ser pappa slå, Stockholm: Förlagshuset Gothia
MIO-gruppen 2008 Vårdprogram vid misstänkta fall av barn som far illa. Gruppen mot Misshandel
och omsorgssvikt. Stockholm: Karolinska sjukhuset
När mamma blir slagen 2005. Stockholm: Socialstyrelsen
Odén, Niklas och Grände, Josefin 2007 Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet,
sexuella trakasserier och sexualbrott. Stockholm: Brå
forts.
Svedin, Göran och Back, Kristina 2003 Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi.
Stockholm: Rädda Barnen
Sutorius, Helena & Kaldal, Anna 2003 Bevisprövning vid sexualbrott. Stockholm: Norstedts Juridik
Weinehall, Katarina 1997 Att växa upp i våldets närhet. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Weinehall, Katarina m fl. 2007 G(l)ömda. En studie om kvinnor och barn med skyddade
personuppgifter. Juridiska institutionen, Umeå universitet
Överlien, Carolina forskningsöversikt i Nordisk socialt arbeid, 2007 nr 4, s 238-250
Överlien, Carolina och Hydén, Margareta artikel i Barn, 2007 nr 1, s 9-25
Överlien, Carolina 2004 Girls on the verge of exploding? Voices on sexual abuse, agency and sexuality
at a youth detention home. Linköpings universitet
Ur det offentliga trycket rekommenderas
Kap 15 ”Barn i misshandelsmiljöer” i SOU 1995:60 Kvinnofrid, s 363-375
Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer
Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning
Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler
Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld
Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga
Skr. 2007/08:111 Barnpolitiken. En politik för barnets rättigheter
SOU 2001:14, Sexualbrotten
SOU 2001:72 Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda
SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
SOU 2004:1 Ett nationellt program om personsäkerhet
SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige
SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina handlingar. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Några bra hemsidor
www.bo.se
www.boj.se
www.bra.se
www.bris.se
www.brottsoffermyndigheten.se
www.brottsofferportalen.se
www.brottsrummet.se
www.dom.se
www.ecpat.se
www.ispcan.org
www.kvinnojour.com
www.nfbo.com
www.rattegangsskolan.se
www.rb.se
www.rodasidorna.se
www.roks.se
www.socialstyrelsen.se
www.ungabrottsoffer.se
www.ungdomsstyrelsen.se
www.unicef.se
Download