Se powerpointpresentation från föreläsningen.

Svenska Filminstitutet 27 mars:
Film och demokrati –
Vårt behov av fiktion och filmens roll för en fördjupad
demokrati och individers utveckling
PROJEKT 2011 – 2013
(VETENSKAPSRÅDET: MÄNNISKANS BRUK OCH BEHOV AV FIKTION)
”FILMENGAGEMANG OCH SJÄLVETS UTOPISKA
REFLEXIVITET – OM DEN RÖRLIGA BILDENS
FÖRMÅGA ATT BERÖRA MÄNNISKAN PÅ DJUPET”
TOMAS AXELSON [email protected]
LEKTOR I RELIGIONSVETENSKAP MED MEDIEINRIKTNING
HÖGSKOLAN DALARNA
FORSKARMILJÖN AUDIOVISUELL KULTUR
1.
Filmens roll i det
svenska samhället
ANNA SERNER, VD Svenska filminstitutet,
intervjuad i FLM NR 13/14 2011:
”Konstart och kulturyttring”
”Vi behöver kultur för att vi ska tänka
bättre … få ny perspektiv på den
samtid vi lever i. Film är berättelser
om samtiden. Ur ett politiskt
perspektiv är de berättelserna helt
nödvändiga för en demokrati”
FILMAVTALETS ÖVERGRIPANDE MÅL:
2§
”Främja svensk en filmproduktion av hög
kvalitet och hög attraktionskraft, såväl
nationellt som internationellt, samt en
stark och dynamisk filmbransch.
Produktionen ska vara präglad av både
kontinuitet och förnyelse”
Filmutredningen ”Vägval för filmen”
SOU 2009:73
”Filmen har ett eget kulturellt estetiskt
berättigande, samtidigt som den
formulerar och förmedlar bilder av
samhället. Filmen ger mer än någon
annan konstart på ett konkret sätt bilder
av ett land och dess människor. Filmen
både formar ett lands självbild, som kan
vara mer eller mindre mångfasetterad,
och ger omvärlden dess bilder av ett
land” (SOU:73, s 96)
Betänkande av kulturutredningen.
Kulturpolitikens arkitektur
SOU 2009:16
”Filmpolitik som en del av kulturpolitiken.
Film som kulturyttring … är en av de mest
utbredda kulturella aktiviteterna” (SOU
2009:16, s 122)
”Film har även en framträdande roll som
kulturindustri”. (SOU 2009:16, s 123)
Filmkonsumtion
En empirisk blick på
fenomenet
Medievanor/dag 2010:
9 – 79 år: ca 6 timmar
(ackumulerad bruttotid)
Ljudmedier:
Radio-mp3-CD
Ca 2 timmar/dag
Tryckta medier:
Tidning-bok-tidskrift
Ca 1 timme/dag
Bildmedier:
TV-internet-dvd
Ca 3 timmar/dag
2.
Publikforskning –
empiriska exempel
på individers
utveckling
”What films do to people and
what people do with films”
Clive Marsh (2004) Cinema and Sentiment
Margrethe Bruun Vaage
2008
Seeing is Feeling: The
Function of Emphaty
for the Spectator of
Fiction Film
Fråga till respondenterna:
”Jag vill intervjua dig om en film som
haft en avgörande betydelse för din
syn på livet och din upplevelse av
tillvaron.”
15 ja blev 13 intervjuer
”Maria A” 26 år: Såsom i himmelen (2004)
”Karin” 33 år, Änglagård (1991)
”Lena” 24 år: Livet är underbart (1997)
”Peter” 32 år Sagan om ringen (2001, 2002 och 2003)
”Caterina” 21 år: The Butterfly effect (2003)
”Jakob” 27 år Nyckeln till frihet (1994)
”Madde” 25 år Dirty Dancing (1987)
”Victoria” 24 år, Lejonkungen (1994)
”Erik” 30 år: Den siste Kejsaren, (1988)
”Jon” 27 år: Leon (1994)
”Radomir” 24 år, Fight Club (1998)
”Mia” 26 år, Weird Science (1985)
“Sofia” 22 år, Matrix (1999, 2003, 2003)
Tomas Axelson
”Identitet”
’En beständig samling unika
fakta och typiska sätt att
vara på som vi menar är
kännetecknande för en viss
individ’
(Damasio 2002)
Self-concept:
”The overarching image that
one has of oneself as a
physical, social, spiritual, or
moral being”
Sandstrom, Kent L & Martin, Daniel D & Fine,
Gary Alan. (2009) Symbols, Selves, and Social
Reality. Oxford University Press.
Slutsats avhandlingen:
Vid speciella ögonblick i livet tycks
spelfilm vara en viktig resurs vid sidan
om bl.a. vänner och familj för reflektion
om existentiella frågor.
Vissa individer inspireras av film för en
personlig fördjupning av grundläggande
humanistiska värderingar i ett
demokratiskt samhälle, som solidaritet,
medkänsla och offervilja.
FORSKNINGSPROJEKT
Tomas Axelson:
”Filmengagemang och självets
utopiska reflexivitet. Om den
rörliga bildens förmåga att beröra
människan på djupet”.
Vetenskapsrådet 2011-2013
Vårt behov och bruk av fiktion
Enkät filmvanor 2011, N=309, 20 – 35 år:
Exempel på storkonsumtion av filmer:
Nightmare before Christmas
60
Spirited Away
50
Edward Scissorhands
30
Det levande slottet
30
Amelie från Montmartre
30
-------------------------------------------Indiana Jones
60
Breakfast Club
50
Avatar
30
-------------------------------------------Notting Hill
30
-------------------------------------------Blues Brothers
30
True Romance
30
-------------------------------------------Star Wars
30
-------------------------------------------The Boon Dock Saints
30
-------------------------------------------Sagan om ringen
20
Donnie Darko
20
Gladiator
15
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
INDIVIDERS STORKONSUMTION AV SVENSKA FILMER:
Yrroll
Fucking Åmål
60 ggr
40 ggr
Beck
Sunes sommar
Den osynlige
Lucky People Center
30
30
30
30
Smala Sussie
Jönssonligen
Drömkåken
20 ggr
20 ggr
15 ggr
Masjävlar
Arn
Johan Falk
Wallander
Änglagård
10
10
10
10
10
Jerusalem
Höstsonaten
Smultronstället
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
ggr
8 ggr
3 ggr
2 ggr
Ca 1000 nämnda filmer – 600 olika
FILMER SOM MÅNGA RELATERAR TILL
1. Sagan om ringen-trilogin
2. Pulp Fiction
3. Star Wars - sextologin
4. Amelie från Montmartre
5. Avatar
6. Gladiator
7.Donnie Darko
8. Nyckeln till Frihet
Filmvanor (310 enkäter 2011; 20 – 35 år):
VISST FOKUS KRING FÖLJANDE
KONFLIKTER:
1.
2.
Relationskonflikter ca 33%
Identitet – självbild ca 25%
3.
Ångest – depression – sjukdom ca 10%
CITAT OM LIVSKONFLIKTER
Eternal Sunshine of the Spotless Mind; “Konflikter i kärlekslivet,
konflikter om vem jag är, vem jag vill vara”. (rp 43 k – 84).
Fucking Åmål; ”Problem med att acceptera den en är” (rp 269 k – 84)
Titanic, Amelie, Skönheten och odjuret, Lost in translation, Historien
om O; ”Identitetsskapande, utanförskap/främlingsskap”. (rp 151 k –
83)
Tillsammans, Big Fish, Garden State, Ray; “Alkoholism, bortgång,
familjesvårigheter, sjukdom, självdefinition” (rp 209 m – 85)
Rocky, The Wrestler; ”Jag har kämpat för att stå upp för mig själv i
skolan under tidigare år” (rp 276 m – 90)
VISST FOKUS KRING FÖLJANDE
DRÖMMAR:
1. Enklare värld, balans och respekt för naturen: 25%
2. Kärlek, romantik:
20%
3. Yrkeskarriär
15%
CITAT OM DRÖMMAR OM LIVET
Avatar; ”Avatar, definitivt. Ville knappt leva efter att jag sett den
filmen! Där man lever i ett med naturen, tar hand om varandra och
faktiskt bryr sig och mår bra. Frihet!” (rp 196 k – 89)
Zeitgeist Addendum och Zeitgeist Moving Forward; ”Mer jämlikt och
demokratiskt. Individens betydelse istället för företagens betydelse.”
(rp 113 m – 86)
När Harry mötte Sally;”Att ha hållbara relationer. Att ha en viss
intelligens och stil” (rp 255 m – 91)
Love Actually; ”Att hitta den rätta, och att det finns någon för alla. Det
finns kärlek överallt” (rp 267 k – 89)
Entourage; ”Framgångar i livet, karriärmässigt, ekonomiskt och
kärleksmässigt” (rp 171 m – 86)
Sex and the City; ”Bo i New York och ha en massa skor” (rp 299 k –
90)
“The movie captured well the
importance of friendship,
perseverance, love and courage…
qualities that are all too often absent
in today’s modern movies. It appeals
to the optimistic romantic in me
(spectator)”
(Klinger, Barbara, “What do Female Fans Want?” I Barker, M &
Mathijs, E. (eds.) Watching the Lord of the Rings. Tolkiens World
Audience . New York: Peter Lang, 2008.)
Complex amalgam of both regressive
and progressive tendencies that are
embedded in the viewer’s euphoria
about the film.
“vivid confirmation of long-standing
cultural convictions, fueled by
utopian affect”.
(Klinger 2008: 82).
Complex amalgam of both regressive
and progressive tendencies.
Vad betyder det?
Mix av
1. bekräftelse av stereotyper
och
2. emancipatorisk förnyelse
’forces of closure’
’forces of openness’
3.
Filmens roll och
funktion i vår tid
för en fördjupad
demokrati
FIKTION SOM RESURS FÖR ETISKA IDEAL I
SAMHÄLLET:
• Pålitlighet
• Vänskap
• Osjälviskhet och solidaritet
• Civilkurage
• Offervilja
• Upprätthållande av en god samhällsordning
Filmer hjälper till att bygga
upp en repertoar av berättelser,
en ”image-bank” för kritiska
livssituationer.
Den rörliga bildens berättelser
ersätter delvis litteraturen,
musiken och konsten, i vissa
avseenden också religionen.
(Axelson, T. ”Film som den fattiges terapi”. Artikel St Lukas
medlemstidning 2010)
BESKRIVNING AV DET SENMODERNA
SAMHÄLLET:
• Minskad förankring i traditioner –
avtraditionalisering
• Splittrade helhetsbilder av världen fragmentiserade meningssystem
• Ökat tryck på individen att skapa sig själv
Individualisering
INDIVIDUALISERINGSPROCESSEN
Good news or bad news?
Är individualism = egoism?
Tecken på att frihetsvärden och betoning av
individuell identitet och integritet har en
allmänt emancipatorisk och demokratisk
funktion i världen.
Lästips: Christian Welzel ”Democratization in the Human
Development Perspective” In Measuring and Mapping Cultures:
25 years of Comparative Value Surveys. Brill: Boston (2007)
Betänkande av kulturutredningen.
Kulturpolitikens arkitektur
SOU 2009:16
2.4. Informationssamhällets kultur
Uppbrutet värderingsmönster
– accentuerad individualiseringsprocess
– ökade frihetsvärden
Två grundmönster
1. Rörelse från traditionella till sekulära värderingar
2. Rörelse från överlevnadsvärlden till emancipativa
frihetsvärderingar
Source: Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy. New
York, Cambridge University Press, 2005: p. 64 based on the World Values Surveys, see
www.worldvaluessurvey.org.
DEMOKRATI
FORMELL
DYNAMISK
PÅGÅENDE REFLEXIVITET OM
VÄRDERINGAR OCH VÄRDEKONFLIKTER
Tabell: 21. I hur hög grad tycker du att din syn på livet har påverkats av….?
N = 1316 (16 – 24 år)
PÅVERKANSAGENTER
PROCENTUELL
FÖRDELNING
Föräldrar
67 %
Vänner
61 %
Medier
(TV, radio, tidningar, böcker och internet)
40 %
Naturvetenskap (forskning)
34 %
Lärare
15 %
Religiös tradition
15 %
Filmer
14 %
Politisk ideologi
13 %
Kändisar
7%
Hämtat från Lövheim, Mia & Bromander, Jonas (2012) Religion som resurs.
Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv. Skellefteå: Artos
Växande kontaktytor film – livstolkning - samtal
• Svenska kyrkans filmpris (GIFF) 2002 • Makt och rättvisa (ABF) 2002 • Existentiell Filmfestival 10 år (Falun) 2003 • Tala film – Tala liv (Hagakyrkan, Göteborg) 2004 • Arjeplog Filmfestival: Tro, film och kärlek 2005 • Svenska kyrkans filmpris (BUFF) 2007 • Psykologer tittar på film (Sthlm, Jonas Mosskin) 2007 • Filmterapi (Ursula S. Henningsson, Malmö, Birgitta Fält, Gbg)
• Sv Kyrkan, Hedvid Eleonora/Västerås + Bio Existens m.fl.
Projections: Journal of Movies and Mind
http://journals.berghahnbooks.com/proj/
Editor: Ira Konigsberg
David Bordwell, Carl Plantinga, Vivian Sobchack
m.fl.
Länkar till artiklar/böcker på svenska:
(2012) ”Film, avtalspolitik och det demokratiska samhället”
http://www.religionssociologi.se/artiklar/religion-och-medier/film,-samh%C3%A4lletsv%C3%A4rdegrund-och-sj%C3%A4lvreflexivitet-6484295
(2011) ”Människans behov av fiktion. Den rörliga bildens förmåga att
beröra människan på djupet.” I Kulturella perspektiv. Nr 2, Umeå
Universitet.
http://www.kultmed.umu.se/digitalAssets/74/74304_axelson-22011.pdf
(2008) Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik
och existentiella frågor. ACTA Universitatis Upsaliensis; Psychologia
et Sociologia Religionum, nr 21. 2008.
Avhandlingen elektroniskt tillgänglig i fulltextformat som PDF-fil
TOMAS AXELSON
Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning Högskolan Dalarna
[email protected]
hemsida: http://users.du.se/~tax/
Existentiell Filmfestival 18 – 20 april 2012
Epilog:
Idéer framtida forskningsinitiativ
tillsammans med SFI
”Filmens funktion i samhället”
• Produktion/Reception?
• Film som demokratisk fostran/MR?
• Film och minnen/bilden av ett samhälle?
• Minoriteters identitetsförståelse genom
film?
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!
TOMAS AXELSON
Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning Högskolan Dalarna
0703 – 39 82 76
[email protected]
hemsida: http://users.du.se/~tax/