Uploaded by User2169

SEXIT affisch 2022

Här ställer vi frågor om
din sexuella
hälsa
och
Här ställer vi frågor om
erfarenhet
av
våld
din sexuella hälsa och
erfarenhet av våld
Alla som besöker oss erbjuds att fylla i
ett formulär där vi ställer frågor om våld,
sexualitet och annat som
är viktigt
föross
dinerbjuds a
Alla som
besöker
hälsa. Dina svar blir sedan
underlag
ett formulär
där viför
ställer frågo
våra fortsatta samtal.sexualitet och annat som är vik
hälsa. Dina svar blir sedan und
våra fortsatta samtal.
2. Vilket kön har du?
Med kön menar vi könsidentitet,
alltså det kön du själv känner dig som.
1. Hur gammal är du?
Kvinna
☐
Besökare
under 18 år
Hos
förälder/
föräldrar
☐
Nej
☐
Annat/både man
och kvinna
☐
Vet inte/Vill ej svara
☐
Med kompis/
kompisar
☐
Ja, fysiskt
☐
Ja, psykiskt
☐
Med
partner
☐
Annat
☐
Vet inte/
Vill ej svara
☐
Ja, sexuellt
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Aldrig i Vill prata om
någon form detta/förstår
inte frågan
☐
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Annan
☐
Aldrig
☐
Aldrig
☐
Ja,
bevittnat våld
☐
Ja, för mer än 12
månader sedan
☐
1 gång/ månad
eller mindre
☐
Bisexuell
☐
Ja
☐
2-4 ggr/
månad
☐
På familjehem/ på
HVB
☐
2-3 ggr/
vecka
☐
Homosexuell
☐
Ja
☐
Man
☐
Ensam
☐
Heterosexuell
☐
Nej
☐
______ år
5. Vem/vilka bor du
tillsammans med?
Välj det alternativ som bäst stämmer
in på hur du bor just nu.
4. Vilken sexuell läggning har du?
Betraktar du dig idag som:
3. Är du eller har du erfarenhet
av att vara transperson?
6. Har du bott i familjehem
eller på institution/
HVB tidigare?
4 ggr/vecka
eller mer
☐
8. Har du någon gång använt
Ja, under de senaste 30 Ja, under de senaste
droger? t.ex. cannabis, amfetamin,
12 månaderna
dagarna
kokain, heroin, ecstacy, LSD, anabola
☐
☐
steroider eller oförskrivna läkemedel
7. Hur ofta har du druckit
alkohol under de senaste 12
månaderna?
9. Har du varit utsatt för våld?
Fysiskt våld kan vara att bli slagen eller skadad.
Psykiskt våld kan vara att bli förnedrad, hotad,
trakasserad, mobbad. Sexuellt våld kan vara att
bli utsatt för eller se på sexuella handlingar mot
sin vilja, sexuella trakasserier eller att någon utan
tillåtelse sprider nakenbilder. Våld sker även på
nätet. Flera svar möjliga.
= var uppmärksam på och väg in i
helhetsbedömningen
= indikerar möjlig risk eller utsatthet
10. Hur gammal var du den första gången du hade sex med någon annan? _________år
om 14år eller yngre
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
till exempel att
Att ha sex kan – men behöver inte – betyda att man hade ett samlag vaginalt, oralt eller analt. Sex kan vara alla möjliga saker, som
själv vilket tillfälle
onanera med någon annan, hångla, smeka eller bli smekt. Det kan ske när man träffas fysiskt men också online. Du bestämmer
som var den första gången för dig. Du är klar med formuläret om du inte har haft sex med någon annan.
1. Hur gammal
är du?
g
orienterin
har du?
2. Vilket kön könsidentitet,
vi
Medkönmenar dig som.
älv känner
detkön du sj
3. Vilken sexuell
har du?
du?
l
18 år
Besökare under
Man
☐
Homosexuel
☐
Aldrig
☐
kompis/
/ Med
Med förälder partner
e
☐
vårdnadshavar
☐
l
Heterosexuel
☐
Kvinna
☐
______ år
har du druckit
5. Hur ofta det senaste året?
alkohol under
4.Hur bor
Annat
☐
Bisexuell
☐
ler krävt avklädda
, skickat el handling
själv tafsat
12. Har du fört någon annan sexuell
r ut
bilder, elle vilja?
mot en persons
t någon i
upplevt at
nder din uppväxt skt, eller sexuellt
13 Harduu ykiskt fysi
Aldrig
☐
Ja
☐
Ensam
☐
2 gånger i veckan
eller mer
☐
Annat sät
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Ja
☐
Ja
☐
Nej
☐
Nej
☐
Nej
☐
Ja
☐
Ja
☐
d
Nej
☐
Nej
☐
Vet
V
☐
Vet int
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Nej
☐
Nej
☐
Nej
☐
Vet inte
☐
Ja, under det
Ja, för mer än senaste året
ett år sedan ☐
☐
d
Ja
☐
vål
Ja, psykiskt
☐
Ja, fysiskt vål
☐
Ja
☐
2-4 gånger i
1 gång i månaden månaden
eller mindre
☐
☐
I familjehem/
på HVB
☐
Annan
☐
älv
, du väljer sj
a är frivil igt
stöd. Att svar bäst på dig.
tre vård och
kunna ge bät varsalternativ som stämmer
stäl s för att
as
Dessa frågor vil svara på och vilk
du
vilka frågor
sa och
sexuell häl
Samtal om et av våld
erfarenh
till socialtjänsten om vi
misstänker
attVi har dock a
har
tystnadsplikt.
att göra
en orosanm
någon under 18 år farskyldighet
illa. Anonyma
svar
socialtjänsten
om för
vi misstänke
i formuläret kan komma
att användas
någon under 18 år far illa.
forskning och verksamhetsutveckling.
steroider,
använt droger?
6. Har du amin, heroin, LSD, anabola
et
Cannabis, amf drog.
r annan
poppers elle
rat
t eller kontrolle
som har begränsa umgänge,
7. Är det någonler t.ex. val av partner,
gäl
dig när det itidsaktiviteter?
er fr
klädsel ell
rat någon
t eller kontrolle
själv begränsa
8. Har du
igt ovan?
annan enl
och/eller psykiskt
t för fysiskt
varit utsat
9. Har du
våld?
örnedrad,
bli kränkt, f ske via
d är t.ex. att
t våld kan även
. Psykiskt vål
på annat sät d eller mobbad. Psykisk
sera
hotad, trakas . Flera svar möjliga.
or
mobil eller dat
och/
för fysiskt
t någon annan
själv utsat
10. Har du d enligt ovan?
vål
eller psykiskt
av följande
t för något r dator.
varit utsat
le
11. Har du även via mobil el
lja?Gäller
g,
mot din vi
tafsat på di
att någon er
blot a sig,
ld
- sett någon r skickat avklädda bi
elle
tagit emot
, oraltler haft vaginaltåt någon el
- onanerat
sex
eller analt
VGR17154
Samtal om sexuell hälsa och
erfarenhet av våld
och vilka svarsalternativ som s
bäst på dig.
Dessa frågor ställs för att kunna ge bättre vård och stöd. Besvara frågorna genom att kryssa
rutan vid det alternativ som stämmer bäst för dig. Att svara är helt frivilligt.
Ni kommer tillsammans gå igenom och prata om dina svar.
Samtal för bättre sexuell hälsa
Frågorna ställs för att kunna ge bättre
vård och stöd. Att svara är frivilligt, du
väljer själv vilka frågor
du vill svara på
Frågorna ställs för att kunna ge
och vilka svarsalternativ
vårdsom
och stämmer
stöd. Att svara är friv
bäst på dig.
väljer själv vilka frågor du vill s
Informationen du lämnar i formuläret
hanteras på samma sätt som saker du
berättar vid ditt besök, journalen lyder
Informationen du lämnar i form
under sekretess och vi
som arbetar
hanteras
på samma sätt som s
här har tystnadsplikt.berättar
Vi har dock
alltid
vid ditt
besök, journal
en skyldighet att göraunder
en orosanmälan
sekretess och vi som ar
Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Här ställer vi frågor om
dinHär
sexuella
hälsa
och
ställer vi frågor om
erfarenhet
av
våld
din sexuella hälsa och
erfarenhet av våld
Alla som besöker oss erbjuds att fylla i
ett formulär där vi ställer frågor om våld,
sexualitet
och annat som är viktigt för din
Alla som besöker oss erbjuds att fylla i
hälsa.
Dina svar
blir
sedan
underlag
för
ett formulär
där vi
ställer
frågor
om våld,
våra
fortsatta
sexualitet
ochsamtal.
annat som är viktigt för din
hälsa. Dina svar blir sedan underlag för
våra fortsatta samtal.
Samtal för bättre sexuell hälsa
Kvinna
☐
Besökare
under 18 år
Annat/både man
och kvinna
☐
Ja, psykiskt
☐
Med
partner
☐
Annat
☐
Vet inte/
Vill ej svara
☐
Ja, sexuellt
☐
Aldrig i Vill prata om
någon form detta/förstår
inte frågan
☐
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
Annan
☐
Aldrig
☐
Aldrig
☐
Ja,
bevittnat våld
☐
Ja, för mer än 12
månader sedan
☐
1 gång/ månad
eller mindre
☐
Med kompis/
kompisar
☐
Vet inte/Vill ej svara
☐
2-4 ggr/
månad
☐
Bisexuell
☐
Ja
☐
På familjehem/ på
HVB
☐
2-3 ggr/
vecka
☐
Homosexuell
☐
Ja
☐
Man
☐
Nej
☐
Hos
förälder/
föräldrar
☐
4 ggr/vecka
eller mer
☐
Ensam
☐
Heterosexuell
☐
Nej
☐
______ år
Dessa frågor ställs för att kunna ge bättre vård och stöd. Besvara frågorna genom att kryssa
rutan vid det alternativ som stämmer bäst för dig. Att svara är helt frivilligt.
Ni kommer tillsammans gå igenom och prata om dina svar.
2. Vilket kön har du?
Med kön menar vi könsidentitet,
alltså det kön du själv känner dig som.
1. Hur gammal är du?
5. Vem/vilka bor du
tillsammans med?
Välj det alternativ som bäst stämmer
in på hur du bor just nu.
4. Vilken sexuell läggning har du?
Betraktar du dig idag som:
3. Är du eller har du erfarenhet
av att vara transperson?
7. Hur ofta har du druckit
alkohol under de senaste 12
månaderna?
6. Har du bott i familjehem
eller på institution/
HVB tidigare?
Ja, fysiskt
☐
8. Har du någon gång använt
Ja, under de senaste 30 Ja, under de senaste
droger? t.ex. cannabis, amfetamin,
12 månaderna
dagarna
kokain, heroin, ecstacy, LSD, anabola
☐
☐
steroider eller oförskrivna läkemedel
9. Har du varit utsatt för våld?
Fysiskt våld kan vara att bli slagen eller skadad.
Psykiskt våld kan vara att bli förnedrad, hotad,
trakasserad, mobbad. Sexuellt våld kan vara att
bli utsatt för eller se på sexuella handlingar mot
sin vilja, sexuella trakasserier eller att någon utan
tillåtelse sprider nakenbilder. Våld sker även på
nätet. Flera svar möjliga.
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
väljer själv vilka frågor du vill svara på
och vilka svarsalternativ som stämmer
bäst på dig.
= var uppmärksam på och väg in i
helhetsbedömningen
= indikerar möjlig risk eller utsatthet
10. Hur gammal var du den första gången du hade sex med någon annan? _________år
om 14år eller yngre
Vill prata om
detta/förstår
inte frågan
☐
till exempel att
Att ha sex kan – men behöver inte – betyda att man hade ett samlag vaginalt, oralt eller analt. Sex kan vara alla möjliga saker, som
själv vilket tillfälle
onanera med någon annan, hångla, smeka eller bli smekt. Det kan ske när man träffas fysiskt men också online. Du bestämmer
som var den första gången för dig. Du är klar med formuläret om du inte har haft sex med någon annan.
1. Hur gammal
är du?
l
18 år
Besökare under
Man
☐
Homosexuel
☐
Aldrig
☐
kompis/
/ Med
Med förälder partner
e
☐
vårdnadshavar
☐
l
Heterosexuel
☐
Kvinna
☐
______ år
ler krävt avklädda
, skickat el handling
själv tafsat
12. Har du fört någon annan sexuell
r ut
bilder, elle vilja?
mot en persons
t någon i
upplevt at
nder din uppväxt skt, eller sexuellt
13 Harduu ykiskt fysi
Aldrig
☐
Ja
☐
Ensam
☐
2 gånger i veckan
eller mer
☐
Annat sät
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Ja
☐
Ja
☐
Nej
☐
Nej
☐
Nej
☐
Ja
☐
Ja
☐
d
Nej
☐
Nej
☐
Vet
V
☐
Vet int
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Vet inte
☐
Nej
☐
Nej
☐
Nej
☐
Vet inte
☐
Ja, under det
Ja, för mer än senaste året
ett år sedan ☐
☐
d
Ja
☐
vål
Ja, psykiskt
☐
Ja, fysiskt vål
☐
Ja
☐
2-4 gånger i
1 gång i månaden månaden
eller mindre
☐
☐
I familjehem/
på HVB
☐
Bisexuell
☐
Annat
☐
sa och
sexuell häl
Samtal om et av våld
erfarenh
g
orienterin
har du?
2. Vilket kön könsidentitet,
vi
Medkönmenar dig som.
älv känner
detkön du sj
3. Vilken sexuell
har du?
du?
har du druckit
5. Hur ofta det senaste året?
alkohol under
4.Hur bor
Annan
☐
älv
, du väljer sj
a är frivil igt
stöd. Att svar bäst på dig.
tre vård och
kunna ge bät varsalternativ som stämmer
stäl s för att
as
Dessa frågor vil svara på och vilk
du
vilka frågor
tillhar
socialtjänsten
vi misstänker
att
tystnadsplikt.om
Vi har
dock alltid en
någon
under
år far
illa. Anonyma
skyldighet
att18
göra
en orosanmälan
tillsvar
i formuläret
kanom
komma
att användas
för
socialtjänsten
vi misstänker
att
någon under
år far illa.
forskning
och18
verksamhetsutveckling.
steroider,
använt droger?
6. Har du amin, heroin, LSD, anabola
et
Cannabis, amf drog.
r annan
poppers elle
rat
t eller kontrolle
som har begränsa umgänge,
7. Är det någonler t.ex. val av partner,
gäl
dig när det itidsaktiviteter?
er fr
klädsel ell
rat någon
t eller kontrolle
själv begränsa
8. Har du
igt ovan?
annan enl
och/eller psykiskt
t för fysiskt
varit utsat
9. Har du
våld?
örnedrad,
bli kränkt, f ske via
d är t.ex. att
t våld kan även
. Psykiskt vål
på annat sät d eller mobbad. Psykisk
sera
hotad, trakas . Flera svar möjliga.
or
mobil eller dat
och/
för fysiskt
t någon annan
själv utsat
10. Har du d enligt ovan?
vål
eller psykiskt
av följande
t för något r dator.
varit utsat
le
11. Har du även via mobil el
lja?Gäller
g,
mot din vi
tafsat på di
att någon er
blot a sig,
ld
- sett någon r skickat avklädda bi
elle
tagit emot
, oraltler haft vaginaltåt någon el
- onanerat
sex
eller analt
VGR17154
Samtal om sexuell hälsa och
erfarenhet av våld
Frågorna ställs för att kunna ge bättre
vård och stöd. Att svara är frivilligt, du
väljer själv vilka frågor du vill svara på
Frågorna ställs för att kunna ge bättre
och vilka svarsalternativ som stämmer
vård och stöd. Att svara är frivilligt, du
bäst på dig.
Informationen du lämnar i formuläret
hanteras på samma sätt som saker du
berättar vid ditt besök, journalen lyder
Informationen du lämnar i formuläret
under sekretess och vi som arbetar
hanteras på samma sätt som saker du
här har tystnadsplikt. Vi har dock alltid
berättar vid ditt besök, journalen lyder
enunder
skyldighet
att göra en orosanmälan
sekretess och vi som arbetar här
Kunskapscentrum för sexuell hälsa