Uploaded by User2255

Zozo No

Facit till 7.5 och 7.6
https://palmbladmaria.weebly.com/uploads/6/2/8/9/62898145/facit_tds_7.5-7.6.pdf
Testa dig själv 7.5
1."Metansyra (myrsyra). Den finns i myror. Myrorna använder den som ett vapen.
etansyra (ättisyra) Don finns I ättiksinläggningar. sötsur sås och vinäger. VI anvä der den för att maten ska hålla sig längre och få en speciell smak.
Hoxodekansyro (palmitin ska. Den finns i strain. Vi använder den till stearinljus..
Oktadokansyra(stearinsyra), De fans IN soarin. VI använder den till stearinljus.
2.
Metansyra har strukturformel
3.Reaktionsformeln nr myrsyra ämnar ta sig en vätejon är
HOOOH > HD0 + H.
FINALEN
1. C har rätt. Det är lätt att se att D är fel –organiska ämnen är inte jonföreningar utan
molekylföreningar. Att A och B är fel är lite lurigare. Det finns absolut organiska ämnen i levande
organismer och i kroppens olika organ, men de organiska ämnena finns inte bara där utan på
väldigt många andra ställen: i kläder, plastsaker, mat, och så vidare.
2. A, C och G är inte organiska föreningar.
3. 1 –C Butyn är en alkyn. 2 –D Pentanol är en alkohol. 3 –A Oktan är en alkan. 4 –E
Butansyra är en organisk syra. 5 –F Etyletanoat är en ester. 6 –B Propen är en alken.
4. a) C ska bort. A, B och D innehåller syreatomer. b) B ska bort. A, C och D är organiska syror.
5. A är falskt. Organiska föreningar kan innehålla syreatomer också. B är sant. C är falskt. För
att det ska bildas en ester måste alkoholen och syran reagera med varandra. D är falskt.
Kolväten kan vara gaser och fasta ämnen också. E är falskt. Även om molekylformlerna är lika
behöver inte strukturformlerna vara det, för det kan finnas isomerer. F är falskt. Alkoholerna
innehåller inte en ON-grupp utan en OH-grupp. G är falskt. Organiska syror är mycket vanliga,
till exempel i mat och levande organismer.
6. a) Upptäckt C bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt. b) Ramsey arbetade systematiskt i
flera steg: Steg 1: Han såg att kväve från luft var tyngre än kväve från kemiska reaktioner. Han
gjorde alltså en observation.Steg 2: Han gissade att kväve i luft var blandat med någon annan
gas. Han ställde alltså upp en hypotes. Steg 3: Han tänkte ut hur han skulle skilja kvävet från
den andra gasen. Han tänkte alltså ut en metod. Steg 4: Han använde sin metod i ett
experiment.Steg 5: I experimentet fick han fram fyra dittills okända gaser. Han fick ett resultat
och upptäckte något som ingen hade känt till före honom. Varför är A, B och D inte exempel på
naturvetenskapligt arbetssätt?A: Perkinmisslyckades med det experiment han hade tänkt göra.
Han gjorde visserligen en upptäckt, men den byggde inte på systematisk forskning med
observation, hypotes, metod, experiment och resultat. B: Att drömma är inte ett sätt att arbeta
naturvetenskapligt. Visserligen råkade drömmen stämma med verkligheten i det här fallet, men
det var inte resultatet av systematisk forskning. D: Plunketts upptäckt av teflon var en ren slump
–något som råkade hända utan att Plunkett hade tänkt sig det.
7. Kolväten är föreningar med bara kolatomer och väteatomer. Kolväten med bara
enkelbindningar kallas mättade kolväten. Kolväten med dubbelbindningar eller trippelbindningar
kallas omättade kolväten.
De mättade kolvätena är ofta bränslen. Det grenade kolvätet isobutan används som kylmedel i
kylskåp istället för freonerna som skadar ozonskiktet. De omättade kolvätena är ofta råvaror till
plast. När man svetsar använder man kolvätet etyn (acetylen) för att få en riktigt het låga.I
alkoholer är en eller flera väteatomer utbytta mot en eller flera OH-grupper. Alkoholen metanol
har en kolatom och en OH-grupp. Den används som bränsle och som råvara till plast. Alkoholen
etanol har två kolatomer och en OH-grupp. Den används i drycker, som bränsle och som råvara
till plast. Alkoholen glykol har två kolatomer och två OH-grupper. Den används i kylarvattnet i
bilar så att det inte fryser när det är minusgrader. Alkoholen glycerol har tre kolatomer och tre
OH-grupper. Den finns i fetter och används i hudkrämer för att hålla kvar fukt. Organiska syror
är kolväten där det finns en eller flera syragrupper. Ättiksyra används i livsmedel som
smaksättare och konserveringsmedel. Den används också som råvara till plast. Stearinsyra och
palmitinsyra används i levande ljus. Acetylsalicylsyra används i värktabletter. Myror använder
myrsyra för att försvara sig mot angripare. Estrar bildas när alkoholer och syror reagerar med
varandra. Det finns naturliga estrar i många frukter. De ger god smak och lukt. I godis, läsk och
glass används konstgjorda estrar som smakämnen. Nitroglycerin är en ester av en syra som
inte är organiskoch en alkohol. Syran är salpetersyra och alkoholen glycerol. Nitroglycerin
används både som sprängämne och som hjärtmedicin
8. a) Strukturformlerna för isobutan och normalbutan finns på sidan 165. b) Isobutan har andra
egenskaper än normalbutan därför att de grenade molekylerna har svårare att lägga sig intill
varandra.
9. a) Förberedelser: Det behövs två grupper med försökspersoner. Den ena gruppen säger att
de är allergiska mot konstgjord citronsyra (E330), den andra gruppen är inte allergisk mot E330.
Det behövs också två drycker. I den ena ska det vara E330 och i den andra ska det inte vara
E330. Försökspersonerna ska inte kunna avgöra vilken dryck som det finns E330 i, så
dryckerna måste smaka likadant och se likadana ut. Det måste dessutom vara alldeles säkert
att det inte finns någon konstgjord citronsyra i den ena drycken, utan bara naturlig. Om man
pressar apelsiner själv får man en dryck med bara naturlig citronsyra. Den har så stark smak i
sig själv att en liten tillsats av konstgjord citronsyra varken påverkar smak eller utseendeMan
pressar så många apelsiner att juicen räcker till ½ deciliter till varje försöksperson. Sedan häller
man upp juicen i två kannor. Till den ena kannan tillsätter man konstgjord citronsyra (som man
kan köpa bland kryddor i mataffären): ½ kryddmått till varje liter apelsinjuice.Själva
undersökningen måste utföras vid två tillfällen med en vecka mellan. Det är viktigt att
undersökningen är ”blind”. Med det menas att försökspersonerna inte får veta om de får juice
med eller utan E330.Första tillfället: Båda grupperna av försökspersoner får apelsinjuice utan
tillsats av E330. De uppmanas att anteckna alla tecken på allergi eller överkänslighet, som
klåda och utslag.Andra tillfället: Båda grupperna av försökspersoner får apelsinjuice med tillsats
av E330. De uppmanas att anteckna alla tecken på allergi eller överkänslighet, som klåda och
utslagEn vecka efter det andra tillfället samlar man in försökspersoner nas anteckningar och ser
efter om man kan se några tecken på att konstgjord citronsyra (E330) ger allergi. I så fall ser
man det på att fler försökspersoner har rapporterat allergiska reaktioner på juicen med E330 än
på den andra juicen.
10. a) För att göra inläggningar med gurka och rödbetor behöver man ättiksyra. Ättiksyra har ett
E-nummer så om Linda Berglund säger att det inte finns några ämnen med E-nummer i hennes
produkter är det felaktigt. b) Här får du hitta på vad du ska skriva själv. Men tänk på att inte
skriva kränkande, även om du skriver anonymt. Säg ingenting som du inte skulle våga säga rakt
i ansiktet på den som du skriver till, antingen det är Linda Berglund eller någon lyssnare som
skrivit en kommentar. Du kan också träna på att skriva kommentarer med olika inriktning, men
samma innehåll. Låt den ena kommentaren vara upprörd och känsloladdad och den andra
kommentaren vara saklig
11. a) Vi har fått nya produkter inom många olika områden (till exempel livsmedel, läkemedel,
kläder, förpackningar, bränslen, hygien). b) Läkemedel och hygienprodukter har gett oss bättre
hälsa, men vi kan inte vara säkra på om konstgjorda tillsatser i livsmedel är ofarliga på lång sikt.
Vi vet med säkerhet att bilavgaser och utsläpp från fabriker är farliga. c) Utsläppen från fabriker
har gjort stor skada i västvärlden –och gör det fortfarande i tillväxtländerna. Det är farligt när
fabrikerna inte renar röken eller när de släpper ut smutsigt avloppsvatten i vattendrag. Men det
är också farligt när vi slänger till exempel läkemedel och organiska lösningsmedel bland vanligt
hushållsavfall eller spolar ner dem i avloppet. Och vi måste begränsa användningen av bensin
och diesel som framställts av råolja–för att minska
koldioxidutsläppen och klimatförändringarna. Svaren på de här tre frågorna är inte alls tänkta att
vara fullständiga. Använd dem som en start för att fundera, resonera och argumentera. Gå
gärna tillbaka till den här frågan när du har läst hela boken. Då har du ännu mer kunskaper i
kemi som du kan använda för att ta ställning.