Tentamen, medicinsk mikrobiologi DSM2.1. VT 2015

advertisement
Tentamen, medicinsk mikrobiologi DSM2.1. VT 2015
Maximalt antal poäng: 31; gräns för godkänt: 20 p
Bakteriologi/allmänt medicinsk mikrobiologi
1) För vart och ett av följande mikroorganismer agens, ange för varje enskilt om det
tillhör bakterier, virus, svampar, protozoer eller maskar. 3p
a) Enterobius vermicularis
b) Haemophilus influenzae
c) Pnemocystis jiroveci
d) Treponema pallidum
e) Trichomonas vaginalis
f) Trichopython rubrum
Svar: a) mask; b) bakterie; c) svamp; bakterie; protozoa, svamp
2) Vilka typer av Vibrio cholerae orsakar kolera? Vad är kardinalsymptomen och hur
uppkommer dessa? Är det sannolikt att sjukdomen smittar mellan människor?
Motivera svaret? 3p
Svar: Särskilda stammar av Vibrio cholerae (O1, O139, toxinproducerande).
Adhesion med TCP fimbrier, produktion av koleratoxinet (även andra toxiner kan
ingå), koleratoxinet påverkar adenylatcyklas och därmed jontransport/indirekt
vattentransport. Sannolikt ej eftersom smittdosen är rätt hög.
2) Vilken typ av diarre orsakar Vibrio cholerae? Vad är sjukdomssymptomen och hur
uppkommer dessa? (3 p)
Svar: sekretorisk diarré. Massiv vattnig diarré och eventuellt kräkningar, adhesion
via TCP fimbrier, produktion av cytotoniskt choleratoxin som dereglerar jonkanaler
och orsakar massiv utsöndring av vatten och salter.
3) Vilken typ av Escherichia coli bakterier kan ge upphov till en koleralik
sjudomsbild? 1p
Svar: enterotoxigenisk E. coli, eller ETEC.
4) Beskriv kort varför vi kan få symptom av tarmbakterier som inte producerar
enterotoxin. Ge två exempel på en sådana tarmpatogenertarmbakterier. 2p
Svar: En del orsakar stark inflammation i tarmslemhinnan, t.ex. på grund av
invasivitet. Typiska sådana är Shigella, Salmonella, EIEC, Campylobacter (vissa
stammar). Även destruktion av villi kan bidra (EPEC). Mängden vätska i tarmen kan
även öka pga. Att sensoriska nerver via submucosa nervplexa ger upphov till ökad
sekretion i kryptcellerna.
5) Bakterien Streptococcus pyogenes går även under ett annat namn. Vilket? Nämn
två infektioner som typiskt orsakas av denna bakterie. (3p?)
Svar: Grupp A streptokocker. Faryngit, nekrotiserande fascitiis, ”streptococcal toxic
shock syndrome, erysipelas, tidigare även scharlakans feber.
6) Nämn tre infektioner som typiskt orsakas av Pseudomonas aeruginosa. 1,5p
Svar: Lunginfektioner, urinvägsinfektioner, brännsårsinfektioner,
(yttre)öroninfektioner, ögoninfektion ffa efter skada.
7) Infektioner med Pseudomonas aeruginosa är inte sällan svårbehandlade. Ange en
tänkbar orsak till detta. 1p
Svar: bakterien är naturligt resistent mot flera antibiotika, kan bilda biofilm. Svåra
typer av infektioner som associeras med bakterien (cystisk fibros, brännsår).
8) Nämn tre egenskaper du skulle önska dig av ett ”bra” antibiotikum. 1,5p
Svar: Vara fri från biverkningar, inte ge upphov till allergi, vara billigt att framställa,
absorberas bra per oralt, låg resistensutveckling…
9) Vaccination är en effektiv metod för att kontrollera infektionssjukdomar. Vilken av
följande sjukdomar har vi lyckats utrota med hjälp av vaccination? a) lepra, b) rabies,
c) smittkoppor, d) pest, e) polio. 1p
Svar: c).
10) Vad kan bidra till att det är svårt eller omöjligt att utrota en patogen genom
vaccination? Ange två tänkbara orsaker. 2p
Svar: Antigen variation, zoonotisk agens, annan naturlig nisch i naturen,
kostnadsfråga….
Virologi
11) Det svenska vaccinationsprogrammet innefattar barnsjukdomar såsom mässling
och påssjuka. Vilken/vilka virusfamiljer tillhör dessa virus? Ange tänkbara orsaker
varför man vaccinerar mot dessa virus. 4p
Svar: Paramyxo. Kan komma med komplikationer så som med encefalit,
lunginflammation; meningoencefalit samt orchit vid påssjuka.
12) Hepatitvirus har fått sitt namn på grund av att de har ett gemensamt målorgan,
levern, snarare än att de utgör en enhetlig taxonomisk grupp. Beskriv skillnader och
likheter mellan hepatit A, B och C virus vad gäller struktur, smittspridning och
patogenes. 3p
Svar: Hepatit A (picornavirus):Icke-höljebärande, positivt-strängat RNA virus;
Fekal-oral (sexuell) smitta; självläkande (oftast); Hepatit B (hepadnavirus):
Höljebärande DNA virus; , smittar parenteralt och sexuellt; risk för kronisk infektion,
levercirrhos, levercellscancer Hepatit C: höljebärande positivt strängat RNA virus
(flavivirus): parenteral (och sexuell smitta; ; risk för kronisk infektion, levercirrhos,
levercellscancer.
13) Vilka cancerformer finns det idag förebyggande vaccin mot? 2p
Svar: Hepatit B-orsakad levercancer, samt HPV-orsakad cancer i cervix, vulva,
vagina
14) Vilken virusfamilj är den vanligaste orsaken till övre luftvägsinfektioner? Hur
kommer det sig att man kan få dessa infektioner så många gånger sin livstid? 2p
Svar: Rhinovirus som tillhör picornavirusfamiljen. Dessa orsakar förkylningar som
man kan få många gånger. Detta beror delvis på att immuniteten i luftvägarna som
domineras av IgA inte är fullgod , samt på förekomst av flera (100-tals) olika typer av
viruset.
15) Hur överförs följande virus till människa? a) Varicella-zoster virus, b) Herpes
simplex virus, c) influensavirus, d) hantavirus (sorkfeber). 2p
Svar: a) Luftburet, b) via slemhinnor, c) luftburet, d) “luftburet” via ffa. sorkurin
Parasitologi/mykologi
16) Hur kan man bli infekterad av parasiten Toxoplasma gondii? Vilka kliniska
manifestationer kan infektionen få? 2p
Svar: Kattavföring, dåligt tillrett/rått kött, transplantation. Ofta asymptomatisk,
möjligen mononukleosliknande symptom. Ögoninfektion. Kongenital toxoplasmos.
Download