Lärandemål

advertisement
Från lärandemål till bedömning
PUK-dagen, 6 maj 2009
Rosalind Duhs
Centre for the Advancement of Learning and
Teaching (CALT)
University College London
[email protected]
Upplägg
09.15 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
14.30
15.00
16.00
Inledning och diskussion
Kaffe
Fortsättning
Lunch
Arbete i grupper utifrån
deltagarnas egna kurser
Kaffe
Återsamling, uppsummering
Slut
Ett år med Bologna:
‘Vad behöver vi arbeta vidare med?’
Lärandemålsstyrd undervisning- hur då?
Många har ett behov av pedagogisk utveckling när
det gäller lärandemålsstyrd utbildning. Detta kan
t ex göras genom:
• Inventering av undervisningsformer
• Inventering av examinationsformer. Behöver alla
lärandemål examineras? Betygsättas?
‘Vad behöver vi arbeta vidare med?’
Fortsättning
• Precisering av betygskriterier. Hur ska sådan
precisering göras då? Vari ligger G resp VG?
• Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan ämnen:
Hur gör ni? Hur kan t ex färdigheter och förmågor
examineras?
Målen för dagen:
baseras på ’ett år med Bologna’
Efter avslutad PUK-dag förväntas deltagarna kunna:
1. Anpassa undervisningsformer till lärandemål
2. Anpassa examinationsformer till lärandemål
3. Formulera användbara betygskriterier
4. Förklara skillnaden mellan G resp VG i det egna
ämnet
5. Beskriva ’hur andra gör’ och bedöma om det är
relevant för det egna ämnet
Grundutbildning Högskolelagen
8 § Utbildning på grundnivå skall utveckla
studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska
bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och
lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
...forts
Inom det område som utbildningen avser skall
studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan
specialkunskaper inom området.
Lag (2006:173)
Studenternas mål
Samhällsvetenskap, GU
Mest efterfrågade färdigheter är:
• att självständigt lösa problem,
• tänka kritiskt,
• söka och värdera information,
• analysera problem,
• argumentera och övertyga.
Kunskapsformer
4. Examensbeskrivningar
• Kunskaper och förståelse
• Färdigheter och kompetenser
• Värderingsförmåga och förhållningssätt
Olika slags kunskap utvecklas tillsammans.
Är ‘färdigheter och förmågor’ nya?
Kan studenten få ett godkänt resultat genom att
återge kunskap?
MIT:s lärandemål (utdrag)
Learning Objectives*
If I've done a good job as the instructor and you've put
effort into the course, by the end of the semester, you
should be able to:
•
•
Define the major research streams in learning in higher
education (cognitive psychology, constructivism, expert-novice
studies, etc.).
Describe three or four ways that research can be applied to
STEM (science, technology, engineering, mathematics)
teaching.
…
*We will talk about how to write learning objectives. What do you
notice about the characteristics of this list? For example, how is
each learning objective phrased?
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Chemistry/5-95JSpring-2006/Syllabus/
Lärandemål
Nedtecknade beskrivningar av vad studenten
förväntas veta, förstå, kunna, och kunna göra efter
genomgången kurs.
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Hur har arbetet med lärandemål fungerat sedan ni träffades sist?
Hur ser ni på lärandemålens pedagogiska konsekvenser?
Från lärandemål till examination
Lärandemål
Kunskap och
förståelse
Färdighet och
förmåga
Värderingsförmåga
Förhållningssätt
-
Tematiskt
innehåll
Perspektiv
Begrepp
Litteratur
etc
Undervisningsformer
Examinations
-former
Betygssättning
Utvärdering
Var i utbildningen undervisas, övas, examineras
examensmålens innehåll?
Examensmål
Lärandemål
Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs
Examensarbete
Kunskap och
förståelse
-
?
u/ö/e
e
Färdighet och
förmåga
-
?
u/ö/e
e
Värderingsförmåga
Förhållningssätt
-
?
u/ö/e
e
Fokus 1 + 2
1. Anpassa undervisningsformer till lärandemål
2. Anpassa examinationsformer till lärandemål
Studenten och
lärandemålssystemet
lärprocessen
förväntade
studieresultat
reliabel
bedömning
återkoppling
valid examination
bedömningskriterier
’CONSTRUCTIVE ALIGNMENT’
Inre logik i lärandemål, lärande, och
examination
Undervisningsoch
läraktiviteter
Lärandemål
Examinationsformer
Röd tråd mellan lärandemål, lärande, och examination
Lärandemål och examinationsform
NEUROPSYKOLOGISK TEORI OCH
DIAGNOSTIK 10 p: Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Självständigt planera, genomföra och
avrapportera neuropsykologiska
utredningar
EXAMINATIONSFORM:
Utföra en neuropsykologisk utredning och
avrapportera den.
Specifikt ska studenten kunna:
Beskriva nervsystemets anatomi och
utveckling
Analysera huvudteorierna inom
neuropsykologi avseende vuxna, och
belysa aktuella frågeställningar och
metoder
Tillämpa aktuella neuropsykologiska
metoder och frågeställningar och relatera
dessa till tidigare testteoretiska kunskaper
Välja bland olika neuropsykologiska
diagnostiska metoder avseende vuxna
och barn, administrera dessa, och
analysera och tolka resultaten
Nätburen
examination
Skriva en analys av utredningen;
motivera valet av diagnostisk metod med
hänsyn till aktuella frågeställningar och
beskriva hur resultattolkningen har skett.
NIVÅBESKRIVNINGAR
Europeiska (Dublin Descriptors) och nationella (Högskolelagen)
NATIONELLA EXAMENSBESKRIVNINGAR
LÄRANDEMÅL PÅ PROGRAMNIVÅ
KUNSKAPSFORMER:
Kunskaper och förståelse
Färdigheter och kompetenser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
LÄRANDEMÅL PÅ
KURSNIVÅ
Bidrar till att studenten
uppnår lärandemålen på
programnivå
LÄRANDEMÅL
PÅ
UPPGIFTSNIVÅ
Bidrar till att
studenten
uppnår
lärandemålen
på kursnivå
LÄRANDEMÅL
PÅ
UPPGIFTSNIVÅ
Bidrar till att
studenten
uppnår
lärandemålen
på kursnivå
LÄRANDEMÅL PÅ
KURSNIVÅ
Bidrar till att studenten
uppnår lärandemålen på
programnivå
LÄRANDEMÅL
PÅ
UPPGIFTSNIVÅ
Bidrar till att
studenten
uppnår
lärandemålen
på kursnivå
LÄRANDEMÅL
PÅ
UPPGIFTSNIVÅ
Bidrar till att
studenten
uppnår
lärandemålen
på kursnivå
LÄRANDEMÅL PÅ
KURSNIVÅ
Bidrar till att studenten
uppnår lärandemålen på
programnivå
LÄRANDEMÅL
PÅ
UPPGIFTSNIVÅ
Bidrar till att
studenten
uppnår
lärandemålen
på kursnivå
LÄRANDEMÅL
PÅ
UPPGIFTSNIVÅ
Bidrar till att
studenten
uppnår
lärandemålen
på kursnivå
Exempel från UCL
Programme Specification BSc Psychology
Översiktliga lärandemål
Från
http://www.psychol.ucl.ac.uk/
Studera programmet och fundera på den inre
logiken mellan lärandemål, undervisningen och
examination. Finns den?
(10 minuter)
Ett exempel: tankar bakom en kurs
Konkreta
upplevelser
Observation
och reflektion
Aktivt
experimenterande
Abstrakt
tänkande
Kolb i Hedin s. 50-51
Studenten uppnår lärandemål
genom aktivitet
Inslag
1. Inleda
Lärare och student
2. Aktivera
Lärare och student
3. Fortsätta aktivitet
Student
4. Reflektera
Student
5. Djupdyka i materialet
Student
6. Examinera
Lärare och student
Studenternas aktiva lärande mot
lärandemålen: högskolepedagogik
EXEMPEL
STEG 2 Aktivera
PingPonginlägg
Välj ett lärandemål
var och beskriv
tillhörande
undervisning,
examination och
betygskriterier.
STEG 1 Inleda
PingPonginlägg om
rollen som t ex
högskolelärare,
(psykolog), mm och
personliga mål inför
kursen
Studentens engagemang
STEG 6
Examinera
Avsluta postern
och förbered den
för vernissagen
Läraren initierar/stödjer aktivitet
Studenten utför aktivitet
STEG 5
Djupdyka
i litteraturen och
kom fram till ev
problemlösningsstrategier. Börja
förbereda postern.
STEG 3 Forts.
Auskultationen av ett
undervisningstillfälle
med fokus på
samma lärandemål
som för steg 2
planeras, utförs och
följs upp.
STEG 4
Reflektera
Reflektion om
auskultationstillfällena skrivs
och publiceras på
PingPong.
Reflektionscykel
ERFARENHET
Diskutera med
andra
(Vetenskaplig)
utvärdering
REFLEKTION
TESTNING
Teori
Innovation
Utveckla idéer
GENERALISERING
Fokus 3 + 4
Formulera användbara betygskriterier
Förklara skillnaden mellan G resp VG i det egna
ämnet
Målrelaterad betygssättning
Studentens prestationer bedöms i förhållande till
lärandemål enligt förutbestämda, tydliga betygskriterier
(i princip kan en hel grupp få samma betyg)
Vad behövs för att sätta betyg i ett
målrelaterat betygssystem?
Betygsskala och betygsgrader
• Målrelaterad, antal grader och benämningar
Lärandemål
• En nedtecknad beskrivning av vad studenten förväntas
kunna och kunna göra vid slutet av kursen/ utbildningen
Betygskriterier
• En specificering av hur väl studenten behöver ha
uppnått lärandemålen för respektive betyg
HÖGRE LÄRANDE: Vad är det?
What is learning/higher order learning (HOL)?
ADOPTIVE LEARNING
Knowledge transmitted
ADAPTIVE LEARNING
Knowledge created = HOL
Knowlege and practice of
Formation and generation of
Facts, Assertions, Rules and
Laws
Personal Interpretation and Meaning
Terminology, Language and
Protocols
Evaluation and Decisions
Techniques and Procedures
Arguments, Reasoning and
Justification
Organisation and Structure
Synthesis and Conceptualisation
Established Principles and
Relationships
Originality, Creativity and Innovation
From: http://www2.warwick.ac.uk/services/cap/resources/pubs/eguides/eskills/guidelines/higher/
Betygskriterier
Exempel från UCL
Översiktliga betygskritier för skriftligt arbete
Från
http://www.psychol.ucl.ac.uk/
Studera betygskriterierna och fundera på hur de skulle
kunna fungera i praktiken.
Skulle något liknande vara användbart för era kurser?
(15 minuter)
Examination
för lärande
Från: http://northumbria.ac.uk/cetl_afl/afl/?view=Standard
Sammanfattning och slutsats
• Lärandemål är en del av ett system.
• Inre logik mellan systemets olika delar förtydligar
lärprocessen och dess förväntade resultat.
• Valet av läraktiviteter och examinationsformer
påverkas av lärandemålen.
• Systemet kan utformas på ett sätt som främjar
’högre lärande’.
• Betygskriterier som används av lärare och student
förtydligar lärarens förväntningar.
Efter lunch: Fokus 5
Beskriva ’hur andra gör’ och bedöma om det är
relevant för det egna ämnet
Arbete i grupper utifrån deltagarnas egna kurser
Fundera på lärandemålen för dagen (Bild 5).
Välj något/några att arbeta med utifrån dina kurser.
Förbered en kort översiktlig presentation av ert
arbete gärna med hjälp av blädderblock
Resurs: litteratur inför dagen, types of assessment
methods, exempel
Table 1: Students' perceptions of their teaching-learning
environments (ETLQ scales) (Hounsell 2006)
Clarity
Choice
Teaching
Feedback
Assessment
Staff
Students
Interest
Clear aims and curricular congruence
Choice in how and what to study
Teaching which encourages
understanding
Clear and supportive guidance and
feedback on set work
Assessing understanding and critical
thinking
Staff enthusiasm and support
Student support
Interest and enjoyment
Download