Biogas - Wastetofuel

advertisement
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
1
Tryckdatum: 2017-07-14
NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn:
Biogas
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds från
Identifierade användningar
Energiutvinning och fordonsbränsle.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Fax nr:
E-mail till ansvarig utgivare av
säkerhetsdatabladet:
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB)
251 89 Helsingborg
042-10 75 70
042-10 77 93
[email protected]
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefonnummer i Sverige:
112
Telefonnummer till Giftinformationscentralen:
112- begär Giftinformation
2
FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av blandningen
Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG
F+; R12
Hälsa
Biogas är inte klassificerad som hälsofarlig. Om biogas läcker ut i oventilerade utrymmen finns det risk
för kvävning. Utströmmande gas kan ge köldskador.
Miljö
Ej klassificerad som miljöfarlig. Innehåller metan som är en växthusgas.
Brand
Biogas är klassificerad som extremt brandfarlig och bildar explosiva blandningar med luft (ca 7-20%
gasinblandning vid markatmosfärtryck och normal utom- eller inomhustemperatur).
2.2 Märkningsuppgifter
Märkning enligt direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG
sida 1 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
Tryckdatum: 2017-07-14
Farosymbol och farobeteckning:
Extremt brandfarligt
Riskfras(er):
R12: Extremt brandfarligt.
Skyddsfras(er):
S9: Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
S16: Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S33: Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Innehåll:
Metan >97%
2.3 Andra faror
Inga andra kända faror.
3
SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Biogas är en gas som framställs genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria
förhållanden och består huvudsakligen av metan. Variationen av sammansättningen är liten.
Doftämnet Tetrahydrotiofen (THT) tillsätts biogasen och mängden THT är ca 7 mg/Nm3 (<0,001%).
Svavelinnehållet (exklusive svavel i THT) är <0,5mg/Nm 3 och vatteninnehållet är < 32 mg/m3.
3.2 Blandningar
Klassificering av ingående komponenter enligt ämnesdirektivet (67/548/EEG)
Farligt ämne
Konc. CAS/EINECS REACH
Farokod
(%)
registreringsnr*
Riskfraser
Metan
R12
>97
74-82-8/
200-812-7
F+
Riskfraser, fulltext: R12: Extremt brandfarligt. * Biogas är undantaget REACH-registrering enligt REACH bilaga V.
Klassificering av ingående komponenter enligt CLP-förordningen (1272/2008/EG)
Farligt ämne
Konc. CAS/EINECS
REACH
Koder för
(%)
registrerings- faroklass och
nr*
kategori
Metan
>97
74-82-8/
200-812-7
Flam. Gas 1
Press. Gas
Faroangivelser
H220
H280
Faroangivelser, fulltext: H220: Extremt brandfarlig gas., H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
* Biogas är undantaget REACH-registrering enligt REACH bilaga V.
sida 2 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
4
Tryckdatum: 2017-07-14
ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänna råd:
Se till att det finns tillgång till lämplig första-hjälpenutrustning och personal som är tränad för förstahjälpen.
Vid inandning:
Flytta exponerad person till frisk luft. Håll den drabbade varm och låt vederbörande vila i en upprätt
ställning. Vid andningsstillestånd eller oregelbunden andning låt utbildad personal ge konstgjord
andning eller syrgas samt kontakta läkare. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
Vid hudkontakt:
Skölj köldskadad hud med mycket vatten. Avlägsna inte kläderna. Vid kvarstående besvär kontakta
läkare.
Vid kontakt med ögonen:
Skölj omedelbart med rikligt med vatten. Använd om möjligt ljummet vatten. Håll isär ögonlocken och
lyft emellanåt det övre och det undre ögonlocket. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser om
det är lätt. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
Vid förtäring:
Eftersom biogas är en gas är förtäring inte sannolik. Se inandning.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Vid inandning: Om biogas läcker ut i oventilerade utrymmen finns det risk för kvävning.
Vid hudkontakt: Utströmmande gas kan ge köldskador.
Vid kontakt med ögonen: Utströmmande gas kan ge köldskador.
Vid förtäring: Eftersom biogas är en gas är förtäring inte sannolik.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs
Kontakta som en generell regel läkare vid tveksamhet och om symtom kvarstår. Ge aldrig något via
munnen till en medvetslös person.
5
BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1 Släckmedel
Stora bränder ska endast bekämpas av Räddningstjänsten.
Lämpliga släckmedel: Använd släckmetoder som är lämpliga med avseende på omgivningen. Pulver
eller koldioxid kan användas vid mindre bränder.
Olämpliga släckmedel: Använd inte vatten i samlad stråle.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Innehåller gas under tryck. Extremt brandfarlig gas. Vid brand eller upphettning inträffar en
tryckökning varvid behållare kan sprängas med risk för efterföljande explosion.
Området kring läckande gasledning avspärras och evakueras. Om inte Räddningstjänsten bestämmer
annat görs avspärrningen minst 25 m från läckan. Stäng av tillförseln om det kan göras på ett säkert
sida 3 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
Tryckdatum: 2017-07-14
sätt. Låt elden vid större bränder brinna ut. Gasflaskor i närheten av branden flyttas eller kyls om detta
kan göras på ett säkert sätt.
Vid ofullständig förbränning av biogas kan farliga förbränningsprodukter som kolmonoxid och
kväveoxider bildas.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Inga särskilda anvisningar. Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning, tryckluftsapparat med
övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask.
6
ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Oavsiktliga utsläpp innebär en allvarlig risk för brand eller explosion. Undvik gnistbildning och alla
andra antändningskällor. Undvik inandning av gas. Sörj för god ventilation. Vid risk för direktkontakt
bär följande skyddsutrustning:
Ögonskydd/ansiktsskydd:
Skyddsglasögon eller visir.
Hudskydd/Handskydd:
Värmeisolerade handskar (t.ex. av nitrilgummi) samt skyddskläder.
Andningsskydd:
Andningsskydd med lufttillförsel.
Mindre utsläpp: Stoppa utsläppet om detta kan göras på ett säkert sätt och ventilera området.
Större utsläpp: Kontakta omedelbart Räddningstjänsten. Evakuera omgivande områden. Stoppa
utsläppet om detta kan göras på ett säkert sätt. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal
kommer in. Meddela ledningsägare/distributör. Gas som läcker ut ur ledning avkyls, vidta därför
åtgärder för att undvika köldskador på t.ex. ledningar.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till atmosfären (metan är en mycket potent växthusgas). Stoppa utsläppet om detta kan
göras på ett säkert sätt.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Stoppa utsläppet om detta kan göras på ett säkert sätt.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
För mer information gällande begränsning av exponeringen/personligt skydd eller avfallshantering, se
avsnitt 5.2, 8 och 13.
7
HANTERING OCH LAGRING
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Produkten används endast i slutna system som uppfyller gällande myndighetskrav.
Hanteringsområdet ska vara skyltat enligt gällande bestämmelser. Undvik all gnistbildning inom
området. All yrkesmässig hantering är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Följ aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(tidigare Räddningsverket).
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur.
Kontakta gasleverantören vid tveksamheter. Gasflaskor placeras utomhus eller i välventilerat utrymme
sida 4 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
Tryckdatum: 2017-07-14
samt åtskilt från antändningskällor. Arbete med lagringsbehållare och anslutning av sådana får endast
utföras av personal med särskild behörighet.
7.3 Specifik slutanvändning
Biogas används för energiutvinning och som fordonsbränsle.
8
BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniskt gränsvärde, Sverige
Det finns inga hygieniska gränsvärden angivna.
Härledd nolleffektnivå (DNEL)/minimal effektnivå (DMEL) för arbetstagare och allmänhet
Eftersom biogas är undantaget registreringsplikt enligt REACH krävs inte framtagning av DN(M)EL.
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Eftersom biogas är undantaget registreringsplikt enligt REACH krävs inte framtagning av PNEC.
8.2 Begränsning av exponeringen
Produkten får endast användas i slutna system som uppfyller gällande myndighetskrav. Hantera
biogas i väl ventilerade utrymmen med frånluft i takhöjd.
Personlig skyddsutrustning
Ögonskydd/ansiktsskydd:
Hudskydd/Handskydd:
Andningsskydd:
Behövs ej vid användning enligt anvisningar.
Behövs ej vid användning enligt anvisningar.
Behövs ej vid användning enligt anvisningar.
Begränsning av miljöexponering
Se avsnitt 6 och 13.
9
FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende:
Färg:
Lukt:
pH:
Smältpunkt/fryspunkt:
Kokpunkt:
Gas (komprimerad)
Färglös
Distinkt och otrevlig vid tillsats av doftämne annars
doftlös.
Ej tillämpligt
-182˚C
-161˚C
Flampunkt:
Brännbarhet:
Övre/undre explosionsgräns:
-89˚C
Extremt brandfarlig
ca 7-20% gasinblandning (vid markatmosfärtryck och
sida 5 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
Ångtryck:
Relativ densitet:
Densitet:
Löslighet i vatten:
Fördelningskoefficient:
Självantändningstemperatur:
Sönderfallstemperatur:
Viskositet:
Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:
Tryckdatum: 2017-07-14
normal utom- eller inomhustemperatur)
Ej tillämpligt
0,578 (luft = 1)
0,7075 kg/Nm3
24.4±1.0 mg/l vid 25˚C
Log Pow = 1,09
>600°C vid 1 atm
Ej tillämpligt
11.2 µPa s vid 27°C
Biogas bildar explosiva blandningar med luft vid ca
7-20% gasinblandning vid markatmosfärtryck och
normal utom- eller inomhustemperatur.
Ej oxiderande
9.2 Annan information:
Övre energivärdet
39 MJ/Nm3
Nedre energivärdet
35 MJ/Nm3
Wobbeindex
>44,7 MJ/Nm3
Molvikt
16,69 kg/kMol
Vattendaggpunkt
<-30˚C vid 200 bar
10
STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet
Biogas är stabilt under normala förhållanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Biogas är stabilt under normala förhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Biogas bildar explosiva blandningar med luft (ca 7-20% gasinblandning vid markatmosfärtryck och
normal utom- eller inomhustemperatur).
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Undvik värme, eld och gnistor.
10.5 Oförenliga material
Inga kända.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Vid ofullständig förbränning av biogas kan farliga förbränningsprodukter som kolmonoxid och
kväveoxider bildas.
sida 6 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
11
Tryckdatum: 2017-07-14
TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Nedanstående data gäller för huvudkomponenten metan.
För ämnen ska information lämnas om följande faroklasser
Akut toxicitet
Oral
Eftersom ämnet är en gas är exponeringsvägen inte sannolik.
Inandning
Ämnet är inte klassificerat som farligt vid inandning. Klassificeringen är baserad på tester gjorda på
metan och liknande gaser (”read across” från isobutan, butan och propan).
Hud
Eftersom ämnet är en gas är exponeringsvägen inte sannolik.
Frätande/irriterande på huden
Ämnet är inte klassificerat som frätande eller irriterande på huden. Tester är ej tillämpliga.
Utströmmande gas kan ge köldskador.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Ämnet är inte klassificerat som frätande eller irriterande på ögon. Tester är ej tillämpliga.
Utströmmande gas kan ge köldskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering
Ämnet är inte klassificerat som luftvägs- eller hudsensibiliserande.
Mutagenitet i könsceller
Ämnet är inte klassificerat som mutagent (OECD 471).
Cancerogenitet
Ämnet är inte klassificerat som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet
Ämnet är inte klassificerat som reproduktionstoxiskt. Klassificeringen är baserad på tester gjorda på
liknande gaser (OECD 422, ”read across” från butan, etan och isobutan).
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ämnet är inte klassificerat som STOT-SE. Klassificeringen är baserad på tester gjorda på liknande
gaser (OECD 422, ”read across” från butan, etan och isobutan).
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Ämnet är inte klassificerat som STOT-RE. Klassificeringen är baserad på tester gjorda på liknande
gaser (OECD 422, ”read across” från butan, etan och isobutan).
sida 7 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
Tryckdatum: 2017-07-14
Fara vid aspiration
Ämnet är inte klassificerat som farligt vid aspiration.
12
EKOLOGISK INFORMATION
Biogas är inte klassificerad som farlig för miljön. Nedanstående data gäller för huvudkomponenten
metan.
12.1 Toxicitet
Toxicitet för fisk
För metan är LC50 (96 h) för fisk beräknat till 148 mg/l men då detta värde överstiger gasens löslighet i
vatten är det inte möjligt att uppnå denna koncentration(QSAR).
Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur
För metan är LC50 (48h) för Daphnia sp. beräknat till 69 mg/l (QSAR).
Toxicitet för vattenlevande alger
För metan är EC50 (96h) för alger beräknat till 19 mg/l (QSAR).
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Abiotisk nedbrytning
Halveringstiden av metan vid nedbrytning orsakad av ljus (fotokemisk nedbrytning) har uppskattats till
1906 dagar.
Biologisk nedbrytning
Metan är lättnedbrytbart (”read across” från etan samt QSAR för metan).
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulering av metan är inte sannolik.
12.4 Rörlighet i jord
Information saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB- bedömning
Metan uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som ett PBT- eller ett vPvB- ämne.
12.6 Andra skadliga effekter
Metan är en mycket potent växthusgas. Vid förbränning bildas koldioxid som också är en växthusgas
men eftersom biogas är ett förnybart bränsle bedöms den inte bidra till något nettotillskott av koldioxid.
13
AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Ej relevant med hänsyn till produktens egenskaper, användning och transport-/distributionssätt. Vid
normal användning bildas inget avfall.
sida 8 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
14
Tryckdatum: 2017-07-14
TRANSPORTINFORMATION
Ej aktuellt när produkten transporteras och distribueras i rörledning till användare av biogas. För
transporter på väg gäller nedanstående enligt ADR och utsedd säkerhetsrådgivare skall finnas.
Användare som avser skeppa eller fordonstransportera biogas ansvarar själv för märkning och
hantering enligt gällande föreskrifter.
14.1 UN-nummer: 1971
14.2 Officiell transportbenämning: METAN, KOMPRIMERAD
14.3 Faroklass för transport: 2
14. 4 Förpackningspgrupp: Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror: Ej klassificerat som vattenförorenande ämne.
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillämpligt
Annan transportinformation
Etikett: 2.1
Klassificeringskod: 1F
Farlighetsnummer: 23
15
GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som
bryter ned ozonskiktet.– ej tillämpligt för Biogas
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar
och om ändring av direktiv 79/117/EEG – ej tillämpligt för Biogas
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och
import av farliga kemikalier – ej tillämpligt för Biogas
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Biogas är undantaget REACH-registrering enligt REACH bilaga V och en kemikaliesäkerhetsrapport
har därför inte behövt tas fram.
sida 9 av 10
S ÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Biogas
Version: 1.0/Sv
Revisionsdatum: 2017-07-14
16
Tryckdatum: 2017-07-14
ANNAN INFORMATION
Förkortningar
DNEL:
Derived No Effect Level. På svenska: härledd nolleffektnivå
DMEL:
Derived Minimal Effect Level. På svenska: härledd minimal effektnivå
LC50:
Lethal Concentration. Den koncentration som är dödlig för 50 % av testorganismerna
inom en viss specificerad tid.
EC50:
Effect Concentration. Den koncentration som har en viss observerad eller uppmätt
effekt på 50 % av testorganismerna inom en viss specificerad tid.
STOT:
Specific Target Organ Toxicity. På svenska: specifik organtoxicitet.
PNEC:
Predicted No-effect Concentration. På svenska: Uppskattad nolleffektkoncentration och
definieras som den koncentration av ämnet under vilken det inte väntas uppkomma
några skadliga effekter i den berörda miljön.
PBT:
Persistent, Bioaccumulative, Toxic substances. På svenska: Långlivade,
Bioackumulerande och Toxiska ämnen. PBT-ämne uppfyller kriterierna i del 1, bilaga
XIII i Reach.
vPvB:
Very Persistent, Very Bioaccumulative substances. På svenska: Mycket långlivade och
mycket bioackumulerande ämnen. Ett vPvB-ämne uppfyller kriterierna i del 2, bilaga
XIII i Reach.
Viktiga litteraturreferenser
Registreringsdossier enligt REACH (förordning (EG) Nr 1907/2006) för metan (tillgänglig från
http://echa.europa.eu/).
Revision
Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner.
Producentens anteckningar
Eftersom biogas är en naturprodukt är dess sammansättning inte konstant, dock gäller att kvalitén ska
uppfylla gällande standard SS 15 54 38 (Motorbränsle som bränsle till snabbgående ottomotorer).
Säkerhetsdatabladet uppdateras endast när NSR AB bedömer att verkliga förhållanden i allt för stor
omfattning avviker från informationen i säkerhetsdatabladet.
NSR AB har ingen kontroll över biogasen när den mottagits av distributör eller annan kund och lämnar
därför inga garantier eller påtager sig ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av
tillämpningen av detta säkerhetsdatablad eller till följd av hantering, förvaring, lagring, användning
eller bortskaffande av produkten.
sida 10 av 10
Download