Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde
Jändelskolan 4-6/fritidsklubben
Bakgrund
Många barn och ungdomar utsätts för diskriminering och annan kränkande
behandling i skolan, detta kan självfallet aldrig accepteras. Att skolan ska vara
en trygg plats där barns, ungas och vuxnas rättigheter respekteras fullt ut
prioriteras högt av regeringen. En ny lag om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever trädde därför i kraft den 1:a april
2006.
Vår målsättning med likabehandlingsarbetet
Alla elever som tillhör Jämjö samverkansområde ska känna sig trygga i våra
verksamheter.
Ingen elev ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i
skolan eller barnomsorgen.
Eleverna ska känna att de blir respekterade för den de är.
All undervisning ska vara fri från fördomar.
Vad säger lagen ”om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever”?
1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt
att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på
utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100).
5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett målinriktat
arbete för att främja de ändamål som anges i 1§.
Vad säger läroplanen?
Lpfö-98:
” Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och
syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom
öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.”
Lpo-94:
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
Definitioner
Diskriminering - kan vara direkt eller indirekt.
Direkt diskriminering är när ett barn eller en elev behandlas sämre än andra på
grund av sitt kön, sin etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.
Indirekt diskriminering är när ett barn eller en elev behandlas sämre genom att
skolan agerar på ett sätt som inte direkt upplevs som diskriminerande men som
ändå får en diskriminerande effekt.
Annan kränkande behandling – ett uppträdande som kränker ett barns eller en
elevs värdighet och inte är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna.
Mobbning är ett exempel på kränkande behandling.
Mobbning - när en eller flera personer vid upprepade tillfällen kränker en annan
person fysiskt, psykiskt eller båda delarna.
Metod
Varje verksamhet inom samverkansområdet ska:
-
främja likabehandling
förebygga/motverka diskriminering och annan kränkande behandling
utvärdera sitt likabehandlingsarbete
Detta görs genom upprättande av verksamhetsanpassade handlingsplaner som
beskriver hur man arbetar förebyggande, vem som ansvarar och planerade
åtgärder (se bilaga).
Arbetet på Jändelskolan 4-6/fritidsklubben
Målsättning: Vi vill alla ha en skola där:







alla kan känna att de duger
alla kan känna trygghet
alla är lyhörda
alla ställer upp för varandra
alla delar med sig av goda idéer och samarbetar mellan klasserna
där ingen känner sig utanför
mobbningen inte får en chans
Förebyggande handlingsplan
1. Lägeskontroller
Förutom den gemensamma enkät (Trivsel och Inflytande) som görs kan
varje lärare göra utvärderande enkäter vid behov.
2. Föräldrakontakter
Kontinuerlig information, t.ex. vid föräldramöten och utvecklingssamtal,
om hur vi arbetar aktivt mot mobbning och för likabehandling, bör nå ut
till alla föräldrar.
Planen mot mobbning och för likabehandling finns på hemsidan.
Begreppsdiskussion: Vad är mobbning och kränkning och hur upptäcker vi
detta?
Samarbete
3. Åtgärder inom skolans ram
Vi ser till att vår policyskrift, En skola för hela människan, aktualiseras
för både elever och föräldrar med jämna mellanrum och att den efterlevs.
Den delas ut i år 4.
Skolstarten firas varje år.
Andra trivselsammankomster, t.ex. allsång, temadagar osv. varje termin
Utvalda kamratstödjare i alla klasser finns att vända sig till för dem som
behöver.
Någon/några vuxna skall alltid finnas ute på rasterna. Från hösten 2008
skall rastvaktsystemet utvecklas, så att fler ytor överskådas. Exempel är
omklädningsrum, grusplanen och berget. Från hösten 2008 skall eleverna
känna till vem som är jourlärare, så att de kan ta kontakt med denne när
något inträffar.
Skolgården görs trivsammare t.ex. hela skolan städar – elevidéer
välkomnas.
Från läsåret 08-09 skall felaktig/regelvidrig användning av mobiltelefoner
sanktioneras tydligare, och det kan bli aktuellt med totalförbud om inte
det senaste årets utveckling avstannar. Regler och principer skall anslås
tydligt på flera platser i skolbyggnaden.
4. På våra arbetslagskonferenser tar vi upp om någon av våra elever har
problem, som vi kan hjälpas åt att lösa. Vi delar med oss av nya idéer och
kunskaper när det gäller frågor om mobbning och likabehandling.
Alla på skolan tränar samtalsteknik med givna regler:
a) acceptera andras åsikter
b) acceptera andras känslor
c) ingen bör avbrytas
d) alla har rätt att avstå från att svara på en fråga
e) alla har rätt att ändra åsikt
f) alla bör ha en positiv attityd till den som talar
Detta sker fortlöpande vid t.ex. klassråd, kompissamtal och temadagar.
5. Åtgärder inom klassens ram
Normbildande arbete inom arbetsområdena:
Läsning – t.ex. högläsningsbok, bänkbok
Skrivning – t.ex. berättelser i jag-form, dagbok, tankebok
Bild – t.ex. utställning med antimobbningtema och likabehandling
Etiska arbetsområden – Samlevnadsfrågor beträffande värderingar och
attityder, solidaritet gemenskap, vänskap, uppmuntran osv.
Ge kunskap om:
… vad mobbning är
… vem som blir mobbad
… vem som mobbar
… vad som menas med kränkning
… konsekvenser
Under läsåret 08-09 skall samtalen tas upp ännu oftare i klassrummen
Två kamratstödjare från varje klass väljs. Dessa får utbildning. De får
också i förtroendeuppdrag…
… att vara närmaste kontakt för den som mobbas (dvs. stödja utsatta
elever)
… att rapportera alla tendenser till mobbning till sin lärare
… att delta i regelbundna träffar med övriga kamratstödjare
Eventuellt kan man arbeta med klasskontrakt – ”Jag som går på
Jändelskolan 4-6 lovar att …”. Uppföljningar av kontraktet sker med jämna
mellanrum.
Klassregler – uppbyggda efter elevförslag – naturligtvis med uppföljning.
Kompissamtal kommer att användas i än högre grad under läsåret 08-09
Akut handlingsplan

Vid minsta tecken på mobbning eller kränkning har alla på skolan
skyldighet att genast ingripa och/eller rapportera till någon
kontaktman – kamratstödjare, rastvakt, klassföreståndare annan
lärare eller annan vuxen. Vi skall under läsåret 08-09 jobba mycket
med att få bort ”skvaller-epitetet” som nu kan gälla när någon vill
berätta för de vuxna. Likaså skall förståelsen av det gemensamma och
enskilda ansvaret inympas ännu tydligare i eleverna.

På vår skola skall finnas en Kamratstödjargrupp, bestående av
kamratstödjarna och minst två vuxna, varav en skall kunna ”gå ifrån”
för samtal då en akut mobbningssituation uppkommit. Gruppen arbetar
efter en i förväg uppgjord plan som i korthet ser ut så här:
Om något händer




Samtal med den mobbade eller kränkte (inlevelse)
Ta reda på alla fakta – även detaljer. Visa tydligt att vi stöder eleven
och tänker hjälpa denne snabbt på ett ”smidigt” sätt.
Samtal med mobbaren eller kränkaren (ej moraliserande)
Förmå mobbaren eller kränkaren att erkänna och att ta ansvar för sitt
handlande.
Krav: Mobbningen eller kränkningen skall genast upphöra!!! Övervakning.
Samtal med medlöparna
Samma teknik som steg två
Uppföljning
Nya samtal med den mobbade eller kränkte, mobbaren eller kränkaren
och medlöparna. Fråga hur det har gått!
Då mobbningen eller kränkningen upphört får mobbaren eller kränkaren
och medlöparna i uppgift att få med den mobbade eller kränkte i
gemenskapen.
När den mobbade eller kränkte känner att en positiv förändring skett
görs gemensamt samtal med alla inblandade.



Gruppsamtal
med samtliga inblandade + några neutrala elever + kamratstödjare
Utvärdering
Vad kan bli ännu bättre?
Information
till berörda föräldrar
Under hösten 2008 skall kamratstödjararbetet omarbetas, eftersom vi
inte tycker att dagens form ger tillfredsställande resultat.
Tillägg
Ovanstående handlingsplan kan i sin helhet endast tillämpas i vissa sammanhang.
Vi bör vara flexibla och göra en snabb bedömning av hur mobbning eller
kränkning ska behandlas i varje enskilt fall. Sunt förnuft bör naturligtvis
tillämpas. Ibland bör kanske föräldrarna kontaktas i ett tidigare skede. Ibland
måste kanske rektor eller någon i elevvårdsteamet kontaktas.
Vår handlingsplan bör stå under ständig omprövning: Vad vill vi ändra, ta bort
eller lägga till?
En ständig beredskap mot mobbning eller kränkning bör finnas.
Utvärdering och revidering
Innehållet i och arbetet med denna plan skall utvärderas minst 1 gång per läsår.
Nästa utvärdering sker under vårterminen 2009.
Personalen på Jändelskolan 4-6/fritidsklubben
Rektor Helén Sollin