Ta facing exero eugait eugait, quisl et lorperit lum quis at, velit alit

Barn- och utbildningsförvaltningen
1 (6)
2 (6)
Visby 2014-06-26 Reviderad inför 2014-15
Likabehandlingsplan
Förskolan Skräddaren, Terra Nova Förskoleområde
Skollagen bilaga 1 2006: 67
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn
och elever.
Förskolans policy:
Alla barn skall kunna känna sig trygga, bemötas och behandlas med respekt.
Förskoleverksamheten skall vara miljöer som är fria från förekomst av diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling. Inget barn skall behöva vara rädd att gå till
förskolan.
( Skolverket Allmänna råd)
Likabehandlingsplanen innebär inte att alla barn skall behandlas lika. Vi är alla olika och
har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål, men
vägen dit ser olika ut för varje barn. Förskolan skall vara en trygg plats där alla skall
känna sig välkomna.
All personal skall vara engagerad i att förebygga och stoppa alla former av
diskriminerig, trakasserier och annan kränkande behandling. Allas lika värde
skall respekteras på förskolan.
Den utsattes egen upplevelse av det inträffade är utgångspunkten för en bedömning av
och utredning kring det som hänt.
Förskolechefs ansvar:
Förskolechef träffar regelbundet avdelningspersonal för information och diskussion
angående verksamheten och alla dess frågor.
 Vid behov har förskolechef samtal med föräldrar angående situationen.
 Om personal kränkt ett barn eller på annat sätt brustit utifrån
likabehandlingsplanen, har förskolechef samtal med den berörda personalen. Vid
allvarliga misstag kan detta leda till en skriftlig varning.
 Se till att personalen får den kompetensutveckling dem behöver.
Rutiner för dokumentation:
Det är viktigt att utredningen och de insatser som görs dokumenteras. En kopia skall
alltid lämnas till förskolechef som arkiverar denna. Blankett som skall användas, se
bilaga1.
3 (6)
Mål för det kommande året:
Fortsätta det kontinuerliga arbetet på förskolan med att se, bekräfta och ta allt som
händer på allvar. Alla skall mötas med en ömsesidig respekt och de goda relationerna
prioriteras i det vardagliga arbetet mellan barn och vuxna som möts i förskolan.
Målsättning för förskolan Skräddaren
Skräddaren skall vara:
 en förskola där man känner sig trygg och blir behandlad med respekt för den
man är.
 en förskola som bidrar till att barnet växer som människa genom att bli sedd
och bekräftad.
 en förskola där alla skall trivas och känna sig välkommen.
 en förskola som har engagerad personal som förebygger och stoppar alla
former av trakasserier och kränkande behandling.
 en förskola som ger grunden till det livslånga lärandet.
 en förskola där varje individ känner sig delaktig i en meningsfull verksamhet.
Definition av begrepp
Diskriminering
Ett övergripande begrepp för en negativ och kränkande behandling av individer eller
grupp av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i
fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De
fem grunderna är: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder.
Direkt diskriminering
Ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala regler/ordningsföreskrifter
tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barn och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna
gentemot barn eller mellan barn och barn.
Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet. Det är
barnet som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande.
Mobbing
En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar
eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
4 (6)
Kartläggning och nulägesanalys
Nuläge för förskolan Skräddaren:
Barnen är trygga i sina grupper och på sina avdelningar. Vi personal på förskolan
Skräddaren arbetar också för att barnen skall vara trygga på hela förskolan. Detta
innebär att vi har ett bra samarbete mellan avdelningarna och det resulterar i att
barnen är trygga med all personal på hela förskolan. Personalen strävar efter att vara
goda förebilder och vara lyhörda för varje barns behov och intressen. Vi arbetar
dagligen med värdegrunden och ser att vi får ett positivt resultat.




Barnen är omtänksamma
Barnen visar empati när någon är sjuk eller har gjort sig illa
Barnen hjälper varandra
Vi personal uppmärksammar och bekräftar barnen samt ger dem gensvar på
det vi ser och hör.
Vad kan vara kränkningar och mobbing på vår förskola (barn i åldern 1-5 år)?

Kränkningar och mobbing mellan barnen kan förekomma eller uppstå i alla
olika situationer under dagen så som t.ex. samling, måltider, promenader, på
gården och i den fria leken.
Hur upptäcker vi det?




Genom att vi är där barnen är.
Vi är lyhörda, vi nystar i barnens ”skvaller”.
Vi försöker ligga steget före, se barnens mönster i leken och val av kamrater.
Vi lyssnar av med föräldrarna, om barnen har berättat något hemma som de
har reagerat på eller undrar över.
Verbal kränkning
 Kommenterar om hur man ser ut i både klädsel och utseende.
 När barn retas och fryser ut varandra, t.ex. ” Du får inte vara med och leka, ”
Jag vill inte sitta bredvid henne/honom”, ”Du får inte komma på mitt kalas”.
Fysisk kränkning
 Att med mimik och kroppsspråk visa en negativ attityd.
 Att man inte vill leka med vem som helst.
 Att man inte vill hålla vem som helst i handen.
 Att bitas, knuffas, sparkas och annat våld.
5 (6)
Konkreta åtgärder:
Hur förebygger vi?






Vi pratar med barnen i grupp och enskilt om hur man är mot varandra.
Genom att vi är med barnen i leken kan vi ingripa direkt och säga ifrån om vi
tycker något barn behandlar någon kompis på ett negativt sätt.
Vi lägger fram olika exempel på hur en bra kompis skall vara.
Vi i personalen visar tydligt hur man skall vara emot varandra, artiga och visa
respekt för varandra.
I planeringen av verksamheten tänker vi medvetet på att få med aktiviteter
som främjar barnens samspel i olika situationer.
Vi uppmuntrar barnen att försöka lösa mindre konflikter själva med stöd av
personalen.
Förskolans ansvar:
Vad gör vi när vi ser att något eller några barn mobbar eller kränker?
 Vi avbryter situationen och har en dialog med barnen det berör och
föräldrarna.
 Vi pratar även med alla barnen i samlingen.
Hur gör vi barnen delaktiga?
 Personalen har ansvar att vara goda förebilder samt se till att barnen blir
delaktiga i de aktiviteter som förekommer i verksamheten.
Hur gör vi föräldrar delaktiga?
 Ansvaret ligger på personalen att prata med föräldrarna fortlöpande, när vi
anser att det är nödvändigt.
 Prata/informera på utvecklingssamtal och föräldramöte om vad vi gör och hur
vi tänker.
 Informera om likabehandlingsplanen vid inskolning och föräldramöten
Föräldrars ansvar:
 Prata med ditt barn om kränkande behandling. Är något barn utsatt? Är någon
ensam?
 Ta kontakt med förskolan om ditt barn berättar om trakasserier och kränkande
behandling.
 Lyssna på ditt barn och fråga mer om det behövs.
 Vi måste hjälpas åt för att skapa en förskola där alla har det bra.
Utvärdering och uppföljning
 Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som varje höst skall
analyseras, diskuteras och utvärderas samt revideras.
 Föräldrarna har tillfälle att lämna in synpunkter på förskolans arbete i den
årligt återkommande enkäten.
 Föräldrarådet får lämna synpunkter på Likabehandlingsplanen i samband med
den årliga redovisningen.
6 (6)
Bilaga1: Dokumentation från Likabehandlingsplanen
Samtal med barn som känner sig illa behandlad
Vad har hänt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Vem sa/ gjorde vad?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
När hände det?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Var hände det?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Var det flera som var med?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Har det hänt tidigare?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sammanfatta samtalet:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Personalens underskrift och datum: