Unga vuxna mellan studier och arbete – vilket stöd finns för individen?

advertisement
Unga vuxna mellan studier och arbete
– vilket stöd finns för individen?
Workshop den 26 oktober 2015
Processledare och dokumentation
Lena Rogeland
1
Inledning av Sophia Dahlgren
Välfärden är idag uppdelad på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag
och ansvar. Samtidigt så märker vi att olika aktörers insatser är beroende av varandra för att en väl
fungerande rehabilitering ska komma till stånd och mycket av aktörernas arbete och uppdragen
tangerar varandra.
För de allra flesta fungerar stödet bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för
vissa grupper av individer behövs det mer.
Inom Förbundet har vi noterat att gruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar är
prioriterade av flera aktörer, Skolan med det utökade aktivitetsansvaret, Försäkringskassan som
arbetar extra med unga med/på väg att få aktivitetsersättning, Arbetsförmedlingen med traineejobb
för unga och ungdomsgarantin samt biståndsenheten som ser en ökning av sökande om ekonomiskt
bistånd bland unga vuxna.
Men hur ser det egentligen ut? Vad erbjuds och vilket behov har gruppen? Och vad behöver
aktörerna bli bättre på?
VILKA BEHOV HAR EN
TYPISK INDIVID I
MÅLGRUPPEN?











Att få lyckas
Att känna sig behövd
Bryta isolering
Gemenskap med jämnåriga
Struktur i vardagen
Att få stå på egna ben
Kunskap hos omgivningen
Självständighet
Struktur
Beteendeutveckling
Närheten till insatser










Körkort
Meningsfull fritid
Ekonomi
Komplettering av ofullständiga
gymnasiebetyg
Medicinska behov
Stöd för/i familjen
Struktur i vardagen
Ökad självinsikt
Självkänsla och självförtroende
Social samhörighet/tillhörighet
2












Tro på individen
Tillgång till egna resurser
Bli sedd och lyssnad på
Sammanhang
Att få stå på egna ben
Vad vill jag?
Rätt hjälp/stöd vid rätt tillfälle
Få hjälp med att hantera: det psykiska,
sociala situationen och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Minskad byråkrati
Ökad samordning
(Motivation)
Självständighet










Förståelse för att studier kan ta längre
tid. Liten grupp
ADL
Initiativ
Bostad/boende
Ekonomi
Hälsa
Kost
Behandling
(Vägledning)
Arbete, studier, sysselsättning
Mellan studier och arbete – vilka insatser har vi idag?
NÄRMAST STUDIER











Gymnasiestudier/introduktionsprogram K
Tilläggsbelopp K
Försörjningsstöd K, AF, FK
CSN
Elevassistent K
Boendestöd K
Sysselsättning K
Hjälpmedel, lärverktyg K
Anpassad studiegång K
Studievägledning K
Specialpedagog K
3













Elevstöd K
Studier med stöd. Nova center, Täby K
Studier med stöd K
Studie- och yrkesvägledning K AF
3 månader studiemotiverande Folkhögskola AF
Studiemotiverande insats AF
Studieförberedande folkhögskolekurs S
Neuropsykiatrisk utredning V
Sjukvård, medicinering, stöd/handledning, terapi V
SIP K V
Samordningsförbund AFVKB
KCNO K
Komvux, utbildning, vägledning K
MELLAN STUDIER OCH ARBETE














Kommunala aktivitetsansvaret K A
Daglig verksamhet K
ILSA K
Kanalhuset K
Java ungdomscenter K
Ung kraft – RSMH B
Kompletterande sysselsättningsverksamhet RSMH
o Anställning
o Fritid
o Förbereda inför arbete
o Studier, läxhjälp
o Kamratstöd
o Kurser
o Coachning
o Studieteknik
o Konflikthantering
o Peppkurs
Kognitiva hjälpmedel via arbetsterapeuter K
Personligt ombud K
LSS-insatser K
Arbetsanpassning med mål daglig verksamhet K
Praktik, Coachning, stöd med kontakter K A
Utbildningskontrakt (aktivitetsstöd och komvux/fhs gymnasiestudier) A+K
Traineejobb inom kommunal verksamhet
Arbetsförmågebedömning AF
4












Introduktion till arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering AF
12 månader hos Arbetslivsresurs och MISA
Arbetsmarknadsutbildning (kortare utbildning mot yrke) AF
Arbetspsykologisk utredning hos arbetspsykolog AF
Hjälpmedel och strategier för att hantera begräsningar/svårigheter i arbetet AF
Arbetspsykolog/arbetsterapeut
Arbetssocialt stöd på arbetsplatsen. Socialkonsulent/socionom/arbetspsykolog AF
Stöd från socionom om boende, ekonomi, insatser från andra aktörer/instanser AF
Bedömning av arbetsförmåga i aktivitet 3-5 dagar. Arbetsterapeut. AF
OSA-anställning AF/K
Gruppbehandling sjukskrivning V
SLP
Försörjning FK
Nätverksarbete. K+V, K+F, V+F
Arbetskooperativ, sociala företag K
NÄRMAST ARBETE













Arbetssökarverksamhet AF
Arbetsprövning hos arbetsgivare 1-6 månader AF
SIUS Supported Employment, Särskild Introduktion Uppföljning och Stöd AF
1+1 år. 2 års individuellt stöd i att hitta ett jobb. Stöd på plats under introduktion i arbetet.
Uppföljning under första årets anställning.
Individuell coachning i att finna ett arbete AF
Arbetspraktik inför anställning 1-3 månader AF
Ekonomiska lönestöd till arbetsgivaren vid nedsatt arbetsförmåga (lönebidrag,
utvecklingsanställning, nystartsjobb) AF
Trygghetsanställning AF
Yrkesintroduktionsanställning AF
Personligt biträde för egenföretagare, utökad ersättning 100 000 AF
Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren för handledning av anställd (stöd till personligt biträde) AF
Stöd i att starta eget företag (utbildning)
Starta eget bidrag AF
Arbetspsykolog AF
5
















Kartläggning AF
Gemensam kartläggning AF/FK
Praktik K A
Kartläggning mot arbete
Stöd mot anställning K
Motiverande samtal K
Möjlighet at testa olika praktikplatser på öppna arbetsmarknaden K
Arbete med stöd K
Handledning på arbetsplats K
Arbetsanpassning med mål arbete K
Lärlingsutbildning K
ILSA K
Sysselsättning (praktik) på öppna arbetsmarknaden K
Stöd på arbetsplatser K
Sysselsättningsverksamheter K/P
Aktivitetsersättning FK
Utifrån behov och insatser – vad behöver vi
göra/förbättra/utveckla/skapa/ta bort? Era idéer, förslag,
tankar etc?
EN VÄG IN (16)





”En väg in”. Rehabiliteringsmyndighet. Multidisciplinära team, samlad kompetens från olika
instanser (8)
”Gemensam verksamhet” medborgarkontor med alla myndigheter (2)
Utveckla rådgörande team. Att insatser kan erbjudas utifrån individens behov (2)
Utveckla nätverk – tjänstemän, medborgare, individ. Samarbete runt/med individ med
komplex situation (2)
Närmare till insatser skola/arbete (2)
6
o
o
o
o
Köra ihop utredningar
Mindre biståndsbedömt
Närmare till handläggare
Personligt bemötande ”om man vill”
Hur kan det gå till, vad kan vi konkret göra:
 Sitta under samma tak
 Dra ärenden tillsammans
 Fika/lära känna varandra
 Medborgarkontor – lokalt/vissa dagar
 Centralt utifrån alla samarbetskommuner
 Medborgarbuss
 Lots/guidning
 Multidisciplinär mottagningsgrupp
 Nyttja samordningsförbundet
 Roterande samordningsförbund
 Mer samordning mellan samordningsförbunden
FÖREBYGGANDE (8)


Förebyggande arbete genom att fånga upp unga som riskerar att bli ”hemmasittare”, redan
innan de slutar skolan (hoppar av). Information till föräldrar, elever, lärare. Var vänder jag
mig? (6)
Aktivitet till individ.
o Kravlös avseende ersättning, beslut, ersättning (2)
o Lustfyllt
o Aktivitetsskapande
o Bryta isolering
o Lokalt
Hur kan det gå till, vad kan vi konkret göra:
 Upp till 20 år
 Skola god förmåga att fånga upp unga vuxna
 Kräver god samverkan
o Socialtjänst IFO LSS
o Ung fritid
o Psykiatrin
o AF
o Samordningsförbund
 Skolan kan behöva öppna upp för andra stödinsatser
 Dialog mellan skola & kommun (ILSA, NÄTET, BISTÅND) + studiebesök
7
HÅLLA I (8)




Mentor med egen erfarenhet i IPS-teamen (individual placement support) (4)
Hålla i processen med den unge under lång tid, 2-3 år, även under lov med mera, vid
förändringar, årskursbyte (2)
Hämta ungdomarna i hemmet så att de kommer till skolan, arbetet (1)
Fortsatt stöd vid anställning. Fritid, vardag, hälsa (1)
Hur kan det gå till, vad kan vi konkret göra:
 Gemensam information till elever/föräldrar med funktionsnedsättning/ohälsa.
HT år 2, VT år 3. Skola, FK, AF, kommun, vården, habilitering, psykiatrin
 Infoblad med sammanställd info om olika vägar till arbete
 Färdig planering innan gymnasiet slutar (elevhälsoteam)
 Fler ungdomscoacher i stöd mot studier, arbete, vardag, hälsa
 Boendestödjare som följer med till skolan och hem
 Grupper med teman; hälsa, mat, vardagsekonomi
 Mentor. Dela med sig av sina erfarenheter
 Case manager. Handgripligt stöd – följa med
INSATSKATALOG (7)



Tillgänglig info tjänstemän/brukare. Lätt att hitta och förstå. Öppen insatskatalog om vad
som finns i välfärden (4)
Insatskatalog där samlad information finns till professionella (2)
Beskrivning av förkortningar och begrepp i insatskatalogen och länk till mer info (1)
Hur kan det gå till, vad kan vi konkret göra: Samordningsförbundet/Sophia tar detta
ARBETSGIVARE (1)

Stöd och information till arbetsgivare som tar emot (1)
Hur kan det gå till, vad kan vi konkret göra: Samordningsförbundet/Sophia tar detta
8
PRIORITERAT AV GRUPP MEN EJ VID RANGORDNING
 Gemensam samverkansrutin/processbeskrivning – mellan myndigheter och utförare
 Jobba med Supported Employment och Supported Education inkl SLP. Screening-LinkingPlanning
 Identifiera när/vem som har behov/nytta av nätverksmöte/samverkan mellan olika
verksamheter
 Folkhögskola i Nordost-sektion
 Utveckla nätverk. Erfarenhetsutbyte tjänstemän. Kunskap om varandra
Avslutande reflektioner från Sophia Dahlgren
Det var mycket som framkom under dagen om vad som behövs, vad som kan förbättras och nya
idéer. Mycket av det som kom fram kommer att kräva god samverkan från alla aktörer. Därför är det
viktigt att få fram en legitimitet i våra organisationer, på alla nivåer, att vi behöver samarbeta för att
underlätta processer, nätverk, dialoger kring gemensamma lösningar. Speciellt samarbete i det
vardagliga arbetet med individen, för att ha möjlighet att kunna ge gruppen det stöd som behövs.
Samordningsförbundet kommer att fortsätta arbeta med
- en dialog om Rådgivandeteamet/multidisciplinärtteam/Lots m.m.
- utreda möjligheten att inom förbundet utforma en gemensam insatskatalog
- samt föra en dialog med Arbetsförmedlingen om hur information ut till arbetsgivaren som tar emot
målgruppen kan utvecklas.
Sen ligger det på var och en av er som närvarande att återkoppla till era egna organisationer samt
plocka ut något som er organisation kan arbeta vidare med på hemmaplan.
Så frågan är bara…. Vad tar ni med er och vad kommer er organisation att arbetar vidare med?
9
Kontaktlista deltagare
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ann-sofi Bennet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
10
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards