Huvudrubrik - Region Örebro län

advertisement
Kulturenheten, ledningskansliet
Den sverigefinska minoriteten, Örebro läns landsting 2013
Från den 1 februari 2013 ingår sammanlagt 64 kommuner och 12 landsting/regioner i
förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska. Örebro läns landsting ingår
tillsammans med flera av länets kommuner i det finska förvaltningsområdet.
Örebro läns landsting får därför ta del av 250 000 kronor genom Länsstyrelsen i Stockholm.
Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteten och till merkostnader i samband med
minoritetslagens tillkomst. Inte till sådant som man redan tidigare är skyldig att göra, till
exempel att anlita tolk enligt förvaltningslagen och dela ut ordinarie föreningsbidrag. Möjliga
användningsområden är bland annat:









dialog och samråd med minoriteter
kartläggning
informationsinsatser och översättningar
organisationsöversyn och förändringar
kultur- och språkinsatser
synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex skyltning
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material
del av personalkostnader
handlingsplan
Kulturenheten på Örebro läns landsting har inlett landstingets samråd med den sverigefinska
minoriteten 13 juni 2013. Fyra samrådsmöten har sedan genomförts under 2013. Vid
diskussionerna har det framkommit förslag om flera kulturaktiviteter som upplevdes viktiga
för den sverigefinska gruppen. Nästa år ska samrådsmöten komma igång om vad som är
möjligt när det gäller andra delar av Örebro läns landstings verksamhet.
Fördelning av stöd 2013
Synliggöra den sverigefinska kulturen regionalt
Stöd till demokrati- och toleransveckan – i Örebro kommun i november lyftes den
sverigefinska minoriteten regionalt genom föreläsning om den sverigefinska minoriteten,
konsert och flera andra kulturaktiviteter. Landstinget bidrog med lokalhyra och bidrag till att
anlita Månskensorkestern, en orkester bestående av andra generationens invandrare med 2030-åringar som spelar finsk musik och för vidare det finska kulturarvet.
Stöd till skapandet av Finnstigens informationscentrum – stöd till att skapa ett litet
informationscentrum i inledningen av Finnstigen, med plats för cirka 50 besökare. Platsen ska
underlätta möjligheten att ge information till grupper och enskilda besökare.
Informationsmaterial av olika slag kommer att finnas tillgängligt där, och det finns till
exempel idéer om att även kunna visa tidigare teaterföreställningar via bildskärm. Byggnaden
www.orebroll.se
Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro
Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08
1 (2)
Kulturenheten, ledningskansliet
kommer att anpassas för funktionshindrade, med tanke på att inte alla har möjlighet att ta del
av Finnstigen på annat sätt än via denna information.
Stöd till gästspel av professionell finsk teater – Helsingfors stadsteater gör ett gästspel i
Örebro län 28 april, 2014. All planering och marknadsföring genomförs hösten 2013 genom
Riksteatern i Örebro län och länets teaterföreningar.
Insatser för att möjliggöra den sverigefinska minoritetens kulturaktiviteter i länet
Stöd till Finnstigens bygdespel - Finnstigen är ett friluftsmuseum som lyfter fram
svedjefinnarnas historia i Bergslagen. Årligen genomförs också bygdespel i Finnstigen,
Bredsjö. Det handlar om amatörteater som spelas varje år på finska och svenska. Detta år äger
bygdespelen rum i augusti. Medel gavs 2013 till förbättrad teknikutrustningen genom
mikrofoner och högtalare.
Stöd till regional finsk kör - En finsk kör har under 2013 bildats bestående av 26 personer
från olika delar av Örebro län. Det är berikande för språket och för den finska kulturen att
kunna ha en gemensam kör i länet. För finsktalande äldre som har tappat det svenska språket
är det särskilt viktigt att få höra sitt modersmål, och äldre människor som har tappat
talförmågan kan sjunga med när man sjunger gamla bekanta sånger för dem. Det är också bra
för den yngre generationen att ha möjlighet att ta del av finsk körmusik. Landstinget har
bidragit med medel för inköp av noter och resor inom länet för körledare och körmedlemmar.
Kulturinsats för barn - En tvåspråkig barnteaterföreställning från Stockholm (Uusi Teatteri)
genomfördes under hösten 2013 på Finska skolan.
Stöd till folkdans - Folkdansen är en viktig del av det finska kulturarvet. I länet finns ett
folkdanslag som har medlemmar från Karlskoga och Hällefors. Dansarna som är aktiva börjar
bli äldre och gruppen blir att mindre. Landstinget har gett en mindre summa till stöd för att
värva fler personer, gärna yngre och från hela länet.
Stöd till skandinavisk skogsfinsk konferens i Karlskoga – Landstinget har bidragit med
medel för genomförandet av en skandinavisk skogsfinsk konferens i Karlskoga i Finnsams
regi, februari 2014.
Förslag på fortsättning 2014
Samrådsmötena med Örebro läns landsting beräknas fortsätta inom kulturområdet under 2013
och utvecklas under 2014 successivt till att gälla andra delar av landstingets verksamhet.
www.orebroll.se
Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro
Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08
2 (2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards