Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
16447
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Dietist Näringsberäkning
Giltigt fr o m
2015-10-01
Version
2
Innehållsansvarig: Monica Arvidsson, Sektionschef, Läkare allergologi (monar3)
Godkänd av: Mona Andersson Palmqvist, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (monpa7)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi
Denna rutin gäller för
Allergimottagningen, VO GLA
Revideringar i denna version
Befintlig rutin uppdaterad.
Syfte
Information om hur man utför en kostregistrering med efterföljande näringsberäkning.
Arbetsbeskrivning
Då en mer noggrann bedömning av patientens energi-, vätske- och näringsintag än vid en vanlig
kostanamnes är önskvärd bör patienten skriva en kostregistrering under fyra dygn. Detta gäller
exempelvis patienter med ensidig kost och/eller viktproblem. Man beräknar sedan resultat med hjälp
av ett dataprogram och därefter kan man när behov finns ge kostråd för att förbättra energi- och
näringsintaget.
Patienten bör informeras om hur kostregistreringen skall fyllas i angående noggrannhet,
mängdangivelser, tidpunkt för intag o s v. Skriftliga instruktioner finns även på
kostregistreringsblankettens förstasida.
Kostregistreringen bör omfatta 4 dagar i följd där helst minst 1 helgdag ingår.
Uppgifterna läggs in i dataprogrammet dag för dag och ett genomsnittligt energi- och näringsintag kan
sedan tas fram.
Vid näringsberäkningen används schablon för rekommenderat intag av energi och näring grundad på
patientens kön och ålder. Beroende på patientens vikt och fysiska aktivitet kan energiintaget behöva
bedömas individuellt.
Bedömningen av resultatet omfattar måltidsfördelning, energiintag, energiprocentfördelning av fett,
kolhydrater och protein, vätskeintag, intag av kostfibrer, samt intag av vitaminer och mineraler jämfört
med RDI (rekommenderat dagligt intag).
Patienten får sedan skriftligt och/eller muntligt råd angående vilka livsmedel som kan behöva
ökas/minskas/återintroduceras för att uppnå rekommenderat näringsintag.
Då patienten t ex på grund av födoämnesöverkänslighet ej kan få i sig tillräckligt av vissa
näringsämnen via kosten rekommenderas lämpligt kosttillskott.
Ansvar
Dietister Allergimottagningen, Verksamhetsområde geriatrik, lungmedicin och allergologi, Område 6,
SU, ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.
Sektionschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.
Uppföljning, utvärdering och revision
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning,
åtgärd och uppföljning.
Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter
godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
16447
Giltigt fr.o.m
2015-10-01
Version
2
RUTIN
Dietist Näringsberäkning
Granskare/arbetsgrupp
Rutinen framtagen av Nanna Mossberg, dietist.
Reviderad av: Jenny van Odijk, leg dietist, Monica Carlsson, leg dietist, Verksamhetsområde geriatrik,
lungmedicin och allergologi
Granskad av Monica Arvidsson, sektionschef Allergisektionen, Verksamhetsområde geriatrik,
lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Spridningslista
Sektionschefen Allergisektionen via linjen.
Originalet förvaras i pärm på Allergimottagningen.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards