Uavtalsmall021114

advertisement
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
3.1 MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT
DENTALA FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 2013
Mall för upphandlingskontrakt behöver ej bifogas anbudet
Innehållsförteckning
1
AVTALSPARTER ........................................................................................................................................... 3
2
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET ............................................................................................................. 4
3
AVTALSFORM .............................................................................................................................................. 4
4
AVTALSOMFATTNING ................................................................................................................................. 4
5
HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING ........................................................................................................... 4
6
AVTALSTID .................................................................................................................................................. 4
7
AVROP OCH BESTÄLLNING .......................................................................................................................... 5
8
KOMMERSIELLA VILLKOR ............................................................................................................................ 5
8.1
AVTALSPRISER ................................................................................................................................................ 5
8.2
PRISJUSTERING ............................................................................................................................................... 5
8.3
VALUTAJUSTERING (I FÖREKOMMANDE FALL) ....................................................................................................... 6
8.4
LEVERANSVILLKOR ........................................................................................................................................... 6
8.5
LEVERANSTID ................................................................................................................................................. 6
8.6
LEVERANSSÄKERHET ........................................................................................................................................ 6
8.7
LEVERANSFÖRSENING OCH VITE ......................................................................................................................... 6
8.8
LEVERANSADRESS ........................................................................................................................................... 7
8.9
FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR ........................................................................................................... 7
8.9.1 Faktureringsvillkor ................................................................................................................................ 7
8.9.2 Faktureringsadress ............................................................................................................................... 7
8.9.3 Betalningsvillkor ................................................................................................................................... 8
8.9.4 Dröjsmålsränta ..................................................................................................................................... 8
9
KVALITET OCH UTFÖRANDE ........................................................................................................................ 8
10
HÅLLBARHET OCH MÄRKNING .................................................................................................................... 8
11
LEVERANTÖRENS ANSVAR .......................................................................................................................... 8
12
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP ...................................................................................................... 8
13
NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTER ................................................................................................................ 9
14
UPPHANDLINGSVOLYMER ........................................................................................................................... 9
15
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK ..................................................................................................................... 9
16
AFFÄRSUTVECKLING .................................................................................................................................... 9
17
SEKRETESS ................................................................................................................................................... 9
18
DOKUMENTATION .................................................................................................................................... 10
19
UTBILDNING- INFORMATION .................................................................................................................... 10
20
ÖVRIGA VILLKOR ....................................................................................................................................... 10
1
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
SKADESTÅND ............................................................................................................................................... 10
AVTALSPART ................................................................................................................................................ 10
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG............................................................................................................................... 10
FÖRSÄKRING ................................................................................................................................................ 10
ETISKT OCH SOCIALT ANSVAR ........................................................................................................................... 11
OMFÖRHANDLING ........................................................................................................................................ 11
REKLAMATION - FEL I VARA ............................................................................................................................. 11
RETURER VID FELBESTÄLLNING/FELLEVERANS...................................................................................................... 11
PRODUKTAVVIKELSER..................................................................................................................................... 11
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL ............................................................................................................................. 12
HÄVNING ................................................................................................................................................ 12
IMMATERIALRÄTTSLIGA INTRÅNG ................................................................................................................. 12
BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) ........................................................................................................ 13
TVIST ..................................................................................................................................................... 13
21
BILAGOR.................................................................................................................................................... 13
22
UNDERSKRIFTER ........................................................................................................................................ 13
2
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
Anmärkning: Texter markerade med blå, kursiv stil i denna mall kommer att fastställas i samband med
upprättandet av upphandlingskontraktet.
1 AVTALSPARTER
Köpare (nedan kallad landstingen)
Leverantör
Jämtlands läns Landsting
Box 654
831 27 Östersund
Org nr:
232100-0214
Telefon: 063-15 30 00
Hemsida: www.jll.se
Org nr:
Telefon:
Hemsida:
Köpare (nedan kallad landstingen)
Landstinget Västernorrland
871 85 HÄRNÖSAND
Org nr:
232100-0206
Telefon: 0611-804 00
Hemsida: www.lvn.se
Köpare (nedan kallad landstingen)
Västerbottens läns Landsting
901 85 UMEÅ
Org nr:
232100-0200
Telefon: 090-785 0000
Hemsida: www.vll.se
Köpare (nedan kallad landstingen)
Folktandvården Gävleborg AB
Box 581
801 08 GÄVLE
Org nr:
556702-1836
Telefon:
Hemsida: www.folktandvardengavleborg.se
3
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Ekonomihandläggare: Bodel Göransson
E-post: [email protected]
Telefon: 063- 14 76 16
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
Mobil:
3 AVTALSFORM
Detta avtal är ett ramavtal för avrop. I avtalet är samtliga villkor för avrop fastställda. Avtalet sluts
genom ett upphandlingskontrakt, dvs. ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna.
Avtalet är juridiskt bindande under förutsättning att det är undertecknat av både Köparen och
Leverantören.
4 AVTALSOMFATTNING
Leverantören åtar sig att till landstinget leverera dentala förbrukningsartiklar i enlighet med detta avtal
och det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår
av antaget anbud.
I avtalet ingående produkter och priser framgår av anbud samt bifogad specifikation, bilaga x. Övrigt
sortiment 2013.
5 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. eventuella kompletteringar av anbudet
4. anbud med bilagor
5. eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlag
6. förfrågningsunderlag med bilagor
6 AVTALSTID
2013-xx-xx--2015-xx-xx med option för Köparen om förlängning upp till sammanlagt maximalt tjugofyra
(24) månader.
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång.
4
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
Oaktat ovanstående avtalstid äger landstinget rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock
högst sex (6) månader i det fall en överprövning enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
föranleder försening i kommande upphandling.
7 AVROP OCH BESTÄLLNING
Avtal tecknas med en leverantör. På grund av eventuella organisations- metod- och
strukturförändringar kan inte Köparen förbinda sig att avropa angivna volymer, utan antagen
Leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet vare sig det över- eller understiger de
redovisade volymerna.
Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att avropa/beställa och Leverantören skall ta emot
beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden.
Köparen skickar Leverantören beställning med åberopande i avtalet angivna produkter och tjänster.
8 KOMMERSIELLA VILLKOR
8.1 Avtalspriser
Angivna priser enligt artikelspecifikation och bilaga: Övrigt sortiment 2013, gäller i svenska kronor (SEK)
exkl mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljö och
transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för förpackningar
(SFS 1997:185).
8.2 Prisjustering
Priserna är fasta tolv (12) månader räknat från avtalsperiodens början. Efter 2014-xx-xx gäller
punkterna a – e.
a) Om Leverantörens kostnader (exkl. valutakostnader) avseende de varor som omfattas av detta
avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna under offertmånaden,
skall vardera parten äga rätt att begära förhandling om justering av priset med ett belopp
motsvarande kostnadsförändringen.
b) Begäran om prisändring enligt punkt a skall framställas skriftligen och träda ikraft tidigast en
månad efter undertecknandet.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat.
Endast åttio (80) procent av kostnadsökningen får justeras.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att
frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan från månadsskiftet närmast efter det att två (2)
månader förflutit från det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så
fall det ursprungliga avtalade priset gälla.
c) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
d) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
e) Överenskommen prissättning skall gälla under minst 12 månader.
5
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
8.3 Valutajustering (i förekommande fall)
Prisjustering med anledning av valutaförändringar får ske under gällande prisperiod enligt följande
villkor:





Priser skall vara fast under tolv (12) månader räknad från 20XX-XX-XX
Valutajustering får endast ske vid månadsskifte och gäller inte retroaktivt
Valutajustering kan påkallas av såväl leverantör som beställare
Valutajustering kan endast begäras då kurs enligt Sveriges Riksbanks månadsgenomsnitt av
mittkurser avviker mot baskurs med mer än 3 % och med en varaktighet av minst en (1) månad
före aviseringen genom justering av gällande prislista.
Valutajustering skall begäras minst 30 dagar före begärt ikraftträdande
Justeringen baseras på anbudsmånadens månadsgenomsnitt (enl. Riksbanken) för angiven basvaluta.
Basvaluta enl anbudet.
Vid valutajustering kan högst 75 procent av angivna priser i SEK korrigeras med den aktuella
förändringen.
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet förändrar priserna till
en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare
avtalade priser gäller t o m avtalets upphörande.
8.4 Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven leveransadress.
Vid order understigande 2 000 kr äger leverantören rätt att debitera faktisk fraktkostnad för
leveransen. Leverantören ansvarar i sådana fall för att transportera beställd vara till lägsta möjliga
kostnad för landstingen.
Följesedel, med beställarens order - / beställningsnummer skall vara fäst väl synlig utanpå
transportförpackningen alternativt väl märkt vilken kartong följesedeln finns i.
Leverans av sterila och osterila produkter får ej packas i samma ytteremballage. Sterilt gods som
anländer till landstingen i trasigt ytteremballage kommer att returneras.
8.5 Leveranstid
Med leveranstid avses tid från mottagen och klarlagd order tills att beställd vara finns tillhanda på
angiven leveransadress.
Leverans skall ske inom 3 arbetsdagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl 08.00 –16.00.
8.6 Leveranssäkerhet
Leveransäkerheten ska mätt per månad inte understiga 97,0 %. Med leveranssäkerhet avses
förhållandet mellan levererade orderrader och antalet beställda orderrader. Leveranssäkerhet ska
kunna följas upp med statistik på kostnads ställenivå per månad när så Landstinget önskar.
6
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
8.7 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall leverantören omgående meddela Köparen, som bedömer
om senareläggning av leveransen kan accepteras.
Vid försening från Leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter som inte beror på
Köparen, skall Köparen vara berättigad att av Leverantören erhålla vite i enighet med ALOS 05.
Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med två(2) % av värdet av den
del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte
överstiga tio (10) % av sagda värde.
Alternativt har leverantören rätt att leverera av landstinget godkänd likvärdig produkt utan
merkostnad för landstinget. I de fall leverantören inte kan tillhandahålla likvärdig produkt skall
landstinget äga rätt, efter meddelande till leverantören, att beställa motsvarande produkt och
kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
8.8 Leveransadress
Leverans av ingående produkter i avtalet sker till i beställningen angiven leveransadress.
Leveransadressen kan komma att ändras under avtalsperioden.
8.9 Fakturerings- och betalningsvillkor
8.9.1 Faktureringsvillkor
Fakturering ska ske elektroniskt till respektive landsting enligt punkt 2.1 i Krav på leverantör.
Faktura får skickas först efter fullgjord leverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura- eller andra avgifter från Leverantören eller tredje part.
Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder inte särskild debitering.
8.9.2 Faktureringsadress
Faktura ställs i ett (1) exemplar till:
Västerbottens Läns Landsting
Ref kod xxxxxx
Folktandvården
Box 172
830 23 Hackås
Folktandvården Gävleborg AB
Box163
826 24 Söderhamn
Kostnadsställe: xxxxx
Faktura skall märkas med på beställning angivet referensnummer (kostnadsställe).
7
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
8.9.3 Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning
inom 30 dagar räknat från fakturadatum. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
8.9.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser.
9 KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal ska till utförande och kvalitet överensstämma med de
specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som Köparen fått i samband med att avtal slutits.
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning skall i
förväg meddelas Köparen och kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet.
10 HÅLLBARHET OCH MÄRKNING
Medicintekniska produkter skall uppfylla de väsentliga kraven enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om
medicintekniska produkter (LVFS 2003:11) och dess ändringar, som är tillämpliga med hänsyn tagen till
produkternas avsedda ändamål.
Märkningen skall innehålla följande uppgifter:





Tillverkarens namn eller firmanamn och adress.
De uppgifter som är nödvändiga för att användaren skall kunna identifiera produkten och
förpackningens innehåll.
I förekommande fall ordet STERILE.
I förekommande fall satskoden efter ordet LOT, eller serienumret.
I förekommande fall information om hur länge produkten är säker att använda, uttryckt som år
och månad.
För produkter med begränsad hållbarhet och om omfattas av krav på sista förbrukningsdag, ska vid
leveranstillfället minst 75% av hållbarhetstiden återstå.
11 LEVERANTÖRENS ANSVAR
Leverantören ska erbjuda kundsupport på svenska, via mail och telefon i leverans-, produkt- och
tekniska frågor helgfri måndag till fredag mellan kl. 08.00 - 16.00.
Leverantören ansvarar för att samtliga utlovade åtaganden, i anbudet bifogade handlingar, uppfylls.
12 PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova produkter med
motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig landstingen rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs.
8
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
Tandläkarhögskolan i Umeå förbehåller sig rätten att även från andra leverantörer köpa produkter i
forsknings- och undervisningssyfte.
13 NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTER
Förändringar i avtalad produkts konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller
sammansättning som påverkar produktens avsedda användning skall omgående meddelas till Köparen
för godkännande.
Om Leverantören önskar ersätta avtalad produkt med annan eller likvärdig produkt skall skriftlig
begäran skickas till det upphandlande landstingets kontaktperson för godkännande. Denna begäran
skall göras en (1) månad innan den skall träda i kraft eftersom en utvärdering av den nya produkten
skall göras av det upphandlande landstinget. En ersättningsprodukt skall ha motsvarande funktion och
högst samma pris som den produkt som ska ersättas.
14 UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Landstinget lämnas ingen garanti om avrop av vissa
volymer eller av vissa värden. Skulle landstingets avrop enligt detta avtal under- resp. överstiga
beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från landstingets sida utan leverantören
är skyldig att leverera det verkliga behovet.
15 UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Antagen leverantör är skyldig att föra statistik över gjorda leveranser under avtalsperioden.
Köparen förbehåller sig rätten att vid behov kalla till uppföljningsmöte för det aktuella kontraktet.
Leverantören skall kostnadsfritt lämna statistikuppgifter avseende kvantitet och inköpsbelopp per
varugrupp med tillhörande artikelnummer. Statistiken och leveranssäkerhet skall redovisas per
beställande enhet och landsting. Redovisning skall ske minst en gång per år samt på anmodan.
Statistiken skall vara landstinget tillhanda senast 31/1 påföljande år och lämnas i excelformat.
16 AFFÄRSUTVECKLING
Leverantören skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och ökad
kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt tidplaner som gemensamt
upprättats och godkänts av båda parter.
17 SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För leverantören och dennes personal
gäller samma sekretess som för hälso- och sjukvårdspersonal anställd av köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än må vara (person-,
ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma leverantören tillkänna. Leverantören
innefattar alla personer som leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot
köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
9
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
18 DOKUMENTATION
Produktinformation (beskrivning av produktens egenskaper, utformning och användningsområde),
bruksanvisning, användarmanual och/eller skötselråd för produkt ska på anmodan erbjudas i skriftlig
form. All text för handhavande och förvaring ska vara avfattade på svenska (alternativt internationella
standardiserade symboler). Det skall även (i förekommande fall) finnas skriftlig produktinformation på
svenska såsom exempelvis säkerhetsdatablad, innehållsdeklaration, material, anpassning etc.
Om leverantören utför ändringar på aktuell produkt ska leverantören också ansvara för att levererad
dokumentation ändras i motsvarande grad.
För medicintekniska produkter av flergångskaraktär ska gällande anvisningar för rengöring,
desinfektion och sterilisering bifogas vid leverans.
19 UTBILDNING- INFORMATION
Leverantören förbinder sig att om så erfordras kostnadsfritt på plats informera berörd personal i
handhavande och skötsel av rubricerade produkter.
Vid ändring av produkt ska köparen informeras snarast.
Leverantören ska tillhandahålla aktuell länk till säkerhetsdatablad.
20 ÖVRIGA VILLKOR
20.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot landstinget som beror på att den andra avtalsparten inte uppfyllt
avtalade villkor, ska ersättas av den avtalsparten.
20.2 Avtalspart
Avtalad leverantör ska i alla frågor vara landstingets motpart.
Avtalad leverantör ska även ansvara för eventuell underleverantörs egna arbetsinsats eller leverans.
20.3 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av
behöriga företrädare för Köparen och Leverantören. Ändringar i kontaktperson hos Leverantören ska
meddelas Köparen.
20.4 Försäkring
Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för den aktuella
verksamheten.
10
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
20.5 Etiskt och socialt ansvar
Leverantören ska vid utförande av arbete eller arbete för leverans enligt detta avtal tillämpa den
nationella lagstiftning avseende de anställdas arbets- och anställningsvillkor som gäller i det land
arbetet utförs. Oaktat den nationella lagstiftningen ska arbets- och anställningsvillkor som ett
minimum vara likvärdiga kraven i ILO:s kärnkonventioner:
Leverantören är skyldig att:
- på köparens begäran inkomma med den information som är nödvändig för att följa upp arbetsoch anställningsvillkor för anställda som utför arbete för leverans enligt detta avtal.
- tillåta inspektion utan förbehåll, av köparen eller dess representant, på den arbetsplats där
arbete utförs för leverans enligt detta avtal.
- inte straffa, avskeda eller på andra sätt diskriminera anställda som ger information gällande
efterlevnaden av det som sägs i denna paragraf.
Om leverantören använder underleverantörer vid arbeten ska leverantören vara ansvarig inför köparen
för att underleverantörer tillämpar ovanstående villkor på samma sätt som för egen verksamhet.
Leverantören skall vidare säkerställa möjlighet till inspektion för köparen eller dess representant även
hos underleverantör.
Om leverantören inte inom erforderlig tid efter begäran lämnar sådan information som denne är
skyldig att uppvisa enligt ovan, eller om leverantören vid utförandet av avtalet inte uppfyller
skyldigheter enligt ovan äger köparen rätt att häva avtalet.
20.6 Omförhandling
Parterna förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller organisatoriska
förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Den
andra parten ska meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
20.7 Reklamation - Fel i vara
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
20.8 Returer vid felbeställning/felleverans
Vid felbeställning av lagerförd vara ska denna kunna returneras i obruten förpackning utan extra
kostnad.
Vid felleverans från leverantör ska produkten returneras utan kostnad.
20.9 Produktavvikelser
Det åligger Leverantören, att förutom skyldigheter enligt lag, om avtalad artikel varit utsatt för
allvarligt tillbud eller konstruktionsfel uppdagats att omgående meddela detta till Köparens
kontaktperson och beställande enhet. Sådana meddelande ska alltid bekräftas skriftligen påföljande
dag.
11
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
20.10 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga
godkännande.
20.11 Hävning
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande om:
-
leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt
kan antas vara på obestånd
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och
övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare
leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte
vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom
leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar
efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
Köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar
full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom
Köparen är i dröjsmål med betalning enligt punkt 13 ovan och inte erlägger betalning till
leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom
20.12 Immaterialrättsliga intrång
Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan förs mot denne
om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av levererade produkter för
avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta köparen för de skadestånd och ersättningar
som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under
förutsättning att leverantören får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar
om uppgörelse eller förlikning.
Om det fastställs att intrång har skett skall leverantören på egen bekostnad antingen:
-
tillförsäkra köparen rätt att fortsätta använda produkterna
ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrång
ändra produkten så att intrång inte föreligger
återta produkten och kreditera köparen ett belopp som motsvarar produktens värde med
hänsyn till den tid som produkten använts och normal avskrivningstid.
Innebär intrånget väsentlig olägenhet för köparen har denne rätt att genom skriftligt meddelande till
leverantören häva avtalet i sin helhet.
12
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
20.13 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Enligt ALOS 05, punkt 25-26
20.14 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall slutligen avgöras av svensk
allmän domstol där köparen svarar i tvistemål med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Östersund.
21 BILAGOR
Xxxxx
Xxxxx
22 UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i åtta (8) exemplar varav parterna erhållit var sitt.
Anmärkning:
Anbudsgivare behöver inte underteckna och återsända denna mall tillsammans med anbudet.
För Jämtlands läns landsting
För leverantören
Östersund datum:
Ort och datum
Namnförtydligande
Namnförtydligande
13
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
Detta avtal har upprättats i åtta (8) exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För Landstinget Västernorrland
Ort och datum:
Namnförtydligande
För leverantören
Ort och datum
Namnförtydligande
14
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
Detta avtal har upprättats i åtta (8) exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För Västerbottens läns landsting
Ort och datum:
Namnförtydligande
För leverantören
Ort och datum
Namnförtydligande
15
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
3.1 Mall för upphandlingskontrakt
2013-03-27
LS/269/2013
Detta avtal har upprättats i åtta (8) exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För Folktanvården Landstinget Gävleborg
För leverantören
Ort och datum:
Ort och datum
Namnförtydligande
Namnförtydligande
16
Download