Oftalmologi - UU Tenta 20070226

advertisement
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del I.
Kodnummer: ...........................................................................................
Uppnådd poäng: ............
(max: 52, godkänt 31)
LYCKA TILL!
BILDFRÅGOR MED ANAMNES.
1)
Fall 1:
27-årig kvinna som sökt läkare för svår huvudvärk tre gånger men bara
fått utskrivet allt starkare analgetika. Söker Dig nu på ögonkliniken då hon också börjat
se dåligt. Vid ögonspegling ser du de förändringar som visas på bilden. Vad kallas den
ögonförändring du ser?
(1 p)
Papillödem/staspapill
2)
Fall 2:
66-årig man som söker för att han plötsligt upptäckt delar av
tidningstexten faller bort när han ser bara med höger öga. Har annars inte märkt någon
synnedsättning och läser lätt nedersta raden på tavlan med båda ögonen.
Vad är den troliga diagnosen?
(1 p)
Öppenvinkelglaukom
3)
Fall 3:
73-årig man som kommer till Dig som konsultfall från öronkollegorna.
Vilken diagnos har föranlett dem att sända honom till Dig som ögonläkare?
(1 p)
Facialispares/lagophthalmos
1
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del I.
Kodnummer: ...........................................................................................
4)
Fall 4:
Detta är en 65-årig lantbrukare som egentligen går på kontroller hos dig
på vårdcentralen för sitt blodtryck, som inte ger så mycket besvär. Nu passar han på
att visa Dig sitt högra öga där han tycker sig ha en ful förändring som i och för sig inte
ger så mycket besvär men han undrar vad det är och om han borde göra något åt det.
Vad är det?
(1 p)
Pterygium
5)
Fall 5:
Detta är en 70-årig man som noterat att synen på det högra ögat blivit allt
sämre och ser nu absolut inte att läsa med detta öga. Bilden visar hans ögon vid yttre
inspektion. Den gula färgen i tårskiktet beror på att Du bedövat och givit fluorescein för
att mäta ögontrycket (som var normalt). Vad är den sannolika orsaken till
synnedsättningen?
(1 p)
Katarakt
6)
Fall 6:
Detta är ögonbottenbilden hos en 56-årig kvinna som kontrolleras hos
Dig för en systemsjukdom. Ögonbottenförändringarna är orsakade av hennes
systemsjukdom. Vilken sjukdom rör det sig om?
(1 p)
Diabetes
2
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del I.
Kodnummer: ...........................................................................................
7)
Fall 7:
Detta är ögat hos en man som för 3 dagar sedan fick skräp i ögat vid
arbete på sin lantgård. Han hade inte tid att söka läkare men ögat har blivit allt mer
irriterat och nu har synen också blivit riktigt dålig. Så här ser ögat ut.
Vad är den troliga diagnosen?
(1 p)
Bakteriell keratit
8)
Fall 8:
Bilden visar ögonbotten hos en 55-årig kvinna som under dagen märkt att
synen blivit sämre för det högra ögat. Hon ser fortfarande att läsa men noterar att synen
i nedre delen av synfältet är sämre.
(1 p)
Grenvenstrombos
9)
Fall 9:
Bilden visar ett öga hos en 18-årig pojke som för ett halvår sedan fick ett
slag mot detta öga. Vad är det för förändring som Du ser på bilden?
(1 p)
Irisdialys
10)
Fall 10:
Denna 36-åriga kvinna söker för att hon sedan 2-3 dagar fått allt mer
besvär med sitt vänstra öga. Hon har blivit allt mer irriterad i ögat och det har blivit
ganska rött. Nu har hon en dov värk i ögat och får ännu mer värk när hon går ut i
solljuset. Hon tycker också att hon ser lite sämre. Ge ett förslag till diagnos.
(1 p)
Akut irit
3
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del II.
Kodnummer: ...........................................................................................
Du har nu satt diagnos utifrån den kortfattade anamnesen och bildfyndet. Här kommer
nu en rad kompletterande frågor till dessa fall.
SVARA KORTFATTAT!
11)
Fall 1:
Papillödem/staspapill.
I detta fall var orsaken således förhöjt intrakraniellt tryck pga en pseudotumor cerebri. Vad
riskerar man skall hända med synnerven om man avstår från att normalisera det intrakraniella
trycket, och vad får det för konsekvenser för synfunktionen?
(2 p)
Intrakraniell tryckstegring är inte enda orsaken till papillödem. Två frågor som är viktiga att
ställa sig när det gäller papillödem är
Är det en- eller dubbelsidigt?
Påverkas synen kraftigt?
Ge minst två exempel på ensidigt papillödem med kraftig synnedsättning
(2 p)
Och ett exempel, förutom staspapill, på dubbelsidigt papillödem utan kraftig synpåverkan.
(1 p)
4
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del II.
Kodnummer: ...........................................................................................
12)
Fall 2:
Öppenvinkelglaukom.
Glaukom med öppen kammarvinkel är den vanligaste formen av glaukom. För att bedöma
sjukdomen ser Du som ögonläkare i första hand på tre saker/undersökningsfynd för att ta
ställning till diagnos och grad av synnervsskada. Vilka?
(3 p)
Vid behandlingen av öppenvinkelglaukom går all nuvarande behandling ut på att sänka
ögontrycket, vare sig det är medikamentell behandling, laserbehandling eller kirurgi. Det
finns 6 olika farmakologiska klasser som sänker ögontrycket. Nämn minst 3, och ange för var
och en av dem med vilken grov mekanism de sänker ögontrycket (Du behöver alltså inte gå
ner på receptornivå).
(3 p)
13)
Fall 3:
Facialispares/lagophthalmos.
Vid facialispares kan patienten inte sluta ögat. Vilken muskel är det som är förlamad?
(1 p)
Vad är det som öronläkaren fruktar skall hända med ögat och som föranleder remissen? (1 p)
5
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del II.
Kodnummer: ...........................................................................................
Fortsättning fråga 13.
Vilken är den viktigaste undersökningen Du gör som ögonläkare?
(1 p)
Nämn tre behandlingar, med stigande effektivitet som kan bli aktuell för ögat
(3 p)
14)
Fall 4:
Pterygium.
Pterygium är inte en ovanlig förändring, framför allt inte bland lite äldre personer som vistats
mycket utomhus. Vari består förändringen?
(1 p)
Vad kan pterygium leda till, frånsett de kosmetiska konsekvenserna?
15)
Fall 5:
(1 p)
Katarakt
Patienten har en tydlig katarakt höger öga. Katarakt ger i slutskedet en tillräckligt grumlad
lins för att åstadkomma en synnedsättning men kan Du ange några tidiga symtom på katarakt?
Ange åtminstone 4 stycken.
(2 p)
På bilden syns en tydligt grå lins, men så tydligt ses inte linsgrumlingar i tidigt skede, även
om de redan påverkar synen. Vilken enkel undersökningsmetod kan vara till stor hjälp för att
se en grumlad lins även om den inte syns vid direkt betraktande av ögat?
(1 p)
6
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del II.
Kodnummer: ...........................................................................................
16)
Fall 6:
Diabetes
Diabetesretinopati kan leda till allvarlig synnedsättning. Det är i huvudsak två olika typer av
näthinneförändringar som hotar synen - vilka?
(2 p)
Hur arbetar man inom ögonsjukvården för att i tid upptäcka dessa förändringar?
(1 p)
Vilka behandlingsalternativ finns vid synhotande tillstånd?
(2 p)
17)
Fall 7:
Bakteriell keratit
Denna patient kommer att remitteras till ögonkliniken. Hur handläggs denna patient på en
ögonklinik?
(3 p)
7
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del II.
Kodnummer: ...........................................................................................
18)
Fall 8:
Grenvenstrombos
Nämn minst två vanliga systemsjukdomar som kan leda till ökad risk att utveckla en retinal
ventrombos.
(2 p)
Som regel rekanaliseras den retinala venen efter en grenvenstrombos och ögonbottenbilden
normaliseras. Funktionen kan då också bli i stort sett återställd, men trombosen medför också
risker för synhotande komplikationer. Vilka synhotande komplikationer kan grenvenstrombosen leda till?
(2 p)
19)
Fall 9:
Irisdialys
Vid slag mot orbitan skyddar som regel orbitakanterna ögat från direkt våld och ögonlocken
svullnar lätt igen vid trauma (”blåtira”). Det är viktigt att försöka bedöma om även bulben
varit utsatt för våld. I det här fallet ser man att iris har släppt inom ett litet område mellan ½9
och 9. Irisdialys är ett säkert tecken på att ögonbulben varit utsatt för våld. Nämn minst 2 fynd
eller symtom till som talar för att bulben varit utsatt för direkt våld.
(2 p)
Om man får en träff mot bulben med ett föremål som är tillräckligt litet för tränga in i orbitan
leder detta ofta till en speciell skada. Vilken typ av skada är det? Vad kallas den och vad
består den i?
(2 p)
8
TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 070226 (VT07:I)
Del II.
Kodnummer: ...........................................................................................
20)
Fall 10:
Akut irit
Akut iris är en av differentialdiagnoserna vid rött öga, men bruka ofta kännas igen på den
typiska anamnesen med ljusskygghet och värk. Men det finns också undersökningsfynd som
är typiska för iritretning. Nämn åtminstone 4 fynd vid irit.
(2 p)
Hur behandlas en akut irit?
(2p)
9
Download