Ämnesplanering SO Lag och rätt (183 kB, doc)

Åk7 HT2014
Samhällets grunder del 2:
Rättsamhället
Sh (Re, Hi) (c:a 640 min)
Undervisning:
Vad är det vi ska göra?
Lekt 1, fre 12 sep, 50 min: Vi berättar för varandra om brott. Vi går igenom planeringen. Vi
börjar läsa svår text om livet som gangster.
Lekt 2, ons 17 sep, 80 min: Genomgång av läxa, så att ni får öva att anteckna från tavlan.
Lite om kriminella barn och vuxna, Se på avsnitt fem av 123 saker (om svenska brott).
Lekt 3, fre 19 sep, 50 min: Skriftligt läxförhör så ni får öva er att lära sig saker utantill. Vi
läser vidare i svår text om livet som gangster.
Lekt 4, mån 22 sep, 50 min: Prat och läsning om olika sätt att tänka kring lagar. Ska lagen
vara lika för alla? Vem ska bestämma lagen?
Lekt 5, ons 24 sep, 80: Läsa lärobokstexten om lag och rätt.
Lekt 6 fre 26 sep, 50 min: Läsa lärobokstexten om lag och rätt och sedan läsa svår text om
livet som gangster.
Lekt 7, mån 29 sep, 50: Lagen förr i tiden.
Lekt 8, ons 1 okt, 80: datasalen. Ta reda på fakta om något klassiskt svenskt brott.
Lekt 9, fre 3 okt, 50: Sitta i smågrupper och berätta om brottet man tog reda på fakta om.
Man får ha en bild, inga anteckningar Sedan arbete med begreppen ni ska ha prov på.
Lekt 10, mån 13 okt, 60: Olika övningar för att minnas vad det var för begrepp ni skulle
kunna.
Lekt 11, tis 14 okt, 40: Prov. Ni ska para ihop rätt begrepp med rätt förklaring.
Bedömning:
Vad är det ni ska bedömas på?
 Ni gör ett prov där ni parar ihop viktiga begrepp med rätt förklaring.
 Ni ska skriva en, kanske två, reflektioner kring central frågeställning inom
området (en bra fråga om det här med lagar och tjyvar).
 Ni ska i datorn ta reda på centrala fakta kring en speciell händelse (ett brott),
minnas det och återberätta för era klasskamrater. Inga anteckningar, bara bild
/ bilder ni själva ritat, eller ingenting.
Mål:
Från läroplanens kursinnehåll och vad som är syftet med ämnet. En del tas upp ordentligt. Annat blir bara snuddat.

Rättsystemet i Sverige och principer för rättsäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.
Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och
betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
Bedömning:
Så här ser det ut ungefär vid de olika betygstegen (Obs! gäller inte förrän HT2012)
E
C
A
Du kan berätta om lagar och Du kan berätta lite längre om Du berättar klart och tydligt
brott, du kan skriva korta
lagar och brott, du minns lite om lagar och brott. Du har så
egna funderingar om lag och mer saker för att du har fakta pass mycket fakta och
rätt.
och förståelse att grunda på. förståelse att du kan sortera
Du klarar läxförhöret.
När du skriver egna
fram det viktigaste så att du
Du klarar 80% rätt på provet funderingar om lag och rätt,
berättar effektivt och ”till
kan du skriva flera meningar saken”.
om samma sak, dvs. du
När du skriver egna
utvecklar ett resonemang.
funderingar om lag och rätt,
Du utgår inte bara från dig
använder du en del SOsjälv utan kan se litegrann
begrepp man inte använder i
från andra perspektiv, t.ex
barnspråk. Du ser flera
förövare – offer, t.ex individ – gånger på saken ur olika
samhälle.
perspektiv. Du kan komma
Du klarar läxförhöret.
på flera olika förklaringar
Du klarar 80% rätt på provet. som inte håller med
varandra.
Du klarar läxförhöret.
Du klarar 80% rätt på provet
Studieteknik:
Hur ska man arbeta och vad ska man tänka på när man arbetar?
Provet:
 Skriv av orden och förklaringarna samtidigt som du läser tyst för dig själv.
 Håll för och förhör dig själv.
 Be någon förhöra dig.
 Förhör någon.
 Läs lärobokstexten, för där nämns begreppen.
 Leta efter begreppen i lärobokstexten och ringa in dem.
 Att bara läsa papperet tyst för sig själv är det osäkraste sättet. Tänk på att
Ibland gör elever så bara för att de är för lata för att plugga ordentligt.
Skrivuppgift på lektionen:
 Du har hängt med noga när vi pratat om saker i klassrummet.
 Om du inte kommer på något på direkten, så gör du en tankekarta medan du
tänker. Eller så ritar du något medan du tänker.
 Du sitter tyst och tänker tills du kommer på något. Du vet inte på direkten ifall
du inte kommer på något.
 Du svarar på de enklaste frågorna först och de svåraste sist .
Ta reda på fakta om svenskt brott:
 Sök på Google, och läs igenom det som verkar passa.
 Sök på Youtube, och titta igenom det som verkar passa.
 Anteckna det viktigaste i ditt block.
 Läs och försök minnas det du antecknat.
 Läs och titta på sökresultaten i datorn några gånger och lägg på minnet.
Orden ni skall kunna i lag och rätt:
På provet ska ni para ihop orden med varandra och ha 80% rätt
Civil olydnad
När man bryter mot lagen för att följa sitt
samvete.
Domstol
Fängelse
Lag
Sedvänja
Straffbarhetsålder
Det allmänna rättsmedvetandet
Misshandel
Här prövar man ifall den anklagade är
oskyldig eller skyldig, och dömer till ett
straff i så fall.
Hus med rum som man låser in dömda i.
Några meningar om något man inte får
göra, och hur man straffas om man inte
lyder.
Allting man får och inte får står inte i
lagen. En del saker gäller i alla fall, för att
så tycker man ju.
Om man har fyllt 15 kan man ställas inför
domstol, annars är man för liten och
överlämnas till de sociala myndigheterna.
När man ska hitta på en lag ska den helst
passa med vad folk tycker är rätt och
rimligt.
Att skada någon annan människas kropp
med vilje.
Dråp
Att ha ihjäl någon utan att ha menat det.
Mord
Att ha ihjäl någon med avsikt.
Domare
Juridiskt utbildad som leder rättegången.
Åtalad
Den som anklags för något brott och som
ska dömas eller frikännas under
rättegången.
Helt vanliga människor som ska vara med
och bestämma ifall hur man ska döma i
rättegången.
Nämndemän
Juridik
Läran om lagarna och hur rättsväsendet
fungerar
Åklagare, domare, advokat.
Juristyrken, som anklagar, dömer, och
försvarar.
Mörkertal
Att det också sker en massa saker som
aldrig anmäls, som inte kommer fram.
Ja, du slipper straff, men du måste hålla
kontakt med en övervakare som håller
reda på dig.
Ok, om du inte gör något mer dumt under
en viss period så slipper du straffet.
Straffet är att man utför något
samhällsnyttigt arbete, brandkåren,
någon förening mm.,
Griper människor, utreder brott.
Skyddstillsyn
Villkorlig dom
Samhällstjänst
Polisen
Förundersökning
Tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen.
Anhålla
Det arbete som görs för att samla bevis
för vad som hänt och vem som gjort vad.
Om man inte är nöjd med en dom kan
man överklaga till en högre domstol som
får titta på saken igen.
Spärra in någon ett par dagar för att
samla bevis.
Häkta
Spärra in någon ända fram till
rättegången.
Tingsrätt
Här har man de vanliga domstolarna, där
rättegångarna hålls.
Hit kan man överklaga från tingsrätten om
man tyckte domslutet var dåligt.
Den sista viktigaste domstolen, när du
har varit missnöjd med alla de andra
domarna.
Hovrätt
Högsta Domstol