Etik Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ! Endast en sak

advertisement
Etik
Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
En annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
Att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
Betyder en broder mer.
(Stig Dagerman 1954)
Ordet etik betyder egentligen ”läran om moralen”. Etik är tankar och teorier
om vad som är rätt och fel, vad man bör och inte bör. Dessa tankar och teorier
finns ofta kollektivt formulerade på något sätt, t.ex. i form av ett samhälles
regler och lagar eller i en religions heliga skrifter.
Moral är mer inriktad på en individs praktiska handling. Man kan säga att en
människa visar sin etik genom sin moral. De tankar och teorier man har om rätt
och fel visar sig i konkreta moraliska handlingar.
Man kan likna etiken vid en livskompass. Etik handlar också om att tänka
självständigt och att hitta en personlig övertygelse. Det är jag som ansvarar för
mina handlingar. Därför måste jag veta varför jag väljer att handla som jag gör.
En människas etik formas av flera saker, t.ex. uppfostran, livsåskådning och
erfarenheter.
Den så kallade ”gyllene regeln” finns inom alla världens religioner. Den visar
hur lika människors moraliska grundtankar är oavsett var vi lever, vilka vi är
eller vilket språk vi talar.
Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv (islam).
Plåga inte andra med det som pinar dig själv (buddhismen).
Gör inte mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig (konfucianismen).
Det som är skadligt för dig själv, gör det inte mot din medmänniska (judendomen).
Gör inte mot andra något, som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig (hinduismen).
Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni göra för dem (kristendomen).
Ur ”söka svar” Mattsson Flennegård, Eriksson
1.
I vissa religioner finns tanken om att varje människas liv och öde är förutbestämt. Vilka konsekvenser
skulle det kunna få för moralen?
2.
Tror du att det finns någon i grunden helt osjälvisk handling?
3.
Vad är människovärde? Vad lägger du in i begreppet?
4.
Har det någon betydelse om det ligger religiösa tankar eller inte till grund för etisk handling?
Vi talar lite förenklat om tre sorters etik; Plikt eller regeletik, konsekvensetik
och sinnelagsetik. Ibland talar man också om situationsetik. Där menar man att
situationen får avgöra vilket synsätt som ska användas och att det inte går att
bestämma från början.
På sidorna 34 – 37 i läroboken kan du läsa mera.
Download