lärande = tal och skrift? vad handlar det om didaktiskt

advertisement
2014-10-23
DILS
! 
! 
! 
Katarina Cederlund & Sylvana Sofkova Hashemi
Peter Andersson & Anna Lyngfelt
FAS I:
Förhållningssätt,
arbetsformer, texter
FAS II:
Klassöverskridande
arbete
Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker
i grundskolans tidigare år
2012 – 2014, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Syfte: att studera och klargöra vilka specifika utmaningar ny
teknologi ställer på tidigt läs- och skrivlärande och undervisning
Fokus: åk 1 till 3. Klasser där teknologin redan introducerats
Skola
Antal elever
Teknik
Söder
25 (SV)
1-1 satsning: datorer
Norr
22 (SVA)
Delar datorer
Väster
38 (SV)
1-1 satsning: iPads
FAS III:
Lärarsamverkan
Observationer av
klassrumsarbete
Video-stimulerade
reflektiva intervjuer
Observationer av
klassrumsarbete
Inledande intervju
om lärarnas
föreställningar
Observationer av
online samtal
Video-stimulerade
reflektiva intervjuer
Workshop:
arbetssätt i klasserna,
måluppfyllelse, LPP
Workshop:
kritisk literacitet
multimodala texter
respons med digitala verktyg
Observationer av
klassrumsarbete
Video-stimulerade
reflektiva intervjuer
Observationer
instruktionstexter
Video-stimulerade
reflektiva intervjuer
Experimentella studier:
•  val av resurser
Workshop:
Lärar-/elevinflytande
TPACK
Undervisningsmodeller
Workshop:
Att synliggöra texter
Multimodala uttryck
Bedömning
•  tolka multimodala texter
Kollegial bedömning
Workshop:
Kollegial bedömning
LÄRANDE = TAL
OCH
SKRIFT?
Förändringar i format,
användning och teknik
Kunskap som en mix av skrift,
bild, ljud, video
Krav på förmågan att hantera
olika semiotiska resurser
”Students learn from
all the modes present
on the screen and
around it...”
”… to use words
alone is simply
not enough.”
(Cope et al, 2011)
VAD
HANDLAR DET OM DIDAKTISKT?
1
2014-10-23
Undervisningsmodeller för
utveckling av digitalt skrivande
Analys av undervisningen utifrån
Bernstein (1990; 2000)
SEKVENSIELL
modell
!  Kod:
!  Principer som reglerar vad som anses meningsfullt och
legitimt
!  “Tyst” tillägnande, socialisation, (re)production av strukturer
(Merchant, 2008:756-758)
•  Utgår från papper-ochpenna teknologin
•  Digitalt skrivande
introduceras gradvist med
förutsättning av kontroll
över traditionella
skrivprocesser
•  Separation mellan
literacy och teknologi
PARALLELL
modell
•  Specifika aspekter av
digitalt skrivande används
vid sidan av printkompetenser
•  Söker parallella spåri
lärprogressionen
•  Separation mellan
literacy och teknologi
INTEGRERAD
modell
•  Engagemang i digitalt
skrivande direkt från
skolstart
•  Val utifrån kommunikativt
syfte och mediets
möjligheter.
•  Förändrad syn på literacy
!  Klassifikation:
!  Refererar till relationen mellan kategorier
!  Graden av isärhållande/avgränsningar - grundat i
maktförhållanden
!  Inramning:
!  Refererar till regler för kommunikation och vem som har
kontroll över vad
Skriver för hand, därefter
på dator
En sak i taget…
Fokus på färdigheter
Explicit undervisning,
modellering (Calkins)
!  Stark klassifikation
! 
! 
Ordbehandling !
Presentation ! Film
! 
Skrift dominerar (bild, tal)
! 
! 
Ex: Ämnen, Ämnesinnehåll,
Digitala verktyg –
Textkompetenser, Modaliteter
Inramning: Stark
Digital agenda
Sekventiella processer
Separerade förmågor
2
2014-10-23
Skriver på dator, ritar för
hand
Det digitala som medel
Fokus på kommunikation
Modellering, återberättande,
multimodalitet
!  Svag klassifikation
! 
! 
Ordbehandling ! Blogg
! 
Bild & Skrift
Integrerade processer
Skapar texter på surfplatta
Ordbehandling &
Bildhantering &
Presentation & Twitter
Inramning: Explicit stark,
implicit svag
!  Det digitala är ett medel inte
ett mål i sig
! 
Det digitala som mål och medel
Fokus på autonomi, medvetenhet och
ansvar
!  Guidning och modellering
!  Svag klassifikation:
! 
Ex: Ämnen, Ämnesinnehåll, Digitala verktyg –
Textkompetens, Modaliteter, Hem - Skola
! 
Skrift & Bild ! Ljud, film
! 
Integrerade processer
Ex: Ämnen, Ämnesinnehåll,
Modaliteter, Hem - Skola
! 
Inramning: Komplex
Digital agenda
3
2014-10-23
Höginkomstområde
1 tvåspråkig
Eget konto
Låginkomstområde
Alla SvA
Höginkomstområde
1 SvA
Skola/
Termin
Söder
Norr
Väster
1
Övningar, Dagbok,
Rapporter
Övningar, Dagbok, Rita
Ordbehandling
Rita
Ordbehandling, Presentation, Book
creator, E-mail, Twitter
2
Dagbok, Rapporter
Ordbehandling, Chat
Rita
Ordbehandling, Blogg
Rita
Ordbehandling, Presentation, Book
creator, E-mail,
Dagbok, Rapporter,
Rita
Ordbehandling, Blogg
3
Tankekarta
Ordbehandling, Tankekarta,
Presentation
Stark klassifikation
Stark inramning
Fokus: Färdigheter
Digital agenda
Konventionell pedagogik
Svag Klassification
Stark (explicit) och
svag (implicit) inramning
Fokus: Kommunikation
Digital pedagogik (skrift)
Strukturerad reflektion
Enskilt - Tillsammans
Eget konto
Inget eget konto
Loggbok
Svag klassification
Stark på väg mot
en svagare inramning?
Fokus: Autonomi, ansvar
Digital spridning
Filmad
undervisning –
Reflekterande
samtal
Synliggöra
Verbalisera
Medvetandegöra
Spänningsfält och utmaningar
Gemensam
reflektion
Bekräfta
Ifrågasätta
Omvärdera
MULTIMODAL TEXTHANTERING
Mötet mellan rådande skrivpedagogik och digitala
(multimodala, kollaborativa) skrivpraktiker
Läraryrkets
komplexitet och
intensitet
(jmf Wedin, 2007;
Eraut;2002)
Reflektion för lärande
Förmåga att (jfr Bearne 2009):
1.  Bestämma modalitet och innehåll för särskilda
syften och mottagare
2.  Strukturera texten
3.  Använda tekniska och konventionella möjligheter
för kommunikativ effekt
4.  Reflektera kring texthantering
Innebär förtrogenhet med tekniken också möjligheter
för multimodalt meningsskapande?
! 
! 
Millennials (1992), Net generation (1998), Digital Natives (2001) ???
Avvägningar:
! 
! 
Förhållande mellan literacy och teknologi?
Grad av styrning.Vad? Vem? När?
Digital teknologi en organisk, internaliserad
del av barn och ungas vardag? (Vygotsky, 1978)
4
2014-10-23
Tänk dig att du träffar en rymdvarelse som
precis har landat på jorden.
Rymdvarelsen vet ingenting om vår planet.
!  Vad behöver rymdvarelsen veta för att klara sig
här på jorden?
!  Använd dator/ipad på vilket sätt du vill när du
berättar.
! 
BookCreator
Skrift & tal
Pages (ordbehandling)
Skrift, bild & film
Keynote (presentation)
Skrift & bild
5
2014-10-23
När skriften dominerar
! 
! 
språkliga (skrift=S, tal=T), visuella (V), rumsliga (R), auditiva (A)
och gestikulerande (G) särdrag
8 elever, 1 elev skrift och bild
När bilden dominerar
! 
! 
! 
språkliga (skrift=S, tal=T), visuella (V), rumsliga (R), auditiva (A)
och gestikulerande (G) särdrag
3 elever utgick från bilden
1 elev filmar
Bild, tal & skrift
BookCreator på iPad
Bild: vatten/vattenkran
Skrift: Den vhöer vatten
Tal: jag lärde den att dricka vatten med munnen
Implikationer för multimodala val
Majoriteten utgår från skrift
Några enstaka från det visuella
!  Väldigt få hanterar modaliteterna olika, med skilda
innehåll
!  Skillnad i den situerade praktiken snarare än i artefakter:
! 
! 
! 
! 
! 
Skolas eleverna i en särskild diskurs av multimodalt
meningsskapande präglat av skriftbaserad design snarare
än potentialer i resursernas semiotiska erbjudanden?
Eleverna uppger sig ”göra som de brukar”
Eleverna använder de verktyg (och applikationer) som är aktuella
i klassen vid tillfället för skrivuppgiften
6
2014-10-23
LÄRANDE = SITUERAT, MULTIMODALT
Olika resurser – olika potentialer för lärande
! 
Individens val av resurser
Kommunikativa behov
Artefaktens affordanser
”dynamiken i samspelet
mellan människor och
medierande artefakter i
! 
sociala praktiker”
!  Återskapa och rekonceptualisera, reproducera)
(Säljö, 2005)
! 
Komplext och mångfacetterat
! 
! 
! 
Teknologiska förutsättningar
Elevernas förmågor och behov
Lärarens ansats och prioriteringar
DISKURSER
TACK!
dilsprojektet.wordpress.com
[email protected]
[email protected]
I KONFLIKT
7
Download