Digital kompetens i skolan

advertisement
Digital kompetens i skolan
- att förankra media literacy i
lärarkåren
Varför media literacy?
Arbetslaget anser att digital
kompetens är lika grundläggande
som färdigheter i läsning,
skrivning och räkning
Vår strategi
1. Initieringsfasen
2. Implementeringsfasen
3. Institutionaliseringsfasen
Det inledande strategiarbetet
1. Initiering:
Att förankra media literacy i
lärarkåren
• Arbetslaget ansvarar för fortbildning inom
respektive ämne
• Individanpassad fortbildning
• Metadiskussion om begreppet
• Introduktion med fokus på hur det ser ut ”ute
i världen”
fortbildning
Individanpassad
Transparens
Samarbete näringsliv
IKT-pedagog
IKT-konferenser
2. Implementeringsfasen
IKT-strategins fem pelare
Media Literacy - IKT - Pedagogik
IKT-konferenser
• Återkommande ämnesindelad konferens i stil
med ämneskonferenser
• Arbetet med IKT ges fullt utrymme
• Stödstruktur för genomförbart arbete med IKT
IKT-pedagog
• IKT-pedagogen blir samordnare för IKTkonferenserna
• Ansvarar för att rätt utbildning hamnar hos
rätt person
Samarbete näringsliv
• Lärarna genomför praktik ute i näringslivet
• Visar på det reella behovet av digital
kompetens
Transparens
• Undervisning i öppet klimat
• Undervisning publiceras
• Ökat samarbete
Individanpassad fortbildning
• Nivåindelade grupper
• Lärare med låg kompetens arbetar initialt
praktiskt
• Lärare med hög kompetens utvecklar sin
förståelse av begreppet media literacy
Problematisering av riskmiljöer
Identitetskrisen
• Läraren är inte längre det levande
uppslagsverket
• Läraren som stödstruktur, guide och
kartläggare av potential och utvecklingsbehov
3. Institutionaliseringsfasen
• När det nya – digital kompetens – inte längre
anses som nytt, är projektet slutfört.
• Ett mål för spridning är utvecklandet av IKTkursplanegrupp med representant från
utbildningsförvaltningen
4. Vårt arbete i praktiken
• It’s learning – Projekt med olika funktioner
• Google Documents – processorienterat
dokument
Vi har presenterat en modell med förslag
på förändring, men hur säljer man in idén
i praktiken?
• Om lärarna börjar lägga ut föreläsningar etc
skapar det en press från föräldrar och elever
att andra lärare också skall göra det
• Marknadsföringsvärde för skolan
• Exempel från näringslivet
Download