ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avdelning 63

advertisement
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Avdelning 63
Hjärtområdet
Kardiologkliniken
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Kardiologkliniken





Hjärtmottagning
Kranskärlsmottagning
Hjärtsviktsmottagning
Pacemaker/ ICD mottagning
SCS mottagning





Avdelning 63
HIA- hjärtintensiv vårdavdelning
Allmän
Arytmi
Hjärtutredning
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Avdelning 63
entré L, hus G, våning 3

Vårdar patienter med hjärtsjukdomar






Vårdavdelningen har sammanlagt 28 vårdplatser och 8 dagvårdsplatser varav:
HIA 7 vårdplatser
Allmän 14 vårdplatser
Arytmienheten 7 vårdplatser och 7 dagvårdsplatser
Hjärtutredningen 4 vårdplatser
Sviktmottagning 2 dagvårdsplatser

C.a 50 sjuksköterskor och 20 undersköterskor arbetar på avdelningen
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Vanliga diagnoser
Akut hotande hjärtinfarkt
Instabil angina
Lungödem
Perimyocardit med misstanke om svikt eller hotande
tamponad
 Hjärtsvikt
 Tachy- eller bradyarytmier




ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Vanliga undersökningar och behandlingar






Coronarangiografi
PCI (percutan coronar intervention)
Inläggning av pacemaker och ICD
Ablation av förmaksflimmer/fladder
CPAP behandling
Elkonvertering
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Sjuksköterskestudenten kan delta i
följande uppgifter:
 Observera och bedöma patienters tillstånd
 Planera, prioritera, genomföra, dokumentera och
utvärdera patienters omvårdnad
 Hantera och administrera läkemedel
 Utföra medicintekniska uppgifter
 Delta i den avdelningsspecifika omvårdnaden
 Samarbeta tvärprofessionellt
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Medicintekniska uppgifter










Kontroll av puls, blodtryck och saturation
Kapillärprovtagning
Venprovtagning
Perifer venkateter (PVK)
Syrgashantering
Injektion iv, im och sc
Blodhantering
KAD
Bladder-Scan
EKG och arytmitolkning- Mobimed
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Specifik omvårdnad
 Omvårdnad vid akut hjärtinfarkt och kärlkramp
 Pre och postoperativ omvårdnad vid angio/ PCI
 Omvårdnad vid hjärtsvikt och lungödem
 Preoperativ omvårdnad inför kranskärlsoperation/ klaffoperation
 EKG och arytmitolkning
 Andningsvård
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Läsåret 2010
Carina Lund
AKA (adjungerad klinisk adjunkt)
Avdelning 53 och 63
Minicall: 0746- 400 444
Tel: 602 54 15
Download