Munhälsan HSL eller SoL
• Enligt socialstyrelsens undersökning har
40% av personkretsen inte erbjudits någon
munhälsobedömning
• Ungefär 11% tackar nej
• Stora variationer mellan landsting
• Sämst fungerar den uppsökande
verksamheten för dem som bor i ordinärt
boende
Personkretsen
• Bor i särskilt boende med psykiska /fysiska
funktionsnedsättningar med stort omvårdnad/omsorgs behov och med små förbättringsutsikter
• Bor i ordinärt boende med samma
bedömningskriterier som ovan
• LSS insatser
• Anhörig vård med ovanstående kriterier men ej
känd av kommun
Vem ansvarar i kommunen
• MAS ser till att utfärdare finns i
kommunen. Är detta heltäckande???
• Utfärdarna kan vara; biståndshandläggare,
enhetschefer, sjuksköterskor (
anhörigstödjare???)
Omsorg / omvårdnad
• Omsorg bygger på SoL om den enskildes
rätt att ansöka om hjälp på grund av
funktionsnedsättningar av fysisk/psykisk
karaktär
• Omvårdnad bygger på HSL som bygger på
att vård ges kopplat till ett specifikt
sjukdomstillstånd alt. funktionsnedsättning
av fysisk / psykisk karaktär