KLINISK OMVÅRDNAD
Etik, relation och kommunikation och de fyra konsensusbegreppen (människa, hälsa, omvårdnad
och vårdmiljö) integreras i metodövningar
Kursansvarig för Klinisk Omvårdnad I:
Adjunkt: Monica Berggren
700 1663
[email protected]
Examinator: Lektor Carina Bååth
700 2089
[email protected]
Klinisk omvårdnad innebär undervisning som har klinisk förankring och ett kliniskt fokus. Det
kan vara föreläsningar, metodövningar, gruppövningar, arbete med fallbeskrivningar och
dokumentation. I denna del av klinisk omvårdnad, som är integrerad fokuseras på teoretiska
begrepp som är genomgångna.
Gruppindelning
Under den kliniska omvårdnaden – metodövningarna kommer Du att vara i Din basgrupp.
Du skall tillsammans med gruppen träna, lära och uppleva allmän omvårdnad (grundvård)
tillsammans med lärare. Handledning kommer att ske av ämneslärare inom delkursen. Frågor
som kan vara till hjälp: Varför gör jag som jag gör? Vad gör jag? Hur gör jag? Vad står i litteratur
och artiklar? Vad grundar jag mina handlingar och observationer på? Du ska skaffa kunskap om
och träna allmän omvårdnad (grundvård) med beaktande av begreppen människosyn, genus,
helhet, integritet, värdighet, respekt, hälsa, vårdmiljö, etik, estetik, relation, kommunikation samt
ansvar.
Hygieniska principer i vårdarbetet
Innehåll
Du kommer att erbjudas en föreläsning om hygieniska principer i vårdarbetet före
metodövningen. Reflektera över tidigare kunskaper inom hygien.
Patientens personliga hygien och sängenhetens användning
Innehåll
Du ska kunna identifiera, beskriva och åtgärda problem av grundvårdande karaktär. Fokus på
sängenhetens användning och patientens hygien i det dagliga livet.
Studieuppgift.
Du skall agera sjuksköterska vid ett tillfälle och patient vid ett tillfälle. Beskriv och åtgärda de
risker som finns för patient som är svårt sjuk och kräver vård i sängläge.
Reflektera över etik och omvårdnadens konsensusbegrepp och omsätt till en vårdsituation. Utgå
från nedanstående frågeställningar:
Diskutera hur man handlat plikt-, konsekvens-, situations- närhets- eller sinnelagsetiskt.
Vilka etiska principer har tillgodosetts och vilka har förbisetts?
Hur påverkar människosynen arbetet?
Reflektera över målet med omvårdnadshandlingen relaterat till hälsa
Reflektera över vad professionell omvårdnad innebär och dess förhållande till naturlig
omvårdnad.
Reflektera över indelning av vård i naturlig vård, grundvård, specialvård och självvård.
Diskutera omvårdnad utifrån SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygien inom
hälso- och sjukvården [elektronisk]. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/200719/Documents/2007_19.pdf. [2010-02-07].
Diskutera hur ex. estetik, färg, ljud och hemlik miljö påverkar patienten fysiskt och psykiskt
Hur påverkar olika organisation, kultur och genus vårdmiljön.
Kost och måltid
Innehåll
Du kommer att erbjudas en föreläsning om kost och måltid. Du skall skaffa dig kunskap om
kost, nutrition, servering, dygnsfördelning och hjälp vid måltid ur ett etiskt och estetiskt
perspektiv.
Du ska också med utgångspunkt från ovanstående matsituation
Ta med dig en soppa som kan värmas i mikro (ex.varma koppen), en smörgås och kall
dryck.
Studieuppgift.
Genom att hjälpa en kamrat vid måltid och själv få uppleva att bli hjälpt vid måltid skall Du
skall Du träna och på så sätt samla data om ”patientens” matvanor.
Reflektera över begreppen relation och kommunikation. Omsätt till en vårdsituation. Utgå från
nedanstående frågeställningar:
Reflektera över hur vårdaren skapar ett tillitsfullt förhållande i kommunikationen.
Reflektera över vad begreppet counselling innebär för samtalet.
Diskutera Jag- Du relation och Jag- Det relation utifrån autentisk respektive inautentisk
kommunikation.
Reflektera över vad ”det mellanmänskliga” är i relation till ”det sociala”.
Kurslitteratur
Svårigheter att äta. Red. Westergren, A. Lund: Studentlitteratur, 2003.