Miljökostnadsförsäkring
här kan det vara en bild!
vad är miljökostnads­
försäkring?
Det är en försäkring som ersätter den
försäkrades kostnader för att återställa
miljön när en miljöskada enligt de nya
bestämmelserna i Miljöbalkens 10:e
kapitel inträffar.
till vem?
Alla som bedriver verksamhet som
kan påverka känslig miljö och känsliga
arters fortbestånd eller markägare i
känsliga områden.
kort information om
omfattningen av eu-direktivet
om ­miljöansvar
Det nya EU-direktivet om Miljöansvar, Environmental Liability Directive
” ELD”, avseende prevention och
återställande av miljöskada gäller från
april 2004. I Sverige implementerades
direktivet i augusti 2007.
Övriga länder inom EU har antingen
redan implementerat direktivet eller
förväntas göra det inom kort.
ELD baseras på att den som orsakat
miljöförorening betalar kostnaden för
att återställa skada på miljön eller kostnaden för att förhindra sådan skada.
ELD reglerar skador på (ekologiskt
miljöskydd för) skyddade växter och
djurarter i naturskyddsområden, men
reglerar inte ansvar för ekonomiska följder av miljöskada på sak eller person.
ELD reglerar skador (vattenskydd
avseende miljöskada) som har allvarliga ekologiska, kemiska eller kvantitativa effekter på vattnet.
ELD reglerar markskador (miljöskada
i form av kontamination på landområden) som utgör en betydande risk för
människors hälsa.
I Sverige är Länsstyrelsen övervakande
myndighet men de kan också ta upp
ärenden initierade från andra samhällsgrupper.
De skador som finns visar att de kan bli dyra och ta många år att
åtgärda. För att säkerställa att du inte drabbas av oväntade kostnader
kan du skydda dig genom att teckna Ifs nya miljökostnadsförsäkring.
Ifs Miljöskostnads­försäkring täcker
– Företagets ansvar enligt nyheterna i Miljöbalkens 10:e kapitel.
– Försäkringsskyddet kan omfatta företagets verksamhet utanför Sverige upp
till ELDs miniminivå.
– Kostnader till följd av plötslig och oförutsedd eller gradvis uppkommen
miljöskada.
– Kan omfatta saneringskostnader på såväl egen som tredje mans markområden.
visste du att
– Varje EU-land måste upprätta en
lista till EU-kommissionen över
naturskyddsområden, som efter
utvärdering blir så kallade Natura
2000-områden.
– Natura 2000 skyddar 18 % av landområdena i de 15 länder som formade EU före expansionen 2004.
Storleken på skyddade landområden
och antal länder som omfattas är
under förhandling.
– Bara i Västergötland finns det fler än
400 Natura 2000-områden.
– Det finns flera exempel på allvarliga
miljöskador som skulle kunna ha
omfattats av den nya miljölagstiftningen.
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-8102
If-31337:0 Inhouse SE 04.08 Elanders 2008, xxxx
If Skadeförsäkring AB (publ),
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm
vill du veta mer?
Kontakta Jan Hemminger, 08-792 7943 eller
Ingela Holmberg 08-792 7214
Info