Seminarieserier vt 2007, NMS

Seminarieserier vt 2008, NMS
Titel
Kärlek känns
Ansvarig
Karin
Nilsson
Datum
11/3, 3/4 och13/5
Mångkulturellt –
Möte eller krock
Karin
Markholm
11/3, 3/4 och13/5
Kreativa arbetsformer
Maria
Sandström
11/3, 25/3 och 1/4 i F220
Tal, mönster och
matematik i myter och
bildkonst
Karl-Bertil
Hake
(KaKr,
LasBe)
11/3, 3/4och 8/5 i sal F410
Beskrivning
Seminarieserien behandlar frågor om sexualitet och samlevnad som ett
kunskapsämne i skolan. Den ska vara en startpunkt för en bättre
kommunikation mellan vuxna och unga inom detta område. Enligt
läroplanerna utgör sex- och samlevnadsfrågorna ett kunskapsområde som
griper över flera olika ämnen
Vi koncentrerar oss på ett speciellt tema vid varje tillfälle, tex:
 Värderingsövningar och rollspel som verktyg i
samlevnadsundervisningen
 Litteratur, filmer, hemsidor att använda i samlevnadsundervisningen
Ett nytt Sverige håller på att växa fram, ett Sverige där befolkningen är
alltmer heterogen och blandad, där människor med olika kulturell bakgrund
lever och arbetar sida vid sida. Det mångkulturella samhället finns här och nu
och någon väg tillbaka finns inte. Vi måste finna sätt att få det att fungera väl.
Detta arbete bör vara en del av skolvardagen.
Hur skapar vi förutsättningar för mänskliga möten? Hur grundar vi för
respekt och förståelse; hur bryter vi ner fördomar?
Seminarieserien behandlar olika idéer för kreativa lektioner med stort inslag
av skaparglädje. Innehållet kommer att kunna anpassas till deltagarnas
huvudämnen och egna intressen. Vi koncentrerar oss på ett tema vid varje
tillfälle:
 Animerad film med rörliga figurer
 Rollspel som pedagogisk metod
 Modellbygge som hjälp för att verklighetsanknytning
I sagor, myter, bildkonst och i naturen möter vi tal, mönster och matematik.
Du får möta och se exempel på vilken betydelse talen har och har haft (”alla
goda ting är tre”) och människans fascination inför talmönster och harmoni
(Fibonacci; magiska kvadrater; gyllene snittet). Är en ananas matematisk och
har bildkonstnärer och skulptörer glädje av matematik? I läroplanen för
grundskolan står: ”inse att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i
olika kulturer och verksamheter och får kännedom om historiska
sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats
och använts”