Remiss av förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält.

1 (3)
YTTRANDE
SVENSK ENERGI
Nät
Matz Tapper
08-677 2726
[email protected]
Datum
Beteckning
2016-01-19
2016-002
Arbetsmiljöverket
112 79 STOCKHOLM
Dnr 2015/015968
Remiss av förslag till föreskrifter om elektromagnetiska
fält.
Svensk Energi har beretts tillfälle att lämna synpunkter pa rubricerad remiss.
Svensk Energi uppskattar denna möjlighet och vill härmed lämna synpunkter
på förslaget. Generellt sett konstaterar vi att förslaget är en implementering
av gällande direktiv och Svensk Energis synpunkter syftar främst till att
förtydliga föreskrifterna så att det blir konsekventa och att risken för
missuppfattningar minskas.
6 § Definitioner
Svensk Energi anser att definitioner bör vara enhetliga i olika föreskrifter då
detta ger en ökad tydlighet. Vi har uppfattat att de övriga
arbetsmiljöföreskrifterna använder uttrycket o l y c k s r i s k medan förslaget till
dessa föreskrifter använder uttrycket säkerhetsrisk. Svensk Energi ser
fördelar i att vara konsekvent och använda begreppet o l y c k s r i s k istället för
att introducera nya begrepp.
Gränsvärden för exponering: Svensk Energi föreslår ett förtydligande där
föreskriften bör vara konsekvent och ange ELV inom parentes, i likhet med
Insatsnivåer (AL). Vidare föreslås att hela den engelska termen skrivs ut så
att det tydligt framgår vad som menas, dvs efter rubriken skriva (ELV =
Exposure Limit Value). Uttrycket är dock olyckligt men finns tyvärr både i den
engelska och svenska översättningen av direktivet. ELV avser inre inducerade
E-fält eller inre specifik energiabsorption och inte direkt exponering. Undantag
är ELV för magnetfält 0-1 Hz där man avser yttre externa B-fält och
elektromagnetiska fält 6-300 GHz där man avser strålningstäthet. Det finns
således en risk att detta kommer att bli otydligt om man inte klart skiljer på
inre storheter i kroppen och vad som avser yttre exponering, varvid ett
förtydligande är önskvärt.
S v e n s k Energi
101 53 Stockholm
Besöksadress
Olof Palmes gata 31
Tel
Fax
08-677 25 00
08-677 25 06
Org.nr
802000-7590
Säte Stockholm
kontakta oss@
svenskenergi.se
www.svenskenergi.se
SVENSK ENERGI
Gränsvärden för hälsoeffekter: Svensk Energi föreslår att ordet exponering
Las bort.Oet finns varken m e d i d e n svenska eller engelska översättningen av
direktivet.Istället refereras till ELV:er.Ordet exponering för tankarna till yttre
exponerande fält. Oet är önskvärt att det klart framgår att detta avser
gränser för inre inducerade E-fält eller specifik energiabsorption, med
undantag av magnetfält 0 - l H z och elektromagnetiska fält 6-300 GHz.
Gränsvärden för sensorlsl^a effekter: Se Gränsvärden för hälsoeffekter
ovan.
Insatsnlväer ( A L ) : Svensk Energi föreslår ett förtydligande att skriva ut hela
den engelska termen så att det tydligt framgårvad uttrycket står f ö r , d v s
efter rubriken skriva ( A L ^ A c t i o n L e v e l ) . V i föreslår även att r e d a n i
definitionen klargöra att detta ä r y t t r e exponerande fält.
^ l ^ 5 ^ p o o e r i n g får trots vad ...^avserelektri^
P u n k t l t i l l f ö r ingen nytta,åtminstone när det gäller l å g f r e k v e n t a E f ä l t , men
vi konstaterar tyvärr att texten finns b å d e i d e n engelska och svenska
översättningen av direktivet. Med etablerade dosimetriberäkningar
( O i m b y l o w , l G N l R ^ s s p a n n ) h a m n a r ELV för hälsoeffekter på 24 kVBm och
ELV för sensoriska effekter på 38-50 kVBm, dvs aldrig under hög insatsnivå,
åtminstone när det gäller lågfrekventa E-fält (har inte räknat på högre
frekvenser).
^ a d som är v ä r r e är att det saknas en referens till hög insatsnivå. Hög
insatsnivå för E-fält f i n n s i 8 i l a g a 5 m e r som information snarare än hur den
ska a n v ä n d a s . l E L i - d i r e k t i v e t 8 i l a g a l f före Tabell 81 står:
^Linder hög AL överskrider det interna elektriska fältet inte ELV (tabellerna A2
och A3^och besvärande gnisturladdningar förebyggs, förutsatt att
skyddsåtgärdernaiartike!5.6vidtasB^
Svensk Energi föreslår förtydliganden där partikel 5 . ^ i o v a n s t å e n d e text
ersätts med 2 6 ^ i f ö r s l a g e t till AES:en.Oenna text s a k n a s l A ^ : e n ^ vilket
gör att A ^ : e n e n h a r t a n g e r en insatsnivä för EDfält s o m r e f e r e r a s ! ^
dvs den l ä g a . t e x t e n o v a n hörde åtminstone i n i t e x t e n i B i l a g a 5.
Notera att motsvarande texter för magnetfält finns m e d i 8 i l a g a 6^
r3ilaga^^ysikaliska storbeter oobenbeter
Kontaktström
Definitionen av kontaktström kan bli tydligare. Nuvarande formulering kan
tolkas som att det är den transienta strömmen vid gnistbildningen som avses
och inte steady-stateRMS som AL anger.Oentransienta strömmen behöver
överhuvudtaget inte nämnas^
Eörslag till ändrad lydelse:
Kontaktström i ^ ^ ^ är den statiska ström som flyter när en person ä r i
kontinuerlig kontakt med ett f ö r e m å l i e t t elektromagnetiskt fält.
Kontaktström u t t r y c k s i a m p e r e ^ A T
2(3)
SVENSK ENERGI
3(3)
Bilaga 2 Gränsvärden för exponering för statiska magnetiska fält
Förtydliga att ELV i detta fall avser yttre exponerande magnetfält, t.ex.
genom att lägga till ordet "extern" före magnetisk flödestäthet.
Bilaga 5 Insatsnivåer (AL) för tidsvarierande elektriska fält
I EU-direktivet Bilaga I I före Tabell B l står: "Under hög AL överskrider det
interna elektriska fältet inte ELV (tabellerna A2 och A3) och besvärande
gnisturladdningar förebyggs, förutsatt att skyddsåtgärderna i artikel 5.6
vidtas."
Svensk Energi föreslår förtydliganden där "artikel 5.6" i ovanstående text
ersätters med 26 § i AFS:en. Denna text s a k n a s i A F S : e n , vilket gör att
A F S : e n enbart anger en insatsnivå för E-fält s o m r e f e r e r a s i 11 §, d v s
den låga. T e x t e n ovan borde åtminstone in i texten i Bilaga 5, a n n a r s
finns hög insatsnivå för E-fält enbart med s o m någon form av
information, inte hur nivån s k a användas.
Notera att motsvarande texter för magnetiska fält finns med i Bilaga 6.
Stockholm som ovan
Svensk Energi
>
Matz Täpper