Bilaga 3 I ordförandes årsarvode ingår ersättning för alla uppgifter

Bilaga 3
I ordförandes årsarvode ingår ersättning för alla uppgifter som ingår i uppdraget, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansvar för verksamheten inklusive fortlöpande kommunikation med förvaltningschef
och tjänstemän samt tillsynsbesök.
Kontakter med allmänheten
Utövande av delegationsbeslut
Beredning inför sammanträden.
Leda sammanträdet.
Justera protokoll.
Delta i interna presidiekonferenser.
Inläsning av handlingar.
•
Överläggningar med företrädare för andra kommunala eller icke kommunala organ.
•
•
Deltagande i kurser, konferenser och studieresor.
Delta som officiell representant för nämnden/styrelsen/fullmäktige vid invigningar,
uppvaktningar, informationsmöten, föreningsträffar och liknade.
I vice ordförandes årsarvode ingår ersättning för arbetsuppgifter, såsom:
•
•
•
•
•
Beredning inför sammanträden
Leda sammanträden vid ordförandens frånvaro.
Justera protokoll.
Delta i interna presidiekonferenser.
Inläsning av handlingar.
•
Överläggningar med företrädare för andra kommunala eller icke kommunala organ.
•
Ersättare för ordförande
I Kommunfullmäktiges ordförandes årsarvode ingår ersättning för arbetsuppgifter såsom:
•
•
•
•
•
•
Beredning inför sammanträden.
Leda sammanträdet.
Delta som officiell representant för kommunen vid invigningar,
uppvaktningar och liknade.
Ha en fortlöpande kontakt med kommunrevisionen
Utveckla kommunfullmäktiges arbete
Vara adjungerad i kommunstyrelsen