Infektionsverktyget

advertisement
Infektionsverktyget
22 februari 2017
Grundkrav i patientsäkerhets överenskommelsen
Vad är Infektionsverktyget?
En registreringsapplikation som
integrerats i journalsystemen
IT-tjänster som samlar data från
journalsystem, laboratoriesystem
och patientadministrativa system
och lagrar dessa i en central
databas.
Ett rapportverktyg för att
sammanställa data på olika sätt
och presentera i diagram och
rapporter. Registerutdrag från
Infektionsverktyget kan användas
för riktad journalgranskning, t ex
för en fördjupad analys av
ordinationsmönster eller vid
validering av datakvalitet
Registrering i samband
med antibiotikaordination
Varje antibiotikaordination som
görs leder till att en post i
Infektionsverktygets databas
skapas eller förändras.
Ordinatören tar ställning till och
väljer en orsak alternativen är
Samhällsförvärvad infektion,
Vårdrelaterad infektion eller
Profylax.
För varje huvudalternativ finns
ett antal underkategorier, som
alla är nationellt definierade och
kodade enligt Snomed CT och
därmed enhetliga. Urvalet är
specifikt för Infektionsverktyget
och ska inte förväxlas med
diagnoskoder (ICD 10).
Nyttan med verktyget uppstår när data används – sammanställs, analyseras och
återkopplas till den verksamhet där informationen uppstod.
Framgångsfaktorer
1.
Data efterfrågas och används
2.
Det finns tydliga uppdrag
3.
Regelbunden återkoppling och uthållighet
4.
Samarbete
5.
Engagemang tas tillvara
6.
Fördjupningsprojekt används
7.
Tillgång till kompetens
8.
Validering av datakvalitet
Validering, journalgranskning
• Kvalitativ validering av ordinationsorsak
• Teknisk validering av datautsökning och dataöverföring
https://infektionsverktyget.sjunet.org/
Infektioner fördelat på Organisatorisk enhet Länssjukvård, Närsjukvård ,Tidsperiod: Förra året (2016-01-01 2016-12-31
Data i Excel format
Länk
• https://infektionsverktyget.sjunet.org/Default.aspx
Download