S 100 familjen

advertisement
EQUALIS
Aleksandra Havelka
Karolinska Universitetslaboratoriet
S100 proteinfamilj
Calprotectin
S100 A12
S100 proteinfamilj
• Består av 25 lågmolekylära proteiner, 10-12 kDa
• Proteinerna innehåller en EF-hand motiv (a helix –
loop – a helix)
E-helix
Ca2+
F-helix
Ca2+ krävs för aktivering - konformationsförändring
Proteinerna bildar homo- och heterodimerer
S100 A12 dimer
S100 A12 hexamer
Calprotectin –S100A8/A9
Heterodimer av S100 A8 och S100 A9
• S100 A8 – calgranulin A
• S100 A9 – calgranulin B
• S100 A12 – calgranulin C
Calprotectin
Calgranulins - myeloid-related proteins
Uttrycks i celler av myeloid ursprung och är
involverade i immunförsvaret.
S100 A12
Uttrycks ffa i neutrofila granulocyter och
monocyter
Calprotectin
Uttrycks i neutrofila granulocyter men finns
även representerad i monocyter, makrofager
epitelceller, eosinofiler och vissa cancer celler.
Dale; Scand J Clin Lab Invest 1990; 50:837-841
Vilka funktioner har de proteinerna?
Intracellulärt
• Reglerar fosforylering av andra proteiner via
protein kinaser
• Modulerar enzymatisk aktivitet
• Uppräthåller cellens struktur och motilitet
• Involverade i uppräthållning av calcium
homeostas
Vilka funktioner har de proteinerna?
Extracellulärt
Involverade i immunförsvaret
Inducerar olika inflammatoriska respons
Bierhaus and Nawroth; Diabetologia (2009) 52:2251-2263
Förhöjda värden av calprotectin och S100 A12
är detekterade i olika inflammatoriska
tillstånd
Förhöjda värden av calprotectin och S100 A12
är detekterade i olika inflammatoriska tillstånd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reumatoide-, juvenile- och reaktiv arthritis
Acute vasculitis syndrome (Kawasaki disease)
Glomerulonephritis
Astma
Diabetes melitus type 2
Atherosclerosis-related inflammation
Neurodegenerative diseases
Inflammatory bowel disease (IBD)
Tumorigenic processes
Foell et al., Biochem J. 2006; 396:201-2014
Calprotectin i “svampfällan”
I vilka system kan man mäta
S100 A12 och calprotectin?
•
•
•
•
•
•
Synovial vätska i inflammerade leder
Saliva (patienter med Sjögrens syndrom)
Mucosa i inflammerad tarm
Plasma/Serum
Urin
Faeces
P-calprotectin
Referens interval
Viktigt att använda EDTA-plasma !
Ref. interval
Kvinnor 90-530 mg/L
Män 120-660 mg/L
S100 A12
Referens intervall
Larsen et al., 2007
Viktigt att använda serum och ej EDTA plasma
!!!
Ref intervall i serum: 35 – 1570 mg/L
Larsen et al., 2007
Referens intervall för calprotectin:
I EDTA plasma 0.29 – 1.98 mg/L
I serum 0.51 – 4.10 mg/L
F-calprotecin och F-S100A 12
som markörer för IBD
F-Calprotectin – cut-off at 50 mg/kg
F-S100 A12- cut-off at 10 mg/kg (Sidler
et al., 2008).
Hur mäter man koncentrationen i de olika
systemen?
S100 A12 ELISA
MBL Internationall
I “serum, plasma och andra biologiska system”
Immundiagnostik
För kvantifiering av S100 A12 i faeces
Calprotectin ELISA
Polyclonal antibodies
Measuremet range: upp to 2500 mg/kg
Monoclonal antibody
Measuremet range: upp to 1800 mg/kg
Two monoclonal antibodies
Measuremet range: upp to 2100 mg/kg
?
Measuremet range: upp to 1200 mg/kg
F-calprotectin analyseras på 15 (17)
laboratorier i Sverige
50 000- 60 000 prover analyseras/år
P-Calprotectin och S100 A12 har ännu inte
etablerats i den kliniska verksamheten men är
välstuderade markörer i forskningsvärlden
Download