Provtagningsföreskrifter

advertisement
Provtagningsföreskrifter
Total IgE, RAST, CLA, antikroppar mot IgA, och precipiterande antikroppar:
Dessa prover kan tas i rör med eller utan gel; glasrör eller plaströr spelar ingen roll.
²
Helblod: Blodprovet får koagulera, varefter det centrifugeras, serum avskiljs och
överförs till ett provrör försett med identitetsuppgifter.
²
Serumprover behöver inte frysas vid transport till allergilaboratoriet.
² Undvik att sända serumprov på fredagar.
Serumprover är hållbara upp till 5 dygn i kylskåp, vid längre förvaring rekommenderas
infrysning i –20°C.
ECP:
För att analysera ECP i serum krävs vissa provtagningsrutiner. Det är viktigt att dessa följs för
att relevanta provsvar skall erhållas. Metoden är utvecklad endast för venprov, kapillärprov
rekommenderas ej.
Denna provtagning gäller gelrör, 4-7 ml.
1. Efter provtagning vändes röret 5 gånger.
2. Låt provet stå 60-120 minuter i rumstemperatur.
3. Centrifugera provet i 10 minuter vid 1000-1300 g (ca 3000 varv/min).
4. Häll omgående av serum i nytt rör.
Man kan också använda rör utan gel; gör då på följande sätt:
1. Låt provet stå 50-70 minuter i rumstemperatur.
2. Centrifugera provet i 10 minuter vid 1000-1300 g (ca 3000 varv/min).
3. Häll omgående av serum i nytt rör.
4. Centrifugera det nya röret som i punkt 2.
5. Häll omgående av serum i nytt rör.
OBS: Inga blodkroppar får finnas kvar i serum!
Att tänka på:
Använd alltid samma sorts rör för att få jämförbara resultat. Fyll rören helt. Serum är hållbart
3 dygn i rumstemperatur (viktigt vid transport). Vid temperatur över +25°C bör provet vara
laboratoriet tillhanda inom 24 timmar. Vid långtidsförvaring fryses serum i –20° C eller
–70°C.
Provmängder:
Total IgE, Singelallergen, MIX-RAST, eller Phadiatop
CLA-TOP(10)
ECP
0,1 ml serum
1,0 ml serum
0,5 ml serum
VI SPARAR ALLA SERUMPROVER I 2 MÅNADER!
Miljöanalyser:
Insamlandet av inomhusdamm sker genom att en filterhållare kopplas till en dammsugare.
Efter dammsugning skickas filterhållaren tillbaka till allergilab, tillsammans med
identitesuppgifter, för analys av önskat allergen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards